Články

Snem AZUŠ 6. a 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici

  Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017  v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.   Program: Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR; Informácie z OZPŠaV; Správa o činnosti a hospodárení AZUŠ; Návrh na zmenu stanov AZUŠ SR; Rôzne; Priestor pre diskusiu bude po odznení jednotlivých tém.   6.4.2017 (štvrtok)                                         Prezentácia:                            11:00 – 12.30 Obed:                                     12.00 – […]

Medzinárodné aktivity AZUŠ v roku 2015

Medzinárodné aktivity AZUŠ SR “EMU Slovakia v roku 2015.   Pracovné stretnutie predstaviteľov skupiny V4 pri Európskej únii hudobných škôl sa v roku 2015 uskutočnilo 24. apríla v Prahe. Na stretnutí sa vzájomne porovnávali prezentácie mapujúce situáciu v jednotlivých zúčastnených krajinách v oblasti group pedagogy, net pedagogy, early childhood music education, music education for children with […]

Uznesenia snemu 2016

U Z N E S E N I A   XI. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR – „EMU-Slovakia“ konaného dňa 14. 10. 2016 v Bratislave   Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ ž i a d a: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu   pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach so ZMOS presadzovať požiadavku AZUŠ SR o preradenie ZUŠ […]

Činnosť AZUŠ v roku 2015

  Činnosť Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“   v roku 2015.       Návrh na zmenu koeficientov na žiakov ZUŠ v prospech individuálneho vzdelávania bol hlavným bodom rokovania Predsedníctva a Dozornej rady AZUŠ SR, ktoré sa konalo 6. februára 2015 v Bratislave. Predsedníctvo sa venovalo tiež príprave snemu a Dozorná rada vykovala kontrolu hospodárenia AZUŠ SR.   Jubilejný […]