Ponuka inovačného vzdelávania pre gitaristov

https://www.zusjkowalskeho.sk/vzdelavanie-pedagogov/fyziologia-a-mentalne-aspekty-vyucby-hry-na-gitare-na-zakladnych-umeleckych-skolach/

Inovačné vzdelávanie 2024

Fyziológia a mentálne aspekty výučby hry na gitare na základných
umeleckých školách.

Študijné zameranie: hra na gitare

Termín prezenčného vzdelávania: 23. – 25. 6. 2024

     začiatok: 23. 6. 2024 o 9:00 hod., záver: 25. 6. 2024 o 21:00 hod.

Miesto konania: ZUŠ Júliusa Kowalského, Židovská 1, Bratislava a
koncertné priestory v Starom Meste (Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca,
Koncertná sieň Klarisky, Dom Albrechtovcov)

Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30 hodín prezenčne, 20 dištančne)

Účastnícky poplatok: 60,00 EUR

Poplatok zahŕňa účasť na vybraných podujatiach 48. Gitarového festivalu
J. K. Mertza:

     vstupné na koncerty v dňoch 23. – 25. 6. 2024

Poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu.

Uzávierka prihlášok: 14. jún 2024, alebo po naplnení maximálnej kapacity
60 účastníkov

Vzdelávací program je určený učiteľom hlavného predmetu hra na gitare na
základných umeleckých školách.

Autormi programu sú Doc. Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. (Vysoká škola
múzických umení, Bratislava), Mgr. art. Radka Kajčová. (Konzervatórium v
  Bratislave) ,renomovaní odborníci, interpreti a členovia Spoločnosti J.
K. Mertza. a Mgr. art. Ladislav Kamocsai (pedagóg a riaditeľ ZUŠ J.
Kowalského). Inovačné vzdelávanie bude ukončené prezentáciou záverečnej
práce pred trojčlennou komisiou.

Hosťujúci lektori:

Borbála Seres(HU), Eva Mareková(SK), Zoltán Sýkora (SK), Ozren
Mutak(CZ), Marek Nosal (PL)

Témy prednášok:

Borbála Seres: Úloha mentálneho tréningu pri efektívnej príprave na
vystúpenie

Eva Mareková: Fyziológia hráča, možnosti zníženia svalového napätia a
preťaženia.

Zoltán Sýkora: Dopad prežívania na telo (Ja a moja tréma…)

Ozren Mutak: Metodické postupy v oblasti techniky gitarovej hry a
aplikácia výrazových prostriedkov v procese výučby.

Marek Nosal: Gitarová tvorba poľských skladateľov

Vzdelávací program sa realizuje na základe oprávnenia na poskytovanie
inovačného vzdelávania vydaného Základnej umeleckej škole Júliusa
Kowalského, Laurinská 20, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 22. februára 2022. Inovačné vzdelávanie zvyšuje
kvalifikáciu cieľovej skupiny pedagógov, na základe protokolu o úspešnej
záverečnej prezentácii. ZUŠ Júliusa Kowalského vydá pedagogickému
zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Inovačné vzdelávanie sa koná v spolupráci so Spoločnosťou J. K. Mertza
ako jedna zo sprievodných vzdelávacích aktivít 48. Gitarového festivalu
J. K. Mertza.

Výtvarná súťaž

UZNESENIA zo XVII. Snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

žiada

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR:

 1. absolútnou prioritou je presadiť pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach s Úniou miest a obcí a  ZMOSom  zmenu financovania základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií, realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva,  výskumu, vývoja a mládeže SR

Odôvodnenie: Vzdelávanie v základných umeleckých školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení a zabezpečujú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania z 14,7 na 20,0

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania z 4,8 na 8,0

 1. navrhujeme v čo najkratšom termíne spustiť RIS pre ZUŠ,
 1. zmeniť pravidlá pre ZUŠ na zaraďovanie do siete škôl a školských zariadení, ktoré by mali oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spolupracovať so ŠŠI vo všetkých oblastiach, ktoré budú potrebné pre výkon tejto organizácie,
 1. možnosť čerpania štrukturálnych fondov.

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

berie na vedomie:

 1. informácie štátneho tajomníka Slavomíra Partilu a zástupcov ministerstva školstva Jany Sládečkovej, Jána Sitarčíka, Kristíny Skočíkovej, Hany Veselskej, Ladislava Sabolčáka
 2. informácie predsedu OZPŠaV Pavla Ondeka, podpredsedníčky OZPŠaV Ingrid Gamčíkovej, Martina Mikluša
 3. informácie z Únie miest a obcí v zastúpení Márie Wagingerovej
 4. informácie zástupcov NIVAM Petry Fridrichovej a Timoteja Blažeka
 5. informácie zástupcov školskej inšpektorky Adriany Vykydalovej a Zuzany Eretovej
 6. informácie  zástupcov konzervatórií Dany Hajóssy a VŠMU Lucii Papanetzovej
 7. informácie zástupcov AZUŠ ČR Tomáša Kolafu, Ireny Pohl Houkalovej, Róberta Mimru

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

schvaľuje:

 1. správu o hospodárení AZUŠ SR za rok 2023
 2. správu Dozornej rady AZUŠ SR za rok 2023
 3. žiadosti o prijatie za člena AZUŠ: Banskobystrický kraj: ZUŠ, Hrušov, ZUŠ Krupina, Košický kraj: ZUŠ, Moldava nad Bodvou, ZUŠ, Strážske, Prešovský kraj: ZUŠ, Rakúsy, Trnavský kraj: ZUŠ, Veľký Meder
 4. vyradenie ZUŠ z členstva: Žilinský kraj: ZUŠ, Trstená
 5. uznesenia XVII. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR – „EMU-Slovakia,

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

ukladá:

 1. predsedom krajských sekcií AZUŠ:
 2. oboznámiť členov s rokovaním a závermi snemu,
 3. intenzívnejšie spolupracovať s členskými školami a zvolávať stretnutia na úrovni krajov aj mimo snemu,
 4. aktualizovať kontakty a zabezpečovať pravidelný prenos dôležitých a aktuálnych informácií ku všetkým členom,
 5. rozšíriť členov AZUŠ SR v jednotlivých krajoch,
 6. pripomienkovať všetky návrhy zákonov a legislatívy týkajúcich sa činnosti ZUŠ.
 7. všetkým členom AZUŠ:
 8. pravidelne písomne informovať predsedníctvo AZUŠ SR o problémoch týkajúcich sa ZUŠ so zriaďovateľom,
 9. upozorniť na ZUŠ, ktoré nedodržiavajú štatút ZUŠ a navrhnúť ŠŠI možnosť kontroly.

Bratislava, dňa 10.04.2024                           

Zapísali predsedovia jednotlivých krajov AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Mgr. Zuzana Horváthová

Mgr. art. Marek Mišiak

Mgr. Michal Janiga

Mgr. Mária Csontosová

Mgr. Dana Slejzáková

PaedDr. Gabriel Kalapoš

Mgr. Anna Fintová, PhD.

Mgr. Eva Kulhánková

POZVÁNKA

XXII. medzinárodný festival akordeonistov

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

23.-24.mája 2024 Rajecké Teplice

informácie o festivale na tento rok, sú na tomto linku

https://sites.google.com/site/euromusette/

POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXV. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI

VRÁBLE 

22. – 26. apríl 2024

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny,

súťažný poriadok, program, 

prihlášku

a ďalšie informácie nájdete na stránke

www.iuventuscanti.com

POZVÁNKA

pre členov AZUŠ SR „EMU Slovakia“,

v dňoch 19. až 21. marec 2024 v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.

Program:

19.03.2024 (utorok)

15:00 hod.                              Stretnutie predsedníctva AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

17:00 hod.                              Stretnutie krajov (podľa pokynov predsedov)

20.03.2024 (streda)

8:00 – 9:20 hod.                     Registrácia                              .

9:30 – 12:00 hod.                   Rokovanie

12:00 – 13:20 hod.                 Obed  

13:30 – 15:30 hod.                 Rokovanie

15:30 – 16:00 hod.                 Coffee break

16:00 – 17:30 hod.                 Rokovanie

17:30 – 18:30 hod.                 Diskusia

18:30 hod.                              Večera                                    .

21.03.2024 (štvrtok)

8:00 – 9:00 hod.                     Raňajky                                 

9:00 – 10:30 hod.                   Rokovanie

            Témy riaditeľov a diskusia

Správa o hospodárení AZUŠ za rok 2023

                                               Správa dozornej rady

                                               Návrh termínu a miesta konania ďalšieho snemu

10:30 – 10:50 hod                  Coffee break                          

10:50 – 12:00 hod                  Rokovanie: návrhová komisia – návrh uznesenia

                                               Uznesenie z 16. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

12:00 hod.                              Obed

Pozvaní hostia:

MŠVVaŠ SR, OZPŠaV, Únia miest Slovenska, ZMOS, NIVAM, predstavitelia stredných a vysokých škôl, prezident AZUŠ ČR a iní hostia

Organizačné pokyny:

Záväznú prihlášku prosíme vyplniť v nasledujúcom formulári do 29.02.2024

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-tih5oDb7DU9j2sJx7n8DIkRTFxTxjHW6cSGxSsRGtbGJsA/viewform?usp=sf_link

Ubytovanie, stravovanie a rokovanie prebieha v hoteli SOREA Regia Bratislava,  Kráľovské údolie 6.

Prenájom kongresovej sály a stravovanie účastníkov dňa 20.03.2024 a 21.03.2024 bude hradené jednému účastníkovi z jednej školy z prostriedkov AZUŠ SR. 

Pokiaľ sa snemu zúčastnia viacerí účastníci z jednej školy, každý ďalší účastník si náklady na stravu hradí sám podľa prihlášky vo formulári. Prihláška bude zaregistrovaná po vložení dokladu o úhrade stravy.

Stravu je možné stornovať do 7.3.2024 s vrátením poplatku. Pri odhlásení stravy po uvedenom termíne sa poplatok nevracia.

Stravu prosíme uhradiť na číslo účtu: SK73 0200 0000 0019 5573 7659  

Variabilný symbol: IČO školy

Informácia pre prijímateľa: Strava snem meno účastníka

Cena stravy:

raňajky: 10,-€

obed: 22,- €

večera: 22,-€

Ubytovanie si každý účastník hradí sám. V prípade preukázania  sa na recepcii preukazom o členstve  Odborového zväzu školstva vzniká nárok na 20% zľavu z ubytovania.

osoba v jednolôžkovej izbe 99,- € – 20 % = 79,

osoba v dvojlôžkovej izbe 104,-€ – 20% = 83,20 € / 2 = 41,60 €

daň z ubytovania 3,50 €/osoba/noc

K dispozícií je bezplatne 50 parkovacích miest na stráženom parkovisku.

Ubytovanie si účastníci snemu rezervujú individuálne najneskôr do 29.2.2024 na tel. čísle +421 2 3211 2870 alebo E-mail regia@sorea.sk. Pri rezervácií je potrebné uviesť, že sa jedná o účasť na sneme AZUŠ SR. Kapacity hotela sú rezervované pre tento účel do 29.2.2024 Bližšie informácie: https://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia

Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadenia v Slovenskej republike

Už aj ZUŠ sú opravené čerpať z plány obnovy finančné prostriedky na vzdelávanie.

https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c3/?fbclid=IwAR1JwcSkH4FM8q7LKxx8x1Hd36xZoNdVEbrOTX_Rosl_Qwl2yJ-N4NMCRdw

POZOR ZMENA TERMÍNU

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“,

snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ sa uskutoční v dňoch:

19.3.2024 (utorok) – o 15.00 hod. stretnutie predsedníctva, o cca 17.00 hod. stretnutie jednotlivých krajov

20.3.2024 (streda) – od 9.30 hod. – 18.00 hod. – rokovanie

21.3.2024 (štvrtok) – od 9.00 hod. do 11.30 hod. – rokovanie

Hotel SOREA REGIA, Bratislava

Tešíme sa na Vás

Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

 Základná umelecká škola Rajec

1. mája 412/1, 015 01 Rajec

Tel./fax 041 542 20 75

e-mail: mzusrajec@gmail.com

www.mzusrajec.sk

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2024. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 6. kategória je komorná hra v počte maximálne do 10 hráčov. V kategóriách 1. – 5. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci.

15. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

16. máj 2024

Vyhlasovateľ súťaže:          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže:            Základná umelecká škola Rajec

Súťažný poriadok:               Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy.

Súťažný repertoár:              Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.

Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!

Súťažné kategórie:             I. kategória:   1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“), vek do 10 rokov

II. kategória:  3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ, vek do 12 rokov

III. kategória: 1.- 2. roč. 2. časti I. st. ZŠ, vek do 15 rokov

IV. kategória: 3.- 4. roč. 2. časti I. st. ZŠ, vek do 17 rokov

V. kategória: 1. – 4. roč. II. st. ZŠ, vek nad 17 rokov

VI. kategória:            komorné súbory do 10 členov

Časové limity:                      I.          kategória: do 3 minút

II.         kategória: 3-5 minút

III.        kategória: 5-6 minút

IV.       kategória: 6-7 minút

V.        kategória: 3-8 minút

VI.      kategória: 7-8 minút (podľa veku súťažiacich)

Porota a ocenenia:             Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.

Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.

Piata cena je Titul laureáta.

Hlavná cena:                        1. miesto: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)

Ďalšie ceny:                         2. miesto: Cena Hudobného centra

3. miesto: Cena mesta Rajec

Cena New Music for Kids (Čestné uznanie)

Cena Spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny

výkon

Titul laureáta (absolútny víťaz zo všetkých kategórií).

Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Dvorane VŠMU v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Organizácia súťaže:           Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora, pedagóga i pozorovateľa je jednotný 15. V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou.

Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Termín uzávierky prihlášok je 30. apríl 2024.

Prihlášku zadajte prosím elektronicky na :

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 16052024

Stornovanie registrácie je možné do 10. mája 2024. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.  

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75 alebo 0911928881.

      Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.

S pozdravom

                                                       PaedDr. Marián Remenius

                                                                  riaditeľ školy