GORAZD 2021

Dobrý deň,

zasielame informáciu o možnosti zasielať návrhy na ocenenie žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl a študentov vysokých škôl pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena Sv. Gorazda.  

Návrhy sa predkladajú priamo, nie prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ v termíne od 22.09.2021 do 8.10.2021.  

Konečný termín na zasielanie návrhov bol posunutý z organizačných dôvodov v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid-19. (Pre sprístupnenie elektronického formulára odporúčame použiť modernejšiu verziu prehliadača napr. Firefox, Chrome).                        

Podrobnejšie podmienky predkladania návrhov sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/ocenovanie-pri-prilezitosti-medzinarodneho-dna-studentstva/.      

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o možnosti zasielať návrhy na ocenenie žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena sv. Gorazda informovali školy a zriaďovateľov škôl vo Vašej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti.                 

S pozdravom

Mgr. Ľubica Srnáková  

generálna riaditeľka 

|Sekcia stredných škôl |

cid:image007.jpg@01D7AFA8.1A7746B0

Stromová 1 |813 3  Bratislava |Slovenská republika

tel.: | +421 2 59374 277  

lubica.srnakova@minedu.sk | www.minedu.sk

Prečítajte si

Mgr. art. Gabriel Škriečka

Všetkých Vás pozdravuje a nižšie zverejňujeme jeho poďakovanie:

Milé kolegyne, kolegovia!

Nadišiel čas, aby som odovzdal „svoju ZUŠ“ do rúk mladšej generácii. Na ZUŠ
v Senci som pôsobil vo vedení 34 rokov, z toho štyri roky ako zástupca riaditeľa a 30 rokov som bol jej riaditeľom. Boli to pekné roky, na ktoré budem s láskou spomínať. 31. augusta 2021 som oficiálne odišiel do riaditeľského dôchodku. Rád by som sa poďakoval všetkým,
ktorí ma poznali, za spoluprácu a priateľstvo.
Mgr.art. Gabriel Škriečka
P.S.: Telefónny kontakt mi ostáva.

PONUKA PRE ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ.

Radi by sme podporili digitálnu tvorbu pre deti a mládež na Slovensku a v rámci našej akcie poskytujeme licencie nášho maliarskeho softvéru Rebelle pre 20 počítačov zadarmo pre každú školu, ktorá má záujem.

Rebelle je digitálny kresliarsky a maliarsky softvér s hyper-realistickými vodovými, olejovými, akrylovými farbami a ďalšími technikami ako je pastel, ceruzky, či farebné tuše. V zahraničí sa stal známym a obľúbeným medzi digitálnymi umelcami predovšetkým tým, že to bol prvý softvér na svete, ktorý realisticky napodobňoval maľbu vodovými farbami pomocou simulácie kvapalín. Za inovatívne riešenia v počítačovej grafike sme dostali rôzne medzinárodné ocenenia a na Slovensku sme boli nominovaní na ocenenie IT Firma roka 2016.

Ako získať Rebelle pre vašu školu?

1. Navštívte náš web: https://www.escapemotions.com/products/rebelle/education/pre-skoly

2. Vyplňte kontaktný formulár, kde uvediete meno, priezvisko a oficiálnu emailovú adresu vašej ZUŠ.

V sekcií „Typ školy“ zvoľte „Základná umelecká škola“
Vyplňte názov školy a mesto, v ktorom škola sídli.
V sekcií „Mám záujem o“ zvoľte „Multilicencia“ a vyberte, či pri výučbe používate grafické tablety.
Do správy môžete napísať prípadné otázky.
Formulár odošlite kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

Ozveme sa vám s informáciou, ako ďalej postupovať.

Viac informácií o Rebelle pre školy nájdete na stránke https://www.escapemotions.com/products/rebelle/education/pre-skoly

S pozdravom,
Ing. arch. Peter Blaškovič
Escape Motions


RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

ktorá sa uskutoční dňa 14. októbra 2021. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 5. kategória je komorná hra v počte hráčov maximálne do 10. V kategóriách 1. – 4. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci.

V prípade, že budú školy zatvorené pre pandemickú situáciu, bude súťaž online.

12. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

14. október 2021

Vyhlasovateľ súťaže:         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže:                       Základná umelecká škola Rajec

Súťažný poriadok:              Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy.

Súťažný repertoár:              Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.

Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!

Súťažné kategórie:             I. kategória:   1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“) (1.-2.roč. I. cyklu)

II. kategória:  3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ (3.-4.roč. I. cyklu)

III. kategória: 1.- 4.roč. 2. časti I. st. ZŠ (5.- 7.roč. I. cyklu)

IV. kategória:            1. – 4. roč. II. st. ZŠ (1.- 4. roč. II. cyklu)

V. kategória: komorné súbory do 10 členov

Zaradenie do kategórií je podľa ročníka k máju 2021

Časové limity:                      I.          kategória: do 3 minút

II.         kategória: 3-5 minút

III.        kategória: 5-6 minút

IV.       kategória: 6-7 minút

V.        kategória: 3-8 minút (podľa veku súťažiacich)

Porota a ocenenia:             Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.

Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.

Piata cena je Titul laureáta.

Hlavná cena:                       1. miesto: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)

Ďalšie ceny:                         2. miesto: Cena Hudobného centra

3. miesto: Cena mesta Rajec

Cena New Music for Kids (Čestné uznanie)

Cena riaditeľa ZUŠ pre sláčikové nástroje

Cena Spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny

výkon

Titul laureáta(absolútny víťaz zo všetkých kategórií).

Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Organizácia súťaže:           Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora,pedagóga i pozorovateľa je jednotný 10 €. V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou.

Cena ubytovania spolu s raňajkami je 10 €. Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Termín uzávierky prihlášok je 30. september 2021.

Prihlášku pošlite prosíme mailom.

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 14102021

Stornovanie registrácie je možné do 5. októbra 2021. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Nocľah je z 13.10. na 14.10.2021. 

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75 alebo 0911928881.

      Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.

S pozdravom

                                                       PaedDr. Marián Remenius

                                                                  riaditeľ školy

Otvorená výzva „Dajme prednosť školám a aktivitám pre deti a mládež“

https://www.mojapeticia.sk/campaign/dajme-prednost-skolam-a-aktivitam-pre-deti/aa8dee47-6a12-40d3-adbf-06f90000b8d3

link na zdielanie je tu:
https://cutt.ly/deti-maju-prednost

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE ZÁUJEMCOV O SPOLUPRÁCU V ÚSTREDNEJ KOMISII PRE UMELECKÉ VZDELÁVANIE V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách (KUV). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách (KUV). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

SPOLUPRÁCA

Pri tvorbe obsahových výstupov by sme radi spolupracovali s pedagógmi a odborníkmi z praxe, ale aj s výskumníkmi alebo ďalšími relevantnými aktérmi. Vašu participáciu považujeme za nevyhnutný prvok, aby zmeny vo výchove a vzdelávaní boli úspešné. V prípade záujmu prosíme o vyplnenie online formulára Charakteristika kandidátov na členov KUV, a to najneskôr  do 15. septembra 2021. Cieľom online formulára je vytvoriť databázu členov ústredných kurikulárnych komisií a ich profesijných profilov.
 

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/vyzva-prihlasovanie-zaujemcov-spolupracu-ustrednej-komisii-umelecke-vzdelavanie-zakladnych-umeleckych-skolach.html

Dávame do pozornosti. Aj ZUŠ budú mať miesto na tomto webe.

https://vzdelavanie21.statpedu.sk/

Prajeme úspešný začiatok školského roka 2021/2022

predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Prajeme úspešný začiatok školského roka 2021/2022

predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“