UZNESENIA zo XVII. Snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

žiada

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR:

 1. absolútnou prioritou je presadiť pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach s Úniou miest a obcí a  ZMOSom  zmenu financovania základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií, realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva,  výskumu, vývoja a mládeže SR

Odôvodnenie: Vzdelávanie v základných umeleckých školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení a zabezpečujú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

 • vypracovať úpravy legislatívnych predpisov týkajúce sa základných umeleckých škôl, návrhy na zmeny:
 • prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z.z. Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve – koeficienty Základnej umeleckej školy – tabuľka č. 1 Hodnoty koeficientov:

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania z 14,7 na 20,0

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania z 4,8 na 8,0

 • na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam započítať v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných a školských zariadení, § 7 a) ods. 1, písm a) do zberu údajov  žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od štyroch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, aby vek žiaka základnej umeleckej školy na započítanie do zberu údajov bol v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre základné umelecké školy alebo zmeniť § 7 a) ods. 3 dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 z 1. januára kalendárneho roka na 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje,
 • ZUŠ považovať za sústavnú prípravu na povolanie a zaradiť ich v zákone                    č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 27 ods. (3) nasledovne: „Vzdelávanie v školách podľa odseku 2 písmeno b) až g) sa považujú za sústavnú prípravu na povolanie“ (v súčasnosti sa v zákone považujú za sústavnú prípravu na povolanie písmená b) až f) a s tým súvisiaca nadväznosť na Smernicu 23/2017 o súťažiach a § 13 ods. 6, 9 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o edukačných publikácii,
 1. navrhujeme v čo najkratšom termíne spustiť RIS pre ZUŠ,
 • koordinovať spoluprácu s NIVAM,  podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre ZUŠ, pomoc pre ZUŠ v metodických oblastiach a  vo vzdelávaní,
 1. zmeniť pravidlá pre ZUŠ na zaraďovanie do siete škôl a školských zariadení, ktoré by mali oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spolupracovať so ŠŠI vo všetkých oblastiach, ktoré budú potrebné pre výkon tejto organizácie,
 1. možnosť čerpania štrukturálnych fondov.

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

berie na vedomie:

 1. informácie štátneho tajomníka Slavomíra Partilu a zástupcov ministerstva školstva Jany Sládečkovej, Jána Sitarčíka, Kristíny Skočíkovej, Hany Veselskej, Ladislava Sabolčáka
 2. informácie predsedu OZPŠaV Pavla Ondeka, podpredsedníčky OZPŠaV Ingrid Gamčíkovej, Martina Mikluša
 3. informácie z Únie miest a obcí v zastúpení Márie Wagingerovej
 4. informácie zástupcov NIVAM Petry Fridrichovej a Timoteja Blažeka
 5. informácie zástupcov školskej inšpektorky Adriany Vykydalovej a Zuzany Eretovej
 6. informácie  zástupcov konzervatórií Dany Hajóssy a VŠMU Lucii Papanetzovej
 7. informácie zástupcov AZUŠ ČR Tomáša Kolafu, Ireny Pohl Houkalovej, Róberta Mimru

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

schvaľuje:

 1. správu o hospodárení AZUŠ SR za rok 2023
 2. správu Dozornej rady AZUŠ SR za rok 2023
 3. žiadosti o prijatie za člena AZUŠ: Banskobystrický kraj: ZUŠ, Hrušov, ZUŠ Krupina, Košický kraj: ZUŠ, Moldava nad Bodvou, ZUŠ, Strážske, Prešovský kraj: ZUŠ, Rakúsy, Trnavský kraj: ZUŠ, Veľký Meder
 4. vyradenie ZUŠ z členstva: Žilinský kraj: ZUŠ, Trstená
 5. uznesenia XVII. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR – „EMU-Slovakia,

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

ukladá:

 1. predsedom krajských sekcií AZUŠ:
 2. oboznámiť členov s rokovaním a závermi snemu,
 3. intenzívnejšie spolupracovať s členskými školami a zvolávať stretnutia na úrovni krajov aj mimo snemu,
 4. aktualizovať kontakty a zabezpečovať pravidelný prenos dôležitých a aktuálnych informácií ku všetkým členom,
 5. rozšíriť členov AZUŠ SR v jednotlivých krajoch,
 6. pripomienkovať všetky návrhy zákonov a legislatívy týkajúcich sa činnosti ZUŠ.
 7. všetkým členom AZUŠ:
 8. pravidelne písomne informovať predsedníctvo AZUŠ SR o problémoch týkajúcich sa ZUŠ so zriaďovateľom,
 9. upozorniť na ZUŠ, ktoré nedodržiavajú štatút ZUŠ a navrhnúť ŠŠI možnosť kontroly.

Bratislava, dňa 10.04.2024                           

Zapísali predsedovia jednotlivých krajov AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Mgr. Zuzana Horváthová

Mgr. art. Marek Mišiak

Mgr. Michal Janiga

Mgr. Mária Csontosová

Mgr. Dana Slejzáková

PaedDr. Gabriel Kalapoš

Mgr. Anna Fintová, PhD.

Mgr. Eva Kulhánková