Aktuality

Príspevok na špecifiká – Testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky

Školám a školským zariadeniam boli formou príspevku na špecifiká (§ 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) pridelené finančné prostriedky na účel testovania, zabezpečenia osobných ochranných pomôcok (rúška, ochranné štíty…) a dezinfekčných prostriedkov… v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19. […]

Ministerstvo školstva poskytne príspevok na testovanie či ochranné pomôcky takmer 150-tisíc zamestnancom škôl

Foto: TASR  Dátum: 25.11.2021 Prezenčná výučba v školách a to, že sa školy plošne nezatvárajú, je možné len vďaka vysokej zaočkovanosti učiteľov a zamestnancov škôl. Ministerstvo školstva preto poskytne finančný príspevok pre takmer 150-tisíc zamestnancov škôl alebo školských zariadení v prenesenom výkone štátnej správy aj v originálnych kompetenciách. Použiť ho môžu na dezinfekciu, testy či iné ochranné […]

Novela zákonov

Zákon 414/2021 Z. z.Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyDátum účinnosti: 01. 01. 2022Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/414/vyhlasene_znenie.html —- Zákon 415/2021 Z. z.Názov predpisu: Zákon, ktorým […]

ROKOVANIE S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI

Dňa 3.11.2021 zorganizoval Odborový zväz školstva spoločné rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve. Účastníci stretnutia reprezentovali názory a požiadavky širokého spektra aktérov v školstve od zamestnancov, riaditeľov základných škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času, gymnázií, stredných odborných škôl, odborných učilíšť, špeciálnych škôl až po rektorov vysokých škôl, […]

OPÄŤ JE TU DISKRIMINÁCIA

Minister školstva rozhodol o stabilizačnej odmene vo výške 200 € na pedagogického a odborného zamestnanca. Odmena by mala byť vyplatená pred Vianocami. Potiaľ je to v poriadku. Finančné prostriedky budú poskytnuté z úrovne MŠVVaŠ SR iba stredným školám, základným školám, cirkevným školám, súkromným školám a školským zariadeniam, ktoré zriaďujú okresné úrady v sídle kraja. Finančné […]

GORAZD 2021

Dobrý deň, zasielame informáciu o možnosti zasielať návrhy na ocenenie žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl a študentov vysokých škôl pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena Sv. Gorazda.   Návrhy sa predkladajú priamo, nie prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ v termíne od 22.09.2021 do 8.10.2021.   Konečný termín na zasielanie návrhov bol […]

Mgr. art. Gabriel Škriečka

Všetkých Vás pozdravuje a nižšie zverejňujeme jeho poďakovanie: Milé kolegyne, kolegovia! Nadišiel čas, aby som odovzdal „svoju ZUŠ“ do rúk mladšej generácii. Na ZUŠv Senci som pôsobil vo vedení 34 rokov, z toho štyri roky ako zástupca riaditeľa a 30 rokov som bol jej riaditeľom. Boli to pekné roky, na ktoré budem s láskou spomínať. 31. augusta 2021 som […]

PONUKA PRE ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ. Radi by sme podporili digitálnu tvorbu pre deti a mládež na Slovensku a v rámci našej akcie poskytujeme licencie nášho maliarskeho softvéru Rebelle pre 20 počítačov zadarmo pre každú školu, ktorá má záujem. Rebelle je digitálny kresliarsky a maliarsky softvér s hyper-realistickými vodovými, olejovými, akrylovými farbami a ďalšími technikami ako je pastel, […]

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

POZVÁNKA Vážené kolegyne a kolegovia, riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR ktorá sa uskutoční dňa 14. októbra 2021. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom […]