Ponuka inovačného vzdelávania pre gitaristov

https://www.zusjkowalskeho.sk/vzdelavanie-pedagogov/fyziologia-a-mentalne-aspekty-vyucby-hry-na-gitare-na-zakladnych-umeleckych-skolach/

Inovačné vzdelávanie 2024

Fyziológia a mentálne aspekty výučby hry na gitare na základných
umeleckých školách.

Študijné zameranie: hra na gitare

Termín prezenčného vzdelávania: 23. – 25. 6. 2024

     začiatok: 23. 6. 2024 o 9:00 hod., záver: 25. 6. 2024 o 21:00 hod.

Miesto konania: ZUŠ Júliusa Kowalského, Židovská 1, Bratislava a
koncertné priestory v Starom Meste (Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca,
Koncertná sieň Klarisky, Dom Albrechtovcov)

Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30 hodín prezenčne, 20 dištančne)

Účastnícky poplatok: 60,00 EUR

Poplatok zahŕňa účasť na vybraných podujatiach 48. Gitarového festivalu
J. K. Mertza:

     vstupné na koncerty v dňoch 23. – 25. 6. 2024

Poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu.

Uzávierka prihlášok: 14. jún 2024, alebo po naplnení maximálnej kapacity
60 účastníkov

Vzdelávací program je určený učiteľom hlavného predmetu hra na gitare na
základných umeleckých školách.

Autormi programu sú Doc. Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. (Vysoká škola
múzických umení, Bratislava), Mgr. art. Radka Kajčová. (Konzervatórium v
  Bratislave) ,renomovaní odborníci, interpreti a členovia Spoločnosti J.
K. Mertza. a Mgr. art. Ladislav Kamocsai (pedagóg a riaditeľ ZUŠ J.
Kowalského). Inovačné vzdelávanie bude ukončené prezentáciou záverečnej
práce pred trojčlennou komisiou.

Hosťujúci lektori:

Borbála Seres(HU), Eva Mareková(SK), Zoltán Sýkora (SK), Ozren
Mutak(CZ), Marek Nosal (PL)

Témy prednášok:

Borbála Seres: Úloha mentálneho tréningu pri efektívnej príprave na
vystúpenie

Eva Mareková: Fyziológia hráča, možnosti zníženia svalového napätia a
preťaženia.

Zoltán Sýkora: Dopad prežívania na telo (Ja a moja tréma…)

Ozren Mutak: Metodické postupy v oblasti techniky gitarovej hry a
aplikácia výrazových prostriedkov v procese výučby.

Marek Nosal: Gitarová tvorba poľských skladateľov

Vzdelávací program sa realizuje na základe oprávnenia na poskytovanie
inovačného vzdelávania vydaného Základnej umeleckej škole Júliusa
Kowalského, Laurinská 20, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 22. februára 2022. Inovačné vzdelávanie zvyšuje
kvalifikáciu cieľovej skupiny pedagógov, na základe protokolu o úspešnej
záverečnej prezentácii. ZUŠ Júliusa Kowalského vydá pedagogickému
zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Inovačné vzdelávanie sa koná v spolupráci so Spoločnosťou J. K. Mertza
ako jedna zo sprievodných vzdelávacích aktivít 48. Gitarového festivalu
J. K. Mertza.