Pozrite si

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/256903#2181

Zákon 245/2008 Z.z. (Školský zákon) na pripomienkovanie


Dávame Vám do pozornosti na pripomienkovanie materiál „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“

Materiál sa nachádza na stránke:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562

Vážení riaditelia ZUŠ,

AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ požiadala ministra školstva, aby aj voči ZUŠ boli zo strany MŠVVaŠ SR konkrétne usmernenia k otváraniu ZUŠ, pokiaľ to aktuálna situácia Covid-19 dovolí.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda

usmernenie k hodnoteniu za 1. polrok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021
Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.
Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.
Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo – po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov – doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.
Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: „Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“
Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne
v dobe návratu žiakov do škôl.


Bratislava 19.1.2021

Podpora ZUŠ za prvú vlnu – 20 miliónov

termín od 1.3.2021, očakávajte výzvu zverejnenú na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny

https://www.facebook.com/pravdadennik/videos/4271771206166956/

Minister školstva Gröhling: Takto vyzerá plán na návrat detí do škôl

Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Následne sa bude podľa jeho slov postupovať podľa aktuálnej situácie. „Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru a situácia nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, že budú mať pretestovaných zamestnancov a následne aj žiakov, by mohli prejsť na prezenčnú výučbu,“ poznamenal Gröhling. Ako dodal, situácia sa ešte spresní neskôr v závislosti od aktuálnej situácie.

Opäť sa píše o ZUŠ


Kompletný materiál nájdete na tomto linku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021

Návrat do škôl 2021, manuál, bod č. 9

 1. Školský klub detí, Základná umelecká škola, Jazyková škola a Centrum voľného času Školský klub detí postupuje rovnako ako prvý stupeň základnej školy bez nutnosti testovania, okrem situácie podľa COVID AUTOMATU v IV. stupni varovania.
  Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného času po skončení vianočných prázdnin budú postupovať v zmysle ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, následného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU.

Vianočný pozdrav všetkým ZUŠ na Slovensku

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

všetkých ľudí nech láska naplní.

Nový rok nech je plný zdravia, lásky a pokoja!

za predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Mgr. Zuzana Horváthová

predseda AZUŠ SR „EMU Slovakia“

Rozhodnutie ministra školstva z 11.12.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

 1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
 2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
 3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
 4. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:

slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.
 

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.  
 

Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

PONUKA – WEBINÁR

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, 

Radi by sme Vás a Vašich kolegov pozvali na bezplatný webinár na podporu Dištančného vzdelávania prostredníctvom Microsoft Teams a iných aplikácií Office 365. 

Webinnár bude v utorok 15.12. od 10:00. do 11:15. 

Poprosím Vás o preposlanie tohto mailu na Vašich učiteľov, aby sa mohli prihlásiť na webinár.   

Pre  školy ktoré nemajú Office 365 taktiež radi pomôžeme s implementáciou.  

V prípade záujmu o individuálne  online webináre, školenia a servisnú podporu  pre Vašu školu nás prosím kontaktujte priamo, alebo cez Dotazník 

 Obsahovo sme pripravili webinár takto: 

štvrtok 10.12. od 16:00. do 17:15.  odkaz na registráciu tu Registracia

 1. Novinky
 1. Bezplatné získanie licencií A1 a overenie škôl pre získanie trvalých licencií
 2. Vedenie online hodiny 
 1. Teams
 2. MS office online a doplnky
 3. Tabuľa
 1. Priradené úlohy 
 2. Otázky a odpovede

Tešíme sa na skoré Online stretnutie 😊   

Marek Hurban  | CSO 365Services | marek.hurban@365services.sk | +421 905 383 084