OPÄŤ JE TU DISKRIMINÁCIA

Minister školstva rozhodol o stabilizačnej odmene vo výške 200 € na pedagogického a odborného zamestnanca. Odmena by mala byť vyplatená pred Vianocami. Potiaľ je to v poriadku. Finančné prostriedky budú poskytnuté z úrovne MŠVVaŠ SR iba stredným školám, základným školám, cirkevným školám, súkromným školám a školským zariadeniam, ktoré zriaďujú okresné úrady v sídle kraja.

Finančné prostriedky nebudú poskytnuté vysokým školám, materským školám, základným umeleckým školám, jazykovým školám, školským klubom detí, centrám voľného času a internátom, ktoré zriaďujú vyššie územné celky, obce, cirkev a súkromní zriaďovatelia.

Jednoznačne tvrdíme, je to diskriminačné!

Ministerstvo školstva je ministerstvom pre všetky typy škôl a školských zariadení v riadení, ale nie vo financovaní a tu je problém.

Odborový zväz školstva už dlhodobo žiada ministerstvo školstva o zákonnú zmenu tak, aby osobné náklady pre zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských klubov detí, centier voľného času a internátov prešli z úrovne vyšších územných celkov, miest a obcí z tzv. originálnych kompetencií (podielové dane) na ministerstvo školstva do prenesených kompetencií, tak ako sú financované základné školy a stredné školy.

Požiadali sme predsedu Združenia miest a obcí Slovenska p. Trégera, aby oslovil primátorov a starostov za účelom riešenia problému vyplatenia stabilizačnej odmeny aj pedagogickým a odborným zamestnancom materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl , školských klubov detí, centier voľného času a internátov. Vedenie ZMOS sa stabilizačnými odmenami bude zaoberať na najbližšom zasadnutí v novembri.

Školstvo je plné reforiem a akých!

Nevieme či budú prínosom, ale vieme, že „reforma“ prenosu financovania osobných nákladov zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských klubov detí, centier voľného času a internátov z úrovne miest a obcí na ministerstvo školstva je potrebná. Môže spôsobiť, že mestá a obce nebudú rozhodovať o niekoľko 100 miliónov eur, iba ich poukážu tomu, komu patria, tak ako je to na základných a stredných školách.

Mať dosah na rozhodovanie o rozdeľovaní financií je silný fenomén v štátnej správe a politike, ako aj v samospráve a v komunálnej politike.

Je treba to zmeniť v prospech zamestnancov školstva.

V Bratislave 9. 11. 2021