Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna):
Škola alebo školské zariadenie si pred konaním aktivity overí na https://automat.gov.sk/ (je potrebné použiť iný prehliadač ako Internet Explorer) možnosti jeho konania. Ak sa aktivity konajú v inom okrese,
ako je sídlo školy alebo školského zariadenia, zohľadňujú sa oba okresy.

 1. Školy v prírode – v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 13.5.2021 nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.
 2. Školské výlety jednodňové – možno uskutočniť pri zachovaní protiepidemických opatrení. Odporúčame nevyužívať hromadnú dopravu, pri väčších vzdialenostiach si zabezpečiť zmluvnú
  prepravu. Odporúčame výlety organizovať tak, aby sa deti a žiaci nepremiešavali s osobami, ktoré nie sú z príslušnej školy alebo školského zariadenia. Odporúčame výlety orientovať na aktivity v prírode, obmedziť návštevy múzeí, hradov a iných uzavretých priestorov. Výlety do zahraničia odporúčame neuskutočňovať.
 3. Školské výlety viacdňové – napriek možnosti konať viacdňové výlety podľa § 7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole ministerstvo školstva ich v tomto školskom roku neodporúča. V prípade ich konania sa škola riadi COVID – automatom, čo
  znamená, že okres, kde by boli žiaci ubytovaní, musí byť v stupni Monitoring, v I. stupni ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti. Výlety do zahraničia odporúčame neuskutočňovať.
 4. Mobility v rámci projektu Erasmus+ – ide o školskú aktivitu uskutočňovanú v zahraničí so súhlasom riaditeľa školy a teda zodpovednosť za zamestnancov (služobná cesta) a žiakov
  (písomný súhlas zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka) preberá škola, ktorá súhlasila s uvedenou aktivitou. Pri vycestovaní do zahraničia je potrebné postupovať podľa aktuálnych podmienok vstupu na územie štátu, do ktorého cestujú, a následne podľa aktuálnych
  podmienok v čase návratu na Slovensko. Je na riaditeľovi školy, aby zvážil všetky okolnosti pred odsúhlasením mobility.
 5. Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenia v stredných školách – odporúčame realizovať len v exteriéri v rámci okresu sídla školy ako jednodňové aktivity bez ubytovania.
 6. Besiedky, rozlúčky s deťmi v materskej škole, rozlúčky s deviatakmi, koncerty, vystúpenia, slávnostné ukončovania šk. roka a pod. – pokiaľ je to možné, odporúčame konanie takýchto podujatí v exteriéri. V interiéri sa podujatia riadia „kultúrnym“ COVID automatom
  zverejnenom na webe Ministerstva kultúry SR: https://www.culture.gov.sk/wpcontent/uploads/2021/05/Semafor_Kultura_12.05.2021.pdf. V stupni Monitoring, v I. stupni
  ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti sa môžu konať podujatia s obmedzenou kapacitou podľa https://automat.gov.sk/.
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám a školským zariadeniam, aby starostlivo zvážili konanie vyššie uvedených aktivít, dodržiavali platné vyhlášky Úradu verejného
  zdravotníctva SR a dbali na protiepidemické opatrenia.
  V Bratislave 2.6.2021