Články

Učíme na diaľku

Návrh dištančných zdrojov a aktivít pre žiakov Základných umeleckých škôl U Princípy:  má to zmysel                  dá sa to                  má to pridanú hodnotu, napr. zasahuje to do oblastí alebo činností na ktoré nie je počas  bežného vzdelávacieho procesu dostatok času a pritom sú dôležité (nadväznosť na kľúčové kompetencie a vzdelávacie oblasti v RUP […]

COVID -19

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“, webstránka a facebook AZUŠ SR EMU-Slovakia Vám bude k dispozícií pre preklenutie tohto obdobia. Pevne veríme, že ste zdraví a spoločným zodpovedným prístupom zvládneme túto situáciu. Sme veľmi radi, že z rôznych kútov Slovenska prichádza pomoc pre druhých na možnosti realizácie vyučovania prostredníctvom rôznych dištančných úloh. Podeľme sa spoločne o […]

Dôležitý oznam

Vážení členovia AZUŠ SR EMU-Slovakia, z dôvodu zváženia aktuálnej situácie ruším snem AZUŠ SR EMU-Slovakia v Banskej Bystrici v dňoch 10.až 12.3.2020, budem Vás informovať o zmene termínu. ďakujem za pochopenie Zuzana Horváthová

Program 15. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 10.- 12.03.2020 Kongres hotel DIXON, Banská Bystrica

10.03.2020 (utorok)           13.00 – 16.00 hod.     stretnutie jednotlivých krajov s predsedami 16.30 – 18.00 hod.     stretnutie predsedníctva AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 11.03.2020 (streda)            8.30 – 9.55  Prezentácia účastníkov 8.30  – 10.00 – hudobný vstup ZUŠ z Banskobystrického kraja v priestoroch Kongres Hotel DIXON 10.00 – 10.15  hudobný vstup ZUŠ z Banskobystrického kraja privítanie, organizačné pokyny, voľba návrhovej komisie, zapisovateľov a  […]

Oznam

Vážené riaditeľky a vážení riaditelia, pripravuje sa ďalší v poradí už 15. snem AZUŠ SR EMU-Slovakia, na ktorý boli prizvaní predstavitelia MŠVVaŠ SR, OZPŠaV SR, MPC, ŠPÚ, zástupcovia stredných a vysokých umeleckých škôl. Budem rada, ak sa zúčastnite snemu a zároveň si vopred pripravíte otázky na ktoré Vám budú v rámci diskusie zodpovedať prizvaní hostia. […]

Snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ opäť v Banskej Bystrici

P O Z V Á N K A pre riaditeľov ZUŠ na snem AZUŠ SR „EMU Slovakia, v dňoch 10. až 12. marca 2020 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici. Návrh programu: MŠVVaŠ SR – informácie, eurofondy projekty OZPŠaV – informácie ŠPÚ – informácie MPC – informácie ŠEVT, IZUŠ, RAABE – informácie AZUŠ a hostia z Českej republiky správa o činnosti AZUŠ správa o hospodárení AZUŠ zmena […]

Výzva na úhradu členského poplatku

Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ Batkova 2, 841 01 Bratislava Bankové spojenie: SK73 0200 0000 0019 5573 7659 BIC: SUBASKBX Výzva na úhradu členského poplatku V zmysle platných stanov Asociácie základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ čl. V. 2. žiadam o úhradu členského poplatku za rok 2020 Číslo účtu: SK73 0200 0000 0019 […]

Uznesenia zo snemu AZUŠ „EMU Slovakia“, Banská Bystrica

Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: naďalej presadzovať pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach so ZMOS  zmenu financovania základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií, realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vypracovať úpravu legislatívnych predpisov, najmä […]

Banskobystrický kraj a ich umelci

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ SR EMU Slovakia sa konal v Banskej Bystrici 12.a 13.3.2019, kde sa zišlo skoro 170 riaditeľov ZUŠiek. Za účasti MŠVVaŠ SR, OZPŠaV SR, ŠPÚ, MPC, AZUŠ ČR, RAABE, ŠEVT, IZUŠ a iných inštitúcií sa riešili vážne témy, legislatívne zmeny a hlavne finančná podpora […]

Medzinárodné aktivity Asociácie ZUŠ SR v roku 2018 a stretnutie Vyšehradskej skupiny v Bratislave

Medzinárodné aktivity Asociácie ZUŠ SR v roku 2018. Na 43. generálnom sneme EMU, ktorý sa konal 8. mája 2018 a na nasledujúcom Európskom mládežníckom hudobnom festivale v holandskom meste Sneek, zastupovala Asociáciu ZUŠ SR ešte bývalá tajomníčka AZUŠ, Mária Slaninová. Z programu generálneho snemu: Prečítal sa plán aktivít EMU za uplynulý rok 2017. Predostrel sa plán aktivít a rozpočet EMU […]