Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

vyberáme:

9 Zamestnanci škôl a školských zariadení
Zamestnanci škôl a školských zariadení sa pravidelne testujú len v III. stupni varovania (bordový okres), na základe aktuálneho zaradenia okresu v mieste výkonu práce. Aktuálny stav zariadenia okresu
podľa COVID AUTOMATU je zverejnený na stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-naslovensku/
Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 nasledovné:

 • III. stupeň varovania (bordový okres) – frekvencia 7 dní -zamestnanec predkladá Prílohu č. 9/a, Prílohu č. 9/b,
 • II. stupeň varovania (červený okres) – nemá povinnosť sa testovať. Zamestnanec predkladásvojmu zamestnávateľovi Prílohu č. 9/c,
 • I. stupeň varovania (ružový okres) – nemá povinnosť sa testovať. Zamestnanec predkladá svojmu zamestnávateľovi Prílohu č. 9/c,
  V prípade, že má zamestnanec napríklad poobednú/nočnú službu a vstupuje do objektu školy a školského zariadenia v čase od 21.00 hod – 01.00 hod nasledujúceho dňa, predkladá svojmu
  zamestnávateľovi Prílohu č. 9/a, 9/b, 9/c a negatívny výsledok testu v II. stupni varovania (červený okres) nie starší ako 14 dní. V prípad, okresu v I. stupni varovania (ružový okres) predkladá negatívny
  výsledok nie starší ako 21 dní.
  Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné
  vyhlásenie (príloha č. 9/c), o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.
  V prípade, že sa zamestnanec školy alebo školského zariadenia nezúčastní zo subjektívnych dôvodov testovania a nevzťahuje sa na neho výnimka z testovania, má zamestnávateľ nasledujúce možnosti:
  8
  • môže sa dohodnúť s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, že bude zapojený do dištančného vzdelávania žiakov, ak ho škola uskutočňuje a zamestnávateľ ho potrebuje na jeho realizáciu,
  • môže sa dohodnúť s nepedagogickým zamestnancom na práci z domu, pokiaľ to povaha jeho práce umožňuje (napr. ekonómka školy),
  • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce),
  • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

12 Základná umelecká škola a centrá voľného času
Základná umelecká škola sa riadi podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch COVID AUTOMATU ako je uvedené v tabuľke č. 1. Individuálna výučba spevu a dychových hudobných
nástrojov sa realizuje len dištančne a len v prípade, ak je okres zaradený v II. – IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.
Centrá voľného času sa riadia podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch COVID AUTOMATU ako je uvedené v tabuľke č. 1.