Koncert víťazov členských súťaží EMCY Slovakia 2023

Pozývame Vás na koncert víťazov členských súťaží EMCY Slovakia 2023, ktorý sa uskutoční 18.10.2023 o 17:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

ZUŠ a OZPŠaV SR

ROKOVANIE S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI – DEKLARÁCIA 2023

DÁTUM UVEREJNENIA: 13. 9. 2023ČAS: 13:45KATEGÓRIE: ZVÄZ

Rokovanie s partnerskými organizáciami – Deklarácia 2023

Dňa 12.9. sa na pôde Odborového zväzu školstva uskutočnilo rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve.

Naše pozvanie prijali zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Klubu dekanov fakúlt VŠ SR, Združenia základných škôl Slovenska, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska, Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Asociácie základných umeleckých škôl SR a Asociácie centier voľného času SR.

Výsledkom stretnutia bola dohoda na texte Deklarácie 2023, ktorá je adresovaná politickým subjektom kandidujúcim v nadchádzajúcich voľbách do NRSR. Deklarácia obsahuje požiadavky pre oblasť školstva, ktorých naplnenie je predpokladom pre úspešný spoločenský, hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska.

Požiadavky v Deklarácii 2023 sú rozdelené do troch častí:

Všeobecné

– zvýšenie podielu z HDP na školstvo a vedu najmenej na úroveň 6 % (bez štrukturálnych fondov a plánu obnovy),

– zvýšenie atraktivity učiteľského povolania,

– každoročné zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov regionálneho školstva, vysokých škôl a zamestnancov vo vede a výskume,

– vybudovanie systému školských bytov,

– zavedenie rekondičných pobytov

– zvýšenie príspevku na DDS pre všetkých zamestnancov školstva na 6%

– poskytovanie príspevku na rekreácie bez ohľadu na počet zamestnancov,

– rešpektovanie návrhov odbornej verejnosti pri zásadných zmenách legislatívy

V oblasti regionálneho školstva

1.  Zjednotenie financovania regionálneho školstva

–    prechod osobných nákladov z tzv. originálnych kompetencií samosprávy v regionálnom školstve pod prenesené kompetencie,

–    transparentnosť a efektívnosť toku finančných prostriedkov určených na platy zamestnancov,

2.    Prehodnotenie systému z normatívneho financovania na žiaka na normatívne financovanie na triedu tak, aby finančné prostriedky pokrývali reálne potreby škôl a školských zariadení v súlade s platnou legislatívou

–    zabezpečenie dostatočného financovania prevádzkových nákladov, materiálneho a technického vybavenia škôl a školských zariadení v súlade s platnou legislatívou,

3.    Vzdelávanie zamestnancov

–    zvýšenie atraktivity povolania umožnením skoršieho vykonania atestácie a preplácaním rozširujúceho štúdia,

–    odstránenie diskriminácie učiteľov materských škôl pri inovačnom vzdelávaní,

–    zavedenie odmeňovania vzdelávania nepedagogických zamestnancov.

4.    Riešenie vzťahu riaditeľ – zriaďovateľ

–     zvýšenie ochrany riaditeľov pred neodborným zasahovaním do riadenia zo strany zriaďovateľa,

–    zvýšenie ochrany riaditeľov pred zasahovaním do ich kompetencií zo strany MŠVVaŠ SR.

5.    Prehodnotiť kurikulárnu reformu v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.

6.    Aktívna podpora a rozvoj odborného školstva

–    systémová motivácia k spolupráci zamestnávateľov a vysokých škôl so strednými odbornými školami pre nové formy vzdelávania študentov a pedagogických zamestnancov.    

7.    Zvýšenie ochrany zamestnancov školstva pred sociálno-patologickými javmi

–     zvýšenie reálnej ochrany zamestnancov pred všetkými formami zasahovania do výkonu pracovnej činnosti zo strany rodinných príslušníkov detí a žiakov a tretích osôb.

 V oblasti vysokých škôl

1.  Každoročné zvýšenie financovania verejných vysokých škôl minimálne o 100 mil. € (mimo sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd),

–     aby podiel z HDP na vysoké školy bol do konca nastávajúceho volebného obdobia porovnateľný s priemerom krajín OECD,

–     zmena financovania vysokých škôl tak, aby rozhodujúcim kritériom bola kvalita vzdelávania a vedy.           

2.    Významné posilnenie infraštruktúry vysokých škôl pre zvýšenie kvality vzdelávania a výskumu,

–    v záujme dosiahnutia konkurencieschopnosti s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom,

–     dofinancovanie infraštruktúry vysokých škôl, osobitne v regiónoch s obmedzeným prístupom k zdrojom EÚ.

3.    Realizácia opatrení na zvýšenie motivácie mladých ľudí pre štúdium a výskum na Slovensku a zamedzenie ich odchodu do zahraničia,

–     zvýšiť kvalitu ubytovania a služieb,

–     zlepšiť podmienky pre kultúrne a spoločenské vyžitie,

–     ďalšia podpora systému doktorandských a postdoktorandských miest,

–     zachovať absolventom štatút študenta do konca akademického roka.

4.    Zabezpečenie pozitívnej propagácie slovenských vysokých škôl doma i v zahraničí

–     v spolupráci s vysokoškolskými reprezentáciami vytvoriť funkčný systém popularizácie vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku,

–     zvýšenie atraktivity a spoločenskej hodnoty vysokoškolského vzdelávania,

–     zlepšenie podmienok pre internacionalizáciu vysokých škôl vrátane zníženia byrokratickej záťaže pri prijímaní zahraničných študentov aj z tretích krajín.

5.    Výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum

–     podpora prepojenia podnikateľského a vysokoškolského prostredia,

–     podpora základného a osobitne excelentného výskumu,

–     zjednodušenie administratívnej náročnosti podávania a riešenia projektov, vrátane verejného obstarávania pre účely výskumu,

–     presadenie výraznejšieho daňového zvýhodnenia pre autorov učebníc, učebných textov, monografií, odborných a vedeckých publikácií.

6.    Podporiť zriaďovanie centier podpory pedagogiky pre poskytovanie služieb učiteľom vysokých škôl, mentoringu, prechodu na moderné a inkluzívne vzdelávanie.

7.    Prehodnotiť extrémnu prekarizáciu práce, ktorá je v rozpore s Európskou smernicou (1999/70/ES).

Deklarácia bude po jej podpísaní všetkými účastníkmi stretnutia zaslaná politickým stranám a prezentovaná novej vláde, ktorá vzíde z parlamentných volieb.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

Súťaže hudobného a výtvarného odboru 2023/2024

Zverejňujeme kalendár súťaží organizovaných základnými umeleckými školami na Slovensku.

Kalendár súťaží hudobný odbor

Kalendár súťaží výtvarný odbor

POZVÁNKA

Prehľad správ EMU #1/2023

Kliknite SEM pre zobrazenie najnovších správ z European music school union.

POZVÁNKA na tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska

POZVÁNKA Príbeh hudby

XVII. riadny snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“,

nasledujúci XVII. riadny snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ sa uskutoční od 18.3.2024 do 20.3.2024 v Bratislave v hoteli SOREA REGIA.

Všetky informácie spojené so snemom Vám budú zaslané v pozvánke.

Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Pomoc pre ZUŠ Banská Štiavnica

Živel zničil niektoré triedy a mnoho vybavenia. Napriek tejto strašnej katastrofe sa nám za nezištnej pomoci SVP, mesta, vojakov, hasičov, policajtov, firiem, dobrovoľníkov a najmä „našich“ rodičov podarilo celú školu premiestniť do náhradných priestorov bývalého sídla Svp, kde budeme môcť pokračovať vo výučbe.

Za takúto úžasnú pomoc Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME❤️

Aj naďalej nám môžete pomáhať formou darovania 2% z dane:https://zusbanskastiavnica.edupage.org/…/oz-priatelia…

alebo priamym finančným darom na účet OZ Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ:IBAN: SK59 5600 0000 0009 9969 8001alebo prostredníctvom platformy Donio:https://www.donio.sk/…/zus-v-banskej-stiavnici-po…

Ďakujeme! 🙏kolektív ZUŠ

POZVÁNKA

Milí priatelia akordeónu!

XXI. medzinárodný festival akordeonistov

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

sa uskutoční 25.-26.mája 2023 v Rajeckých Tepliciach

Pokyny a prihlášky nájdete nižšie.

V prípade otázok volajte, mailujte.

S pozdravom

Marián Veselický

kultúra Rajecké Teplice

041/509 9068

https://sites.google.com/site/euromusette/