Pozor – nové potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti COVID-19

https://www.minedu.sk/data/att/18798.pdf

Potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19
Škola:
potvrdzuje, že jej zamestnanec
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Je v školskom roku 2020/2021 vyznačiť
Pedagogický zamestnanec školy alebo školského zariadenia
Zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá
a liečebno-výchovné sanatóriá)
Toto potvrdenie sa vydáva pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivých údajov na potvrdení, najmä som si vedomý(á), že by som sa
dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V ………………………….dňa ………………… podpis riaditeľa