Články

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020 Manuál pre ZŠ https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020Manuál pre ZŠ https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf Upozorňujeme, že na strane 2 a 3 je text nasledovného znenia: Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, číslo 2020/17949:1-A1810 sa semaforový systém odporúčaní v troch úrovniach neuplatňuje v: základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, základných školách pre žiakov so […]

list ministrovi školstva

V Bratislave dňa 24.10.2020 Vážený pán minister, v mene členov Asociácie základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné Vás žiadam, aby mohli aj riaditelia základných umeleckých škôl požiadať o aktiváciu hlasových a dátových služieb zadaním mobilných telefónnych čísel svojich učiteľov. Radi by sme Vás […]

Rozhodnutie ministra školstva z 23.10.2020

ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a […]

Rozhodnutie ministra

Bratislava 11. októbra 2020Číslo: 2020/17294:1-A1810ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie […]

OZNAM

Vážení riaditelia ZUŠ na Slovensku, dnes prebehla komunikácia medzi mnou a Ministerstvom školstva s výsledkom, že nie je zámer celoplošne zatvárať ZUŠ. V prípade výskytu COVID-19 treba riešiť situáciu individuálne a riadiť sa pokynmi ÚZV a zriaďovateľa. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 z 30.9.2020 – výber pre ZUŠ

str. 3 Základné odporúčania Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy (príloha č. 1). Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko […]

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať: organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.) krúžkovú činnosť pre deti a žiakov. Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení […]

List riaditeľom ZUŠ na Slovensku – noví členovia

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl na Slovensku Asociácia základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia  je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné.  Dovoľte mi predstaviť Vám Asociáciu ZUŠ SR a jej hlavné oblasti pôsobnosti. Od roku 1990 sa v podobe sekcie Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS) […]

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1.9.2020

ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovs účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto: V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakomjednej triedy alebo […]

leto pomaly končí a je tu začiatok školského roka…prečítajte si

Základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jazykové školy) Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 […]

Rozhodnutie ministra

Rozhodnutie o hodnotení a organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov ZUŠ (aktualizované 11. 6. 2020)

informácia z www.ucimenadialku.sk

MIMORIADNA SPRÁVA: Od 1.6.2020 sa OTVÁRAJÚ AJ ZUŠ. Veľmi sa za oneskorenie tejto informácie ospravedlňujeme. Sme pripravení všetkým ZUŠkám aktívne pomáhať cez náš Kontakt. Osobitné usmernenie nie je, prispôsobte podľa pokynov pre ZŠ. 28.05.2020

Vážení riaditelia ZUŠ na Slovensku,

ako predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ som urobila maximum v tom, že som požiadala kompetentných o informáciu k otvoreniu ZUŠ na celom Slovensku. Ako sami ste postrehli, počuli, sám premiér o nás rozprával a následne minister školstva poznamenal, že sa pracuje na usmernení a rozhodnutí k otvoreniu našich ZUŠ na celom Slovensku. Veľmi ma mrzí, že […]

Oznam

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl, naďalej pokorne čakáme na usmernenie a rozhodnutie k otváraniu ZUŠ na Slovensku. Zatiaľ realizujeme výchovno-vzdelávací proces „home office“. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Rokovanie s predstaviteľmi pôsobiacich v regionálnom školstve dňa 20.05.2020

Dňa 20. 5. 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková , členka predsedníctva Asociácie centier voľného času SR, Mgr. Alena Petáková , prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Mgr. Daniel Masarovič, prezident Združenia […]

Srdečný pozdrav z Estónska

Greetings from Estonia! Hope, that all of you are safe and doing well! Here I’ll forward the video link from today’s event in Tallinn Songfestival Ground – the biggest virtual choir ever – 2 500 participants from estonian singers from Estonia and other countries joined for very special event (using special technology) to celibrate the official end of […]

Právne stanovisko pre zriaďovateľov od právničky OZPŠaV JUDr. Renáty Matejovej

Právne stanovisko vydané v súvislosti s pokynmi zo strany zriaďovateľov – zamestnávateľov riaditeľov ZUŠ – o poskytovaní náhrady funkčného platu v rozsahu 80 % v zmysle ust. §-u 250 b ods. 6 Zákonníka práce. Vážení zamestnávatelia riaditeľov ZUŠ,ako právna zástupkyňa OZ PŠaV na Slovensku považujem za potrebné vyjadriť sa k realizovaným opatreniam z Vašej strany […]

odpoveď na list k otváraniu ZUŠ

Dobrý deň, dovoľte mi v rýchlosti reagovať na Váš list, na konkrétnych podmienkach ešte pracujeme. Detaily by mali byť známe začiatkom budúceho týždňa. S pozdravom, Mgr. Martin Tokár |kancelária ministra | Stromová 1 |813 30 Bratislava |Slovenská republika tel.: +421 2 59 374 482| martin.tokar@minedu.sk | www.minedu.sk

dotaz na MŠVVaŠ SR k otváraniu ZUŠ

Vážený pán minister Mgr. Branislav Gröhling MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 B R A T I S L A V A                                                       Vážený pán minister, Asociácia základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia  je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. Jej cieľom je […]

Odpustenie odvodov

Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (novela č. 95/2020) môže zamestnávateľ požiadať o odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Urobiť tak musí do 18.5.2020.Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie sú povinní zaplatiť poistné na […]

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne: 1. Hodnotenie 1.1 Základné […]

Prikladám reakciu OZPŠaV na súčasnú situáciu na ZUŠ

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na SlovenskuZdruženie základného školstvaVajnorská 1, 815 70 Bratislava Reakcia na podnety zo základných umeleckých škôl Vážená pani riaditeľka,vážený pán riaditeľ, na základe viacerých podnetov zamestnancov a riaditeľov základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ), ktoré poukázali na možné porušenie legislatívy, si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosti s tým súvisiace.V zmysle prijatých […]

PROBLÉM V ZUŠ

DÁTUM UVEREJNENIA: 23. 4. 2020ČAS: 18:37KATEGÓRIE: ZVÄZ OZ PŠaV na Slovensku vyjadruje nesúhlas s konaním niektorých zriaďovateľov a riaditeľov základných umeleckých škôl. Upozorňujeme, že zníženie platu zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku alebo z domu je protiprávne. Taktiež nie je možné žiadať od zamestnancov škôl vrátane riaditeľov vykonávať prácu počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa […]

MŠVVaŠ potvrdilo otvorenie debaty o financovaní škôlok a školských zariadení

Bratislava 17. apríla (TASR) – Súčasná situácia aj verejný tlak ukazujú, že je potrebné otvoriť diskusiu o presunutí originálnych kompetencií a prehodnotiť prerozdeľovanie podielových daní. Taktiež aj preniesť financovanie materských škôl a školských zariadení, ktoré aktuálne financujú mestá a obce, pod ministerstvo školstva. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR […]

Triedne knihy v ZUŠ na portáli www.ucimenadialku.sk pod hlavičkou MŠVVaŠ SR a Štátneho pedagogického ústavu

Vážení riaditelia, riaditeľky ZUŠ, nižšie uvádzam usmernenie k vedeniu triednych kníh, ktoré sa objavilo na www.učimenadialku.sk. Je to skvelé, že nás spojili so základnými a strednými školami. Aj to predchádzajúce usmernenie v prípade „home office“ je pre nás ušité na mieru, t.j. text použiteľný pre vedenie triednej knihy. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ Vedenie […]

rokovanie s riaditeľkou ŠPU

Vážení riaditelia, riaditeľky, dnes som sa zúčastnila rokovania s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave Mgr. Miroslavou Hapalovou, kde boli zo strany AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ predložené návrhy na usmernenie k hodnoteniu žiakov základných umeleckých škôl, usmernenie k prijímacím skúškam na ZUŠ a usmernenie, akým spôsobom ukončiť komisionálne záverečné skúšky na ZUŠ v školskom roku 2019/2020. […]

List OZ PŠaV 14.04.2020

Dnes bol doručený list OZ PŠaV na Slovensku, kde predsedníčka Asociácie ZUŠ SR „EMU-Slovakia“ napísala, ako sa zriaďovatelia na Slovensku správajú k ZUŠ. Odpoveď: Ďakujem, pani predsedníčka,už pred niekoľkými týždňami sme znovu obnovili rozhovory o zjednotení kompetencií. Verím, že sa aspoň vďaka tejto situácii postoj zúčastnených zmení a podarí sa dlhoročné úsilie pretaviť na realitu. […]

List riaditeľom ZUŠ

Vážené riaditeľky a riaditelia ZUŠ,prosím o súčinnosť pri riešení stavu v dnešnej situácii  1. zaslať kladnú aj zápornú informáciu – podnet,  ako sa v dnešnej situácii správa k Vašej ZUŠ zriaďovateľ (oblasť financovania), telefonujete mi viacerí, že zriaďovateľ Vám siahol na mzdové prostriedky, odborový zväz očakáva podnety na túto situáciu, aby mohol konať, sama som odborovému […]

MŠVVaŠ SR podporilo ZUŠ

sme tu…………pomôžme si vzájomne………….zasielajte na adresu asociácie ďalšie možnosti online výuky, budú priebežne zverejňované…….predsa vieme učiť aj v dnešnej situácii………… žiaci našich základných umeleckých škôl nás potrebuje……….. SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME

Učíme na diaľku

Návrh dištančných zdrojov a aktivít pre žiakov Základných umeleckých škôl U Princípy:  má to zmysel                  dá sa to                  má to pridanú hodnotu, napr. zasahuje to do oblastí alebo činností na ktoré nie je počas  bežného vzdelávacieho procesu dostatok času a pritom sú dôležité (nadväznosť na kľúčové kompetencie a vzdelávacie oblasti v RUP […]