Články

Odpustenie odvodov

Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (novela č. 95/2020) môže zamestnávateľ požiadať o odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Urobiť tak musí do 18.5.2020.Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie sú povinní zaplatiť poistné na […]

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne: 1. Hodnotenie 1.1 Základné […]

Prikladám reakciu OZPŠaV na súčasnú situáciu na ZUŠ

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na SlovenskuZdruženie základného školstvaVajnorská 1, 815 70 Bratislava Reakcia na podnety zo základných umeleckých škôl Vážená pani riaditeľka,vážený pán riaditeľ, na základe viacerých podnetov zamestnancov a riaditeľov základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ), ktoré poukázali na možné porušenie legislatívy, si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosti s tým súvisiace.V zmysle prijatých […]

PROBLÉM V ZUŠ

DÁTUM UVEREJNENIA: 23. 4. 2020ČAS: 18:37KATEGÓRIE: ZVÄZ OZ PŠaV na Slovensku vyjadruje nesúhlas s konaním niektorých zriaďovateľov a riaditeľov základných umeleckých škôl. Upozorňujeme, že zníženie platu zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku alebo z domu je protiprávne. Taktiež nie je možné žiadať od zamestnancov škôl vrátane riaditeľov vykonávať prácu počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa […]

Dištančné vzdelávanie – MS TEAMS 22.4. a 24.4.

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, Ďakujeme za Vašu podporu a pozitívnu spätnú väzbu na webináre, ktoré sme organizovali v predchádzajúcom týždni. Aj v nasledujúcom týždni sme pripravili webináre na podporu Dištančného vzdelávania k službe Microsoft Teams ktoré je centrom pre tímovú spoluprácu v službách Office 365. Poprosím Vás o preposlanie tohto mailu na Vašich učiteľov, aby sa mohli prihlásiť. Webináre budú bezplatné. Pre  školy […]

Obnovený dokument „Učíme na diaľku“ pod hlavičkou ŠPÚ v Bratislave

ABUčíme na diaľku Návrh dištančných zdrojov a aktivít pre žiakov Základných umeleckých škôl Princípy: má to zmysel                  dá sa to                  má to pridanú hodnotu, napr. zasahuje to do oblastí alebo činností, na ktoré nie je počas bežného vzdelávacieho procesu dostatok času a pritom sú dôležité (nadväznosť na kľúčové kompetencie a vzdelávacie oblasti v RUP ŠVP […]

MŠVVaŠ potvrdilo otvorenie debaty o financovaní škôlok a školských zariadení

Bratislava 17. apríla (TASR) – Súčasná situácia aj verejný tlak ukazujú, že je potrebné otvoriť diskusiu o presunutí originálnych kompetencií a prehodnotiť prerozdeľovanie podielových daní. Taktiež aj preniesť financovanie materských škôl a školských zariadení, ktoré aktuálne financujú mestá a obce, pod ministerstvo školstva. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR […]

Triedne knihy v ZUŠ na portáli www.ucimenadialku.sk pod hlavičkou MŠVVaŠ SR a Štátneho pedagogického ústavu

Vážení riaditelia, riaditeľky ZUŠ, nižšie uvádzam usmernenie k vedeniu triednych kníh, ktoré sa objavilo na www.učimenadialku.sk. Je to skvelé, že nás spojili so základnými a strednými školami. Aj to predchádzajúce usmernenie v prípade „home office“ je pre nás ušité na mieru, t.j. text použiteľný pre vedenie triednej knihy. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ Vedenie […]

rokovanie s riaditeľkou ŠPU

Vážení riaditelia, riaditeľky, dnes som sa zúčastnila rokovania s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave Mgr. Miroslavou Hapalovou, kde boli zo strany AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ predložené návrhy na usmernenie k hodnoteniu žiakov základných umeleckých škôl, usmernenie k prijímacím skúškam na ZUŠ a usmernenie, akým spôsobom ukončiť komisionálne záverečné skúšky na ZUŠ v školskom roku 2019/2020. […]