list ministrovi školstva

V Bratislave dňa 24.10.2020

Vážený pán minister,

v mene členov Asociácie základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné Vás žiadam, aby mohli aj riaditelia základných umeleckých škôl požiadať o aktiváciu hlasových a dátových služieb zadaním mobilných telefónnych čísel svojich učiteľov.

Radi by sme Vás požiadali aj o finančný príspevok na  digitalizáciu a modernizáciu technológii, ktoré využívame v rámci štátneho vzdelávacieho procesu v našich umeleckých školách.  Skvalitnilo by to dištančné umelecké vzdelávanie, ktoré je veľmi potrebné v tejto mimoriadnej situácii pre žiakov a aj samotných učiteľov.

za všetkých veľmi pekne ďakuje

a želá Vám veľa pracovných úspechov a tvorivých síl

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Rozhodnutie ministra školstva z 23.10.2020

https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
 2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
  a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
  c) stredných školách,
  d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  e) jazykových školách,
  f) základných umeleckých školách,
  riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
 3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
  a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,
  b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach;
  riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
 4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
  a) výlety a exkurzie,
  b) športové výcviky a školské športové súťaže,
  c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  d) kurzy na ochranu života a zdravia,
  e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
  f) saunovanie,
  g) dni otvorených dverí
  do odvolania.
 5. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.
  Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
  Odôvodnenie:
  Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu
  a pobytu.
  Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na
  prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii
  Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.
  Branislav Gröhling
  minister školstva, vedy, výskumu a športu

Aktuálne opatrenia od 26.10.2020

https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

pozrite si tlačovú besedu ministra školstva – rozprával aj o ZUŠ

https://www.ta3.com/clanok/1195249/tb-ministra-b-grohlinga-o-pripravovanych-opatreniach-v-skolstve.html

minister školstva a jeho podpora k ZUŠ – https://www.facebook.com/branislav.grohling/

https://www.facebook.com/branislav.grohling/

Rozhodnutie ministra

https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

Bratislava 11. októbra 2020
Číslo: 2020/17294:1-A1810
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:
a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,
b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,
f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,
g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,
i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

 1. výlety a exkurzie,
 2. športové výcviky a školské športové súťaže,
 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
 4. kurzy na ochranu života a zdravia,
 5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
 6. saunovanie,
 7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.
  Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
  Odôvodnenie:
  Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania
  výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích
  aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.
  Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť, ani žiakov, ktorí získavajú nižšie stredné vzdelanie v rámci
  osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole. Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.
  Branislav Gröhling
  minister školstva, vedy, výskumu a športu

tlačová beseda ministra školstva k aktuálnej situácii

https://www.ta3.com/clanok/1194363/tb-ministra-b-grohlinga-o-protipandemickych-opatreniach-v-skolstve.html

Členský príspevok člena AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ od roku 2020 je 60,0 eur za kalendárny rok. Každý člen dostane výzvu na zaplatenie členského príspevku .

Mgr. Zuzana Horváthová

OZNAM

Vážení riaditelia ZUŠ na Slovensku,

dnes prebehla komunikácia medzi mnou a Ministerstvom školstva s výsledkom, že nie je zámer celoplošne zatvárať ZUŠ. V prípade výskytu COVID-19 treba riešiť situáciu individuálne a riadiť sa pokynmi ÚZV a zriaďovateľa.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 z 30.9.2020 – výber pre ZUŠ

str. 3

Základné odporúčania
 Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy (príloha č. 1).
 Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
 Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
Základne umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy a školské kluby detí sa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.
 Súkromné prevádzky pôsobiace v areáli školy (napr. bufety) sa riadia aktuálnymi nariadeniami RÚVZ SR
 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.
 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.