Stanovy

S T A N O V Y

Asociácie základných umeleckých škôl

„EMU-Slovakia“.

 

čl. I.

Základné ustanovenie

 1. Asociácia základných umeleckých škôl  Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ (ďalej len EMU-Slovakia) je dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb základných umeleckých škôl, verejných, cirkevných a súkromných.             EMU-Slovakia je združením na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

čl. II.

Názov a sídlo združenia

 1. Názov združenia je: Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“. Skratka EMU-Slovakia je odvodená od Európskej únie hudobných škôl – European Union of Music Schools, ktorej členom je aj Slovenská republika.

2. Sídlom združenia EMU-Slovakia je Bratislava, Batkova 2, 841 01 Bratislava.

čl. III.

Ciele a poslanie združenia

 1. Cieľom združenia EMU-Slovakia je najmä:

a) starostlivosť o rozvoj a kvalitu základného umeleckého školstva na Slovensku;

b) presadzovanie a ochrana záujmov základných umeleckých škôl na Slovensku;

c) spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe právnych predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa umeleckého vzdelávania;

d) pripomienkovanie legislatívnych noriem, ktoré sa týkajú základného umeleckého školstva;

e) sprostredkovanie informácií o podujatiach organizovaných Európskou úniou umeleckých škôl – EMU;

f) spolupráca a vzájomná výmena skúseností riaditeľov ZUŠ v oblasti umeleckých aktivít a legislatívy;

g) organizovanie seminárov a školení pre riaditeľov ZUŠ;

h) informovanie riaditeľov ZUŠ o aktuálnych otázkach a problémoch umeleckého školstva na Slovensku;

čl. IV.

Vznik a zánik členstva v združení

 1. Členom združenia EMU-Slovakia môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba, škola, ktorá bola zriadená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a je zaradená do siete škôl Slovenskej republiky, ak súhlasí s poslaním a stanovami združenia. Právnickú osobu zastupuje v združení jej štatutárny orgán, alebo iná osoba ním poverená.
 2. Členstvo v združení EMU-Slovakia vzniká na základe písomnej prihlášky.
 3. Členstvo zaniká:

a/písomným oznámením člena združenia EMU-Slovakia o vystúpení zo združenia;

b/rozhodnutím predsedníctva združenia EMU-Slovakia o vylúčení člena z dôvodu neplnenia povinností (neuhradenie členského príspevku) alebo porušenia stanov;

c/zánikom člena združenia, ak jeho práva a povinnosti neprechádzajú na iného právneho nástupcu;

čl. V.

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Každý člen združenia EMU-Slovakia má právo najmä:
  • zúčastňovať sa rokovania snemu združenia a podieľať sa na jeho rozhodnutiach hlasovaním o predložených návrhoch, prípadne predkladať snemu svoje návrhy;
  • navrhovať kandidátov a voliť členov orgánov združenia;
  • byť volený za člena orgánov združenia;
  • byť pravidelne informovaný o činnosti združenia v zmysle čl. III. Stanov;
  • mať prístup k materiálom, ktoré združenie vytvorí, alebo získa;
  • zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením EMU-Slovakia v zmysle čl. III. Stanov;
  • prostredníctvom orgánov združenia spolurozhodovať a kontrolovať činnosť združenia, a to spôsobom upraveným v čl. VI. Stanov;
 1. Každý člen združenia EMU-Slovakia je povinný najmä:
  • dodržiavať Stanovy združenia a plniť uznesenia snemu;
  • pravidelne uhrádzať členský príspevok, vo výške stanovenej uznesením snemu združenia pre daný rok, vždy do 31. marca daného roku;
  • podporovať združenie v jeho činnosti a podľa svojich možností aktívne spolupracovať pri plnení jeho poslania;

čl. VI.

Orgány združenia a ich pôsobnosť

 1. Orgánmi združenia EMU-Slovakia sú: snem, predsedníctvo, dozorná rada, predseda, tajomník.

a/snem – pracovné stretnutie všetkých členovje najvyšším orgánom združenia. Každý člen združenia má hlasovacie právo a môže byť volený do orgánov združenia.

Snem združenia sa koná spravidla raz za rok. Zvoláva ho predsedníctvo združenia. Mimoriadny snem môže zvolať predseda združenia, a musí tak urobiť, ak ho o to požiada minimálne 20% členov združenia. Snem sa v takomto prípade zíde do dvoch týždňov od doručenia žiadosti.

Do pôsobnosti snemu patrí najmä:

 • rozhodovanie o smerovaní a činnosti združenia;
 • prijímanie stanov, ich zmien a doplnkov;
 • voľba a odvolávanie členov predsedníctva a dozornej rady;
 • schvaľovanie návrhu rozpočtu združenia a ročnej účtovnej uzávierky;
 • rozhodovanie o výške členského príspevku;
 • rozhodovanie o výške odmien členom predsedníctva a hospodárovi – ekonómovi;
 • rozhodovanie o ďalších aktuálnych problémoch, ktoré si snem odsúhlasí;
 • rozhodnutie o zrušení združenia;

b/predsedníctvo – je zložené z ôsmych zástupcov riaditeľov základných umeleckých škôl jednotlivých krajov a jedného tajomníka združenia, volených spravidla na obdobie štyroch rokov.

Predsedníctvo združenia rozhoduje o zásadných organizačných a hospodárskych záležitostiach združenia a udržuje medzinárodné kontakty s členskými krajinami EMU.

V súlade so stanovami združenia a uzneseniami snemu organizuje a riadi činnosť združenia, semináre a školenia pre riaditeľov, pripravuje snem, komunikuje s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy.

c/predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia. Volí  ho predsedníctvo. Predseda združenia má podpisové právo a a právo vystupovať v mene združenia. Za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu a snemu. Do jeho pôsobnosti patrí riadenie činnosti združenia, rozdeľovanie úloh zamestnancom (ekonóm) a členom predsedníctva, organizovanie prípravy snemu a v naliehavých prípadoch samostatné rozhodovanie v mene celého predsedníctva, o ktorom informuje na najbližšom zasadnutí predsedníctva.

d/tajomník združenia volí tiež predsedníctvo združenia. V čase neprítomnosti predsedu zastupuje predsedu. Spolu s predsedom má podpisové právo.

Vedie administratívnu agendu združenia, vybavuje korešpondenciu a vedie evidenciu členov. Vedie pokladňu združenia a realizuje hotovostné platby.

Za svoje činnosť zodpovedá predsedovi a predsedníctvu združenia.

e/dozorná rada je kontrolným orgánom združenia zloženým z troch členov volených snemom na obdobie štyroch rokov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

Do kompetencie dozornej rady patrí kontrola hospodárenia, agendy a plnení uznesení snemu a predsedníctva združenia. Členovia dozornej rady sú oprávnení vykonávať kontroly dokladov a hospodárenia podľa potreby, najmenej dva krát ročne. Dozorná rada sa za svoju činnosť zodpovedá snemu, ktorému predkladá správu o svojej činnosti.

 

čl. VII.

Hospodárenie združenia

 1. Prostriedky na svoju činnosť združenie EMU-Slovakia získava:

a/z členských príspevkov;

b/z finančnej podpory štátnych a iných inštitúcií;

c/zo sponzorských darov;

 

2. Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na jednom účte v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho činnosti. Za týmto účelom združenie zostavuje rozpočet, ktorý schvaľuje snem na príslušný kalendárny rok.

čl. VIII.

Zrušenie a zánik združenia

 

 1. Združenie EMU-Slovakia možno zrušiť rozhodnutím snemu o dobrovoľnom rozpustení združenia.
 2. Združenie možno zrušiť zlúčením s iným občianskym združením.
 3. Združenie možno zrušiť rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 4. Ak pri zrušení združenia neprechádza jeho imanie na právneho nástupcu, uskutoční sa pred jeho zánikom likvidácia. O použití likvidačného zostatku rozhodne snem.
 5. Združenie zaniká dňom výmazu z registrácie.

 

Čl. IX.

 

Záverečné ustanovenie

 

 1. Týmito Stanovami, schválenými dňa 21. marca 2018 na sneme, strácajú platnosť stanovy zo dňa 25. 1. 2005 vzdaté na vedomie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VV8/1-900/90-11004 -1.
 2. Združenie EMU-Slovakia bude v záujme rozvoja umeleckého školstva spolupracovať s Asociáciou učiteľov hudby Slovenska na základe dohody o spolupráci.
 3. Združenie EMU-Slovakia bude spolupracovať so všetkými členskými krajinami Európskej únie hudobných škôl (EMU).

V Bratislave 21.03.2018

 

Mgr. Zuzana Horváthová                                                Mgr. Miriam Trgová

predseda Asociácie  ZUŠ                                                tajomník Asociácie ZUŠ

EMU-Slovakia                                                                EMU-Slovakia