Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

A. S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021  

1. obnovuje školské vyučovanie v

a) základných školách v končiacich ročníkoch okrem končiacich ročníkov základných škôl v rámci okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT- u schváleného príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do IV. stupňa varovania; v ostatných ročníkoch na druhom stupni základných škôl a v končiacich ročníkoch základných škôl zaradených uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania pokračuje školské vyučovanie pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

b) jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,

2. obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania pre žiakov škôl uvedených v prvom bode.

B. S účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u

1. obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách,

2. obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení.

C. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

D. S účinnosťou od 19. apríla 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa zúčastnili školského vyučovania v škole v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

E. S účinnosťou od 26. apríla 2021 zrušuje rozhodnutie č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021.

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

Bod 2 rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 ostáva týmto rozhodnutím nedotknutý.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch v školách, ktoré nie sú v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u, a zároveň výlučne na účel konania štátnej jazykovej skúšky sa obnovuje aj školské vyučovanie v jazykových školách, a to vo všetkých okresoch. Končiacimi ročníkmi sa podľa COVID AUTOMAT-u rozumejú 8. a 9. ročník základnej školy.

Pre ostatné ročníky na druhom stupni základnej školy zostáva naďalej zachované prezenčné vzdelávanie lenpre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Rovnako ostáva zachované prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl v okresoch zaradených do IV. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u.

Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl prevádzka školských internátov od 19. apríla 2021 neobnovuje. Pre týchto žiakov sa obnovuje len prevádzka školských jedální.

Od 26. apríla 2021 sa následne obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u.

Školské vyučovanie v školách, v ktorých sa na regionálnom princípe COVID AUTOMAT-u neobnoví školské vyučovanie (napr. v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania), zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie. Rovnako platí regionálny princíp aj pre obnovu prevádzky alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení.

Súbory na stiahnutie