RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

 Základná umelecká škola Rajec

1. mája 412/1, 015 01 Rajec

Tel./fax 041 542 20 75

e-mail: mzusrajec@gmail.com

www.mzusrajec.sk

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2024. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 6. kategória je komorná hra v počte maximálne do 10 hráčov. V kategóriách 1. – 5. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci.

15. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

16. máj 2024

Vyhlasovateľ súťaže:          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže:            Základná umelecká škola Rajec

Súťažný poriadok:               Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy.

Súťažný repertoár:              Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.

Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!

Súťažné kategórie:             I. kategória:   1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“), vek do 10 rokov

II. kategória:  3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ, vek do 12 rokov

III. kategória: 1.- 2. roč. 2. časti I. st. ZŠ, vek do 15 rokov

IV. kategória: 3.- 4. roč. 2. časti I. st. ZŠ, vek do 17 rokov

V. kategória: 1. – 4. roč. II. st. ZŠ, vek nad 17 rokov

VI. kategória:            komorné súbory do 10 členov

Časové limity:                      I.          kategória: do 3 minút

II.         kategória: 3-5 minút

III.        kategória: 5-6 minút

IV.       kategória: 6-7 minút

V.        kategória: 3-8 minút

VI.      kategória: 7-8 minút (podľa veku súťažiacich)

Porota a ocenenia:             Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.

Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.

Piata cena je Titul laureáta.

Hlavná cena:                        1. miesto: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)

Ďalšie ceny:                         2. miesto: Cena Hudobného centra

3. miesto: Cena mesta Rajec

Cena New Music for Kids (Čestné uznanie)

Cena Spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny

výkon

Titul laureáta (absolútny víťaz zo všetkých kategórií).

Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Dvorane VŠMU v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Organizácia súťaže:           Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora, pedagóga i pozorovateľa je jednotný 15. V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou.

Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Termín uzávierky prihlášok je 30. apríl 2024.

Prihlášku zadajte prosím elektronicky na :

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 16052024

Stornovanie registrácie je možné do 10. mája 2024. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.  

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75 alebo 0911928881.

      Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.

S pozdravom

                                                       PaedDr. Marián Remenius

                                                                  riaditeľ školy