Články

Členský poplatok do Asociácie ZUŠ

Členský poplatok do Asociácie ZUŠ SR je 50,- € za kalendárny rok   Spôsob úhrady: prevodom na bankový účet Asociácie. číslo účtu v tvare IBAN: SK73 0200 0000 0019 5573 7659 ako variabilný symbol treba uviesť IČO školy   alebo úhrada v hotovosti počas snemu Asociácie ZUŠ SR

Súťaž v kreslení v rámci medzinárodného festivalu Joy of Europe v Belehrade

  V rámci medzinárodného festivalu Joy of Europe v Belehrade sa bude konať súťaž v kreslení pre deti od 4 do 18 rokov, na výber je 15 všeobecne znejúcich tém (kniha, láska, mier a pod.), kresby majú byť odovzdané vo formáte A3. Individuálni súťažiaci môžu zaslať 3 maľby, inštitúcie dohromady 20 kresieb od rôznych autorov. […]

Snem AZUŠ 6. a 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici

  Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017  v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.   Program: Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR; Informácie z OZPŠaV; Správa o činnosti a hospodárení AZUŠ; Návrh na zmenu stanov AZUŠ SR; Rôzne; Priestor pre diskusiu bude po odznení jednotlivých tém.   6.4.2017 (štvrtok)                                         Prezentácia:                            11:00 – 12.30 Obed:                                     12.00 – […]

Medzinárodné aktivity AZUŠ v roku 2015

Medzinárodné aktivity AZUŠ SR “EMU Slovakia v roku 2015.   Pracovné stretnutie predstaviteľov skupiny V4 pri Európskej únii hudobných škôl sa v roku 2015 uskutočnilo 24. apríla v Prahe. Na stretnutí sa vzájomne porovnávali prezentácie mapujúce situáciu v jednotlivých zúčastnených krajinách v oblasti group pedagogy, net pedagogy, early childhood music education, music education for children with […]

Uznesenia snemu 2016

U Z N E S E N I A   XI. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR – „EMU-Slovakia“ konaného dňa 14. 10. 2016 v Bratislave   Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ ž i a d a: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu   pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach so ZMOS presadzovať požiadavku AZUŠ SR o preradenie ZUŠ […]