GORAZD 2021

Dobrý deň,

zasielame informáciu o možnosti zasielať návrhy na ocenenie žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl a študentov vysokých škôl pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena Sv. Gorazda.  

Návrhy sa predkladajú priamo, nie prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ v termíne od 22.09.2021 do 8.10.2021.  

Konečný termín na zasielanie návrhov bol posunutý z organizačných dôvodov v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid-19. (Pre sprístupnenie elektronického formulára odporúčame použiť modernejšiu verziu prehliadača napr. Firefox, Chrome).                        

Podrobnejšie podmienky predkladania návrhov sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/ocenovanie-pri-prilezitosti-medzinarodneho-dna-studentstva/.      

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o možnosti zasielať návrhy na ocenenie žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena sv. Gorazda informovali školy a zriaďovateľov škôl vo Vašej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti.                 

S pozdravom

Mgr. Ľubica Srnáková  

generálna riaditeľka 

|Sekcia stredných škôl |

cid:image007.jpg@01D7AFA8.1A7746B0

Stromová 1 |813 3  Bratislava |Slovenská republika

tel.: | +421 2 59374 277  

lubica.srnakova@minedu.sk | www.minedu.sk