Program 15. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 10.- 12.03.2020 Kongres hotel DIXON, Banská Bystrica

10.03.2020 (utorok)          

13.00 – 16.00 hod.     stretnutie jednotlivých krajov s predsedami

16.30 – 18.00 hod.     stretnutie predsedníctva AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

11.03.2020 (streda)           

8.30 – 9.55  Prezentácia účastníkov

8.30  – 10.00 – hudobný vstup ZUŠ z Banskobystrického kraja v priestoroch Kongres Hotel DIXON

10.00 – 10.15 

hudobný vstup ZUŠ z Banskobystrického kraja

  • privítanie, organizačné pokyny,
  • voľba návrhovej komisie, zapisovateľov a  overovateľov zápisnice,
  • prerokovanie, doplnenie a schválenie programu (hlasovanie)

10.15 – 11.00 MŠVVaŠ SR – ministerka školstva Martina Lubyová, riaditeľka odboru základných škôl Ingrid Kováčová, generálny riaditeľ SŠF EÚ Rastislav Igliar, riaditeľka odboru pre OP Ľudské zdroje a OP Vzdelávanie Veronika Paľková,  štátny radca Ján Palkovič

11.00 – 13.00 OZPŠaV – predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková,špecialista pre právne služby Martin Mikluš, špecialista BOZP Vladimír Kmec

13.00 – 14.00  Obed

14.00 – 14.05 – hudobný vstup ZUŠ z Banskobystrického kraja

14.05 – 14.35 ŠPÚ – námestníčka riaditeľa Renáta Somorová,  Marek Bubeník, Lenka Kaščáková

14.35 – 15.00 ŠŠI – Zuzana Eretová

15.00 – 15.30 Konzervatórium, Bratislava – Dana Hajóssy, Konzervatórium, Banská Bystrica – Radoslav Solárik, Konzervatórium, Košice – Róbert Galovics, Konzervatórium, Žilina – Milan Oravec, VŠM, Bratislava –  Daniel Buranovský, Akadémia umení, Banská Bystrica – Peter Špilák

15.30 – 16.00 Cofee break

16.00 –  16.15 – hudobný vstup ZUŠ z Banskobystrického kraja

16.15 – 16.30  – RAABE Jana Šajgalíková

16.30 – 17.00  – ascAgenda Ján Gottweis

17.00 – 17.15  – prijatie nových členov do AZUŠ EMU-Slovakia a vyradenie členov

17.15 – 18.30

  • Správa o činnosti AZUŠ za rok 2019 Zuzana Horváthová, Miriam Trgová

              (pripomienky k správe, hlasovanie)

  • Správa o hospodárení  AZUŠ za rok 2019 Miriam Trgová

  (pripomienky k správe, hlasovanie)

  • Správa dozornej rady  Irena Sücsová
  • Súťaže ZUŠ na Slovensku
  • Dokumenty a legislatíva ZUŠ
  • Návrh kraja, ktorý bude spoluorganizátorom snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 2021

18.30  Večera – voľná diskusia

12.03.2020 (štvrtok)

07.00 – 08.30 Raňajky

09.00 – 11.30   MPC – riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja Darina  Výbohová, Mária Rychnavská

10.00 – 10.15 Coffee break

11.30 – 12.00  návrhová komisia – návrh uznesenia

Uznesenia z 15. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

záver, poďakovanie

12.00 –  Obed