Vyhláška 21/2022 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/vyhlasene_znenie.html

Opäť zmeny v Školskom semafore

https://www.minedu.sk/data/att/21840.pdf

Pozrite si návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) platných od 18.1.2022

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26835/1

file:///C:/Users/zuzua/Downloads/3_Vlastny%20material%20(2).pdf

Od 10.01.2022 budú ZUŠ realizovať vyučovanie prezenčnou formou vo všetkých odboroch

Vyhlášky platné od 1.1.2022

Vyhláška 525/2021 Z. z.
Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
Dátum účinnosti: 01. 01. 2022
Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/525/vyhlasene_znenie.html

—-

Vyhláška 526/2021 Z. z.
Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
Dátum účinnosti: 01. 01. 2022
Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/526/vyhlasene_znenie.html

MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVY KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE

Vážení přátelé, dobrý den,

přijměte pozvání k účasti na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou, která je plánována na 27. – 29. květen 2022.

V příloze naleznete propozice. Přikládám rovněž propozice v angličtině pro případné použití, pokud máte kontakty v zahraničí a zájem šířit o Novákově tvorbě povědomí též mezi cizinci.

S přáním klidného adventu a krásných vánoc

Ludmila Peřinová – ředitelka soutěžní sekce Ústavu pro pro propagaci díla a odkazu V. Nováka

www.vitezslavnovak.cz

POZDRAV

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Milí priatelia,

prajeme Vám požehnaný a pokojný adventný čas. Pripravili sme pre Vás dokument o svetoznámej speváčke Edite Gruberovej, ktorá by sa v tomto adventnom čase dožila 75 rokov. Pôvodná myšlienka bola, že tento dokument bol pripravovaný ako darček k jej narodeninám, Žiaľ, osud to chcel inak…Pozývame Vás srdečne dnes – 12.12.2021 o 17.00 k sledovaniu Spomienky na Editu Gruberovú, aby sme si pripomenuli jedinečnosť „Kráľovnej bel canta“ a ďalších spomienok na ňu v podaní umelcov, s ktorými spolupracovala, priateľov a vystúpení našich žiakov.
Prijmite túto Spomienku ako pamiatku a napriek všetkému ako darček pre všetkých nás, že sme našu Editku všetci mohli aspoň trochu spoznať…

ink:web: https://www.zusjanaalbrechta.eu/spomienka-na-editu-gruberovu/d-2450Youtube: https://youtu.be/kQ7XsoU7954

RADA ZVÄZU VYHLASUJE ŠTRAJKOVÚ POHOTOVOSŤ

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií na svojom dnešnom spoločnom zasadnutí prijala Vyhlásenie k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy, v ktorom vyjadrujú nespokojnosť  s návrhom zástupcov vlády SR v rámci 3. kola kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2022. Ponuku na 3% valorizáciu platov v roku 2022 od 1. 7. 2022 a jednorazový platový bonus v hodnote 350 € považujú členovia rady zväzu a zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií za absolútne nedostatočnú.

Táto ponuka znamená:

– porušenie sľubov, ktoré im koaličné strany dávali pred voľbami, ako aj z Programového vyhlásenia vlády SR, kde vláda deklarovala rozvoj výchovy a vzdelávania ako jednu zo svojich priorít,

– výrazný pokles reálnych platov spôsobený tohtoročnou 0% valorizáciou a zvyšujúcou sa infláciou,

– neprimerane nízke platové ohodnotenie zamestnancov v školstve vzhľadom na ich kvalifikáciu a spoločenskú dôležitosť ich práce, čo má za následok ich nedostatočné spoločenské postavenie,

– neporovnateľne nízke financovanie školstva a vedy na Slovensku v porovnaní s vyspelými štátmi OECD a priemerom v štátov EÚ,

– prepad ďalších tarifných tried a stupňov pod úroveň minimálnej mzdy spôsobujúci znevýhodnenie zamestnancov s vyššou kvalifikáciou, zodpovednosťou a náročnosťou práce. 

„Dňa 22. novembra 2021 prijala Rada zväzu uznesenie, ktorým poverila predsedu zväzu podpísať KZVS na rok 2022 len za predpokladu, že bude obsahovať záväzok na minimálne 10% valorizáciu tarifných platov všetkých pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva ako aj učiteľov, vedecko-výskumných a nepedagogických zamestnancov vysokých škôl. Takáto požiadavka vychádza z potreby pokračovať vo výraznom zlepšovaní finančného ohodnotenia zamestnancov školstva, ako základnej podmienky na zlepšovanie výsledkov kvality vzdelávania a zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania a spoločenského postavenia všetkých zamestnancov školstva. 

Zamestnanci pracujúci na všetkých typoch a úrovniach škôl a školských zariadení na celom Slovensku sú sklamaní z postoja vlády SR k riešeniu najvážnejších problémov, ktorými trpí slovenské školstvo a jeho zamestnanci. Financovanie školstva a vedy na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi neporovnateľne nízke, čo spôsobuje stagnáciu až rozvrat. Pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci školstva a vedy sú dlhodobo na pokraji záujmu politikov, čo má za následok ich nedostatočné spoločenské postavenie. Pracovné podmienky im častokrát neumožňujú rozvíjať nadanie a talent jednotlivcov a zároveň venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Platové ohodnotenie nie je primerané ich kvalifikácii a spoločenskej dôležitosti práce. Financovanie školstva je nejednotné, čo spôsobuje neefektívne využívanie zdrojov a diskrimináciu pri odmeňovaní. Absolventi stredných škôl odchádzajú za štúdiom do zahraničia, kde nachádzajú kvalitnejšiu infraštruktúru a lepšie ohodnotené uplatnenie. Záujem o učiteľské povolanie klesá a v niektorých regiónoch nebude mať čoskoro kto zabezpečovať výchovu a vzdelávanie.

Pripomíname, že vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení deklarovala rozvoj výchovy a vzdelávania ako jednu zo svojich priorít. Prísľub na zvýšenie platov pedagógov bol zároveň súčasťou volebného programu strany SaS, ktorej člen sa stal ministrom školstva. Strana OĽANO, ktorej členovia boli od začiatku tohto volebného obdobia predsedami vlády a tiež aj ministrami financií, dokonca vo svojom volebnom programe navrhovala každoročné 10% zvýšenie platov učiteľov! Zároveň sľubovala skokové navýšenie platov začínajúcich učiteľov a tiež podporu inovatívnych učiteľov prostredníctvom pohyblivej zložky mzdy na základe presne vymedzených kritérií. Okrem toho OĽANO navrhovala odstrániť platovú diskrimináciu nepedagogických zamestnancov v odmeňovaní automatickou valorizáciou taríf a zavedením jednotnej platovej tabuľky. Nič z toho doteraz vláda nebola schopná zrealizovať.

Namiesto toho poslanci NRSR schvaľujú zákony, ktoré v čase pandémie ukladajú zamestnancom nové povinnosti napríklad pri tvorbe obsahu vzdelávacích programov, zasahujú do akademickej samosprávy vysokých škôl a nezohľadňujú pri tom názory a praktické skúsenosti sociálnych partnerov a odborníkov.

My, členovia Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte si uvedomujeme vážnosť situácie, ktorú spôsobila pandémia. Vidíme však neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu a neschopnosť vlády prijímať zásadné rozhodnutia, ktoré by umožnili čerpať značné prostriedky z fondov EÚ. Zároveň poukazujeme na to, že školstvo je spolu so zdravotníctvom na pokraji svojich možností a bez urýchleného riešenia najvážnejších problémov môže čoskoro dôjsť k ohrozeniu funkčnosti týchto dvoch základných pilierov, ktoré sú do budúcna predpokladom dobre fungujúcej, vzdelanej a sociálne-spravodlivej spoločnosti.“

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na svojom dnešnom zasadnutí vyhlásila od 7. 12. 2021 štrajkovú pohotovosť a vyzýva vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva, a to predovšetkým navýšením finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva a vedy na základe požiadaviek rady zväzu do KZVS na rok 2022: 10% valorizácia platov všetkých zamestnancov školstva a vedy, úprava tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala minimálnou mzdou a zachovanie doterajších benefitov. Ak sa tak nestane, nebude zaručený sociálny zmier a zamestnanci budú pripravení zabojovať za svoje oprávnené požiadavky a za lepšiu budúcnosť Slovenska aj prostredníctvom nátlakových akcií, ktoré sa dotknú všetkých občanov SR. 

https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rada-zvazu-vyhlasuje-strajkovu-pohotovost.alej

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje
        a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
        b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,
        c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

B.

1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami príslušnej školy alebo školského zariadenia, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.

3. Prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

4. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

         a) výlety a exkurzie,
         b) športové výcviky a školské športové súťaže,
         c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
         d) kurzy na ochranu života a zdravia,
         e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
         f) saunovanie,
         g) dni otvorených dverí.

5. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

6. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

7. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

8. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 6 a 7, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

9. Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

10. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona
a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
       b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
       c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

11. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

12. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia COVID-19 na škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom
        a) každý pondelok a
        b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

13. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/18439:2-A1810 z 15. októbra 2021.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:
Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, ktorým bol vyhlásený v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 25. novembra 2021 núdzový stav z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

Termín vianočných prázdnin sa určuje v nadväznosti na potrebu zníženia mobility v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021.

Súbory na stiahnutie