Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna):
Škola alebo školské zariadenie si pred konaním aktivity overí na https://automat.gov.sk/ (je potrebné použiť iný prehliadač ako Internet Explorer) možnosti jeho konania. Ak sa aktivity konajú v inom okrese,
ako je sídlo školy alebo školského zariadenia, zohľadňujú sa oba okresy.

 1. Školy v prírode – v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 13.5.2021 nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.
 2. Školské výlety jednodňové – možno uskutočniť pri zachovaní protiepidemických opatrení. Odporúčame nevyužívať hromadnú dopravu, pri väčších vzdialenostiach si zabezpečiť zmluvnú
  prepravu. Odporúčame výlety organizovať tak, aby sa deti a žiaci nepremiešavali s osobami, ktoré nie sú z príslušnej školy alebo školského zariadenia. Odporúčame výlety orientovať na aktivity v prírode, obmedziť návštevy múzeí, hradov a iných uzavretých priestorov. Výlety do zahraničia odporúčame neuskutočňovať.
 3. Školské výlety viacdňové – napriek možnosti konať viacdňové výlety podľa § 7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole ministerstvo školstva ich v tomto školskom roku neodporúča. V prípade ich konania sa škola riadi COVID – automatom, čo
  znamená, že okres, kde by boli žiaci ubytovaní, musí byť v stupni Monitoring, v I. stupni ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti. Výlety do zahraničia odporúčame neuskutočňovať.
 4. Mobility v rámci projektu Erasmus+ – ide o školskú aktivitu uskutočňovanú v zahraničí so súhlasom riaditeľa školy a teda zodpovednosť za zamestnancov (služobná cesta) a žiakov
  (písomný súhlas zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka) preberá škola, ktorá súhlasila s uvedenou aktivitou. Pri vycestovaní do zahraničia je potrebné postupovať podľa aktuálnych podmienok vstupu na územie štátu, do ktorého cestujú, a následne podľa aktuálnych
  podmienok v čase návratu na Slovensko. Je na riaditeľovi školy, aby zvážil všetky okolnosti pred odsúhlasením mobility.
 5. Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenia v stredných školách – odporúčame realizovať len v exteriéri v rámci okresu sídla školy ako jednodňové aktivity bez ubytovania.
 6. Besiedky, rozlúčky s deťmi v materskej škole, rozlúčky s deviatakmi, koncerty, vystúpenia, slávnostné ukončovania šk. roka a pod. – pokiaľ je to možné, odporúčame konanie takýchto podujatí v exteriéri. V interiéri sa podujatia riadia „kultúrnym“ COVID automatom
  zverejnenom na webe Ministerstva kultúry SR: https://www.culture.gov.sk/wpcontent/uploads/2021/05/Semafor_Kultura_12.05.2021.pdf. V stupni Monitoring, v I. stupni
  ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti sa môžu konať podujatia s obmedzenou kapacitou podľa https://automat.gov.sk/.
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám a školským zariadeniam, aby starostlivo zvážili konanie vyššie uvedených aktivít, dodržiavali platné vyhlášky Úradu verejného
  zdravotníctva SR a dbali na protiepidemické opatrenia.
  V Bratislave 2.6.2021

PONUKA PRE ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ.

Radi by sme podporili digitálnu tvorbu pre deti a mládež na Slovensku a v rámci našej akcie poskytujeme licencie nášho maliarskeho softvéru Rebelle pre 20 počítačov zadarmo pre každú školu, ktorá má záujem.

Rebelle je digitálny kresliarsky a maliarsky softvér s hyper-realistickými vodovými, olejovými, akrylovými farbami a ďalšími technikami ako je pastel, ceruzky, či farebné tuše. V zahraničí sa stal známym a obľúbeným medzi digitálnymi umelcami predovšetkým tým, že to bol prvý softvér na svete, ktorý realisticky napodobňoval maľbu vodovými farbami pomocou simulácie kvapalín. Za inovatívne riešenia v počítačovej grafike sme dostali rôzne medzinárodné ocenenia a na Slovensku sme boli nominovaní na ocenenie IT Firma roka 2016.

Ako získať Rebelle pre vašu školu?

1. Navštívte náš web: https://www.escapemotions.com/products/rebelle/education/pre-skoly

2. Vyplňte kontaktný formulár, kde uvediete meno, priezvisko a oficiálnu emailovú adresu vašej ZUŠ.

V sekcií „Typ školy“ zvoľte „Základná umelecká škola“
Vyplňte názov školy a mesto, v ktorom škola sídli.
V sekcií „Mám záujem o“ zvoľte „Multilicencia“ a vyberte, či pri výučbe používate grafické tablety.
Do správy môžete napísať prípadné otázky.
Formulár odošlite kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

Ozveme sa vám s informáciou, ako ďalej postupovať.

Viac informácií o Rebelle pre školy nájdete na stránke https://www.escapemotions.com/products/rebelle/education/pre-skoly

S pozdravom,
Ing. arch. Peter Blaškovič
Escape Motions


Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 13. 5. 2021)

Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 13. 5. 2021)

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Dokumenty boli aktualizované 13. 5. 2021 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Súbory na stiahnutie

Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 13. 5. 2021)

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Dokumenty boli aktualizované 13. 5. 2021 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Súbory na stiahnutie

Základné umelecké školy z celého Slovenska môžu naďalej získať podporu na udržanie pracovných miest

Prostredníctvom národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ môžu základné umelecké školy naďalej získať podporu na udržanie pracovných miest. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2021.

ilustračné foto

Národný projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ bol spustený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. marca 2021.

Rezort práce a rezort školstva si uvedomujú dôležitosť podpory v súvislosti s pandémiou koronavírusu, a preto je pomoc určená nielen pre základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale aj cirkevné a súkromné základné umelecké školy. Základné umelecké školy tak majú k dispozícii efektívny nástroj podpory na udržanie pracovných miest, ktorým sa významne prispieva k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť aj v oblasti umeleckého školstva. „Podporia sa tým na jednej strane voľnočasové aktivity mládeže ako kľúčové činnosti pre ich osobnostný, mentálny aj profesijný rozvoj. Zároveň na druhej strane by sa mali podporiť pracovníci v kultúre a umelci,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Z celkového množstva 232 podaných žiadostí v žiadanej sume viac než 13,2 milióna eur bolo do dnešného dňa podporených až 158 základných umeleckých škôl (ZUŠ) z celého Slovenska vo výške takmer  8,6 milióna eur.  Vďaka tomuto projektu sa doposiaľ pomohlo už viac než 3 300 pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom ZUŠ.

Základné umelecké školy vo všetkých krajoch Slovenska môžu naďalej požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest do 30. júna 2021 za oprávnené obdobie pomoci od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Za účelom zníženia administratívnej záťaže škôl sa žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, konkrétne na: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_339641

Príspevky bude následne poskytovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom úradov práce. Prostriedky sú vyplácané jednorazovo, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Oznámenie o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Manuál k vyplneniu žiadosti a všetky dôležité informácie pre ZUŠ, v rámci projektu Prvá pomoc, sú zverejnené aj na portáli www.pomahameludom.sk.

Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

1. školské vyučovanie vo všetkých školách,

2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“).

B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

CV školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.

D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.

E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

F. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa písmena E, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

G.  Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

H. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

I.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

J. S účinnosťou od 17. mája 2021 zrušuje

 1. rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020,
 1. rozhodnutie č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28. apríla 2021, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka školských zariadení okrem škôl v prírode, v ktorých sa prevádzka obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring. Zároveň platí zákaz aktivít podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona v rozsahu pobytov v škole v prírode a aktivít školy v prírode.

Slovenská republika je od 10. mája 2021 ako celok v „ružovej fáze“, t.j. v I. stupni varovania, v rámci ktorého je možné obnovenie školského vyučovania v školách. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 bola schválená aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (t.j. aktualizácia COVID AUTOMAT-u).

Naďalej ostáva v platnosti možnosť obmedzenia alebo prerušenia prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.Zároveň sa z dôvodu prehľadnosti ruší doterajšie platné rozhodnutie z 28. augusta 2020 a jeho obsah sa preberá do aktuálneho rozhodnutia.

Súbory na stiahnutie

Pozvánka na súťaž

Pozývame Vás

na XXII. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI VRÁBLE 

21. – 25. jún 2021

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny,súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

vyberáme:

9 Zamestnanci škôl a školských zariadení
Zamestnanci škôl a školských zariadení sa pravidelne testujú len v III. stupni varovania (bordový okres), na základe aktuálneho zaradenia okresu v mieste výkonu práce. Aktuálny stav zariadenia okresu
podľa COVID AUTOMATU je zverejnený na stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-naslovensku/
Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 nasledovné:

12 Základná umelecká škola a centrá voľného času
Základná umelecká škola sa riadi podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch COVID AUTOMATU ako je uvedené v tabuľke č. 1. Individuálna výučba spevu a dychových hudobných
nástrojov sa realizuje len dištančne a len v prípade, ak je okres zaradený v II. – IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.
Centrá voľného času sa riadia podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch COVID AUTOMATU ako je uvedené v tabuľke č. 1.

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

už sú viaceré okresy v I. stupni varovania, t.j. v plnej miere prezenčné vyučovanie

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
IV. stupeň varovania (7-čierny okres)III. stupeň varovania (6-bordový okres)II. stupeň varovania (5-červený okres)I. stupeň varovania (4-ružový okres)
Žiadny okres MyjavaBánovce nad BebravouBratislava I – V
 Považská Bystrica Banská BystricaBrezno
  Banská ŠtiavnicaDunajská Streda
  BardejovGalanta
  BytčaHlohovec
  ČadcaKomárno
  DetvaKošice  I – IV
  Dolný KubínKošice okolie
  GelnicaKrupina
  HumennéLevice
  IlavaLiptovský Mikuláš
  KežmarokLučenec
  Kysucké Nové MestoMalacky
  LevočaMichalovce
  MartinNámestovo
  MedzilaborceNitra
  Nové Mesto nad VáhomNové Zámky
  PrešovPartizánske
  RevúcaPezinok
  RužomberokPiešťany
  SabinovPoltár
  SobrancePoprad
  Stará ĽubovňaPrievidza
  SvidníkPúchov
  TrenčínRimavská Sobota
  TrnavaRožňava
  Turčianske TepliceŠaľa
  TvrdošínSenec
  Veľký KrtíšSenica
  Vranov nad TopľouSkalica
  ŽarnovicaSnina
  Žiar nad HronomSpišská Nová Ves
  ZvolenStropkov
   Topoľčany
   Trebišov
   Žilina
   Zlaté Moravce
    
    
    
    

INFORMÁCIA

Vážené riaditeľky ZUŠ, Vážení riaditelia ZUŠ,

po intenzívnej komunikácii s ministerstvom školstva, predsedami jednotlivých krajov a aj s niektorými riaditeľmi ZUŠ poskytujem informáciu, že nepríde k inovácií, k zmene dokumentov súvisiacich s prijímacími skúškami, s hodnotením a klasifikáciou a ani so záverečnými komisionálnymi skúškami. Brány našich škôl sa postupne otvárajú. Úsilie našich učiteľov v tomto školskom roku v umeleckom vzdelávaní bolo na vysoko možnej vzdelávacej úrovni aj pri dištančnom umeleckom vzdelávaní. Je v kompetencii riaditeľa školy a príslušných orgánov, akým je umelecká rada a samotná pedagogická rada úspešné ukončiť umelecké vzdelávanie v tomto školskom roku, tak v dnešnej dobe veľmi potrebné. V prípade otázok, pripomienok ma môžete kontaktovať.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“