Články

Srdečný pozdrav z Estónska

Greetings from Estonia! Hope, that all of you are safe and doing well! Here I’ll forward the video link from today’s event in Tallinn Songfestival Ground – the biggest virtual choir ever – 2 500 participants from estonian singers from Estonia and other countries joined for very special event (using special technology) to celibrate the official end of […]

Právne stanovisko pre zriaďovateľov od právničky OZPŠaV JUDr. Renáty Matejovej

Právne stanovisko vydané v súvislosti s pokynmi zo strany zriaďovateľov – zamestnávateľov riaditeľov ZUŠ – o poskytovaní náhrady funkčného platu v rozsahu 80 % v zmysle ust. §-u 250 b ods. 6 Zákonníka práce. Vážení zamestnávatelia riaditeľov ZUŠ,ako právna zástupkyňa OZ PŠaV na Slovensku považujem za potrebné vyjadriť sa k realizovaným opatreniam z Vašej strany […]

odpoveď na list k otváraniu ZUŠ

Dobrý deň, dovoľte mi v rýchlosti reagovať na Váš list, na konkrétnych podmienkach ešte pracujeme. Detaily by mali byť známe začiatkom budúceho týždňa. S pozdravom, Mgr. Martin Tokár |kancelária ministra | Stromová 1 |813 30 Bratislava |Slovenská republika tel.: +421 2 59 374 482| martin.tokar@minedu.sk | www.minedu.sk

dotaz na MŠVVaŠ SR k otváraniu ZUŠ

Vážený pán minister Mgr. Branislav Gröhling MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 B R A T I S L A V A                                                       Vážený pán minister, Asociácia základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia  je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. Jej cieľom je […]

Odpustenie odvodov

Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (novela č. 95/2020) môže zamestnávateľ požiadať o odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Urobiť tak musí do 18.5.2020.Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie sú povinní zaplatiť poistné na […]

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne: 1. Hodnotenie 1.1 Základné […]

Prikladám reakciu OZPŠaV na súčasnú situáciu na ZUŠ

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na SlovenskuZdruženie základného školstvaVajnorská 1, 815 70 Bratislava Reakcia na podnety zo základných umeleckých škôl Vážená pani riaditeľka,vážený pán riaditeľ, na základe viacerých podnetov zamestnancov a riaditeľov základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ), ktoré poukázali na možné porušenie legislatívy, si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosti s tým súvisiace.V zmysle prijatých […]

PROBLÉM V ZUŠ

DÁTUM UVEREJNENIA: 23. 4. 2020ČAS: 18:37KATEGÓRIE: ZVÄZ OZ PŠaV na Slovensku vyjadruje nesúhlas s konaním niektorých zriaďovateľov a riaditeľov základných umeleckých škôl. Upozorňujeme, že zníženie platu zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku alebo z domu je protiprávne. Taktiež nie je možné žiadať od zamestnancov škôl vrátane riaditeľov vykonávať prácu počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa […]

Dištančné vzdelávanie – MS TEAMS 22.4. a 24.4.

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, Ďakujeme za Vašu podporu a pozitívnu spätnú väzbu na webináre, ktoré sme organizovali v predchádzajúcom týždni. Aj v nasledujúcom týždni sme pripravili webináre na podporu Dištančného vzdelávania k službe Microsoft Teams ktoré je centrom pre tímovú spoluprácu v službách Office 365. Poprosím Vás o preposlanie tohto mailu na Vašich učiteľov, aby sa mohli prihlásiť. Webináre budú bezplatné. Pre  školy […]