Články

Rozhodnutie ministra

Bratislava 11. októbra 2020Číslo: 2020/17294:1-A1810ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie […]

OZNAM

Vážení riaditelia ZUŠ na Slovensku, dnes prebehla komunikácia medzi mnou a Ministerstvom školstva s výsledkom, že nie je zámer celoplošne zatvárať ZUŠ. V prípade výskytu COVID-19 treba riešiť situáciu individuálne a riadiť sa pokynmi ÚZV a zriaďovateľa. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 z 30.9.2020 – výber pre ZUŠ

str. 3 Základné odporúčania Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy (príloha č. 1). Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko […]

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať: organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.) krúžkovú činnosť pre deti a žiakov. Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení […]

List riaditeľom ZUŠ na Slovensku – noví členovia

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl na Slovensku Asociácia základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia  je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné.  Dovoľte mi predstaviť Vám Asociáciu ZUŠ SR a jej hlavné oblasti pôsobnosti. Od roku 1990 sa v podobe sekcie Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS) […]