AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ podporí protest OZPŠaV SR

list_asociaciam_riaditelom.pdf

VEC: Podpora protestu
V rámci dobrej spolupráce a vašej ochoty riešiť problémy v školstve vás oslovujeme pre podporu pri zabezpečovaní účasti vašich zamestnancov na protestnom zhromaždení.
Protestné zhromaždenie sa uskutoční 15. júna 2022 o 13.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave s následným pochodom pred NR SR Cieľom protestu je vyzvať vládu SR a poslancov NR SR, aby rozhodli o zvýšení financií pre školstvo.
Poukazujeme nato, že je potrebné zlepšiť pracovné podmienky vrátane zvýšenia platov o 10 % pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla 2022, že minimálna mzda na Slovensku v hrubom od 1. januára 2022 je 646 eur a tarifný plat mnohých nepedagogických zamestnancov
je pod úrovňou minimálnej mzdy.
Zdôrazňujeme, že z dôvodu navýšenia cien energií a s tým súvisiacej rastúcej inflácie hrozí finančný kolaps všetkým typom škôl a školských zariadení.
Upozorňujeme vládu SR a poslancov NR SR, aby sa školstvo pre nich stalo reálnou prioritou.
Nestačí programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve. Je potrebné, aby deti v materských školách, žiaci v základných a stredných školách a študenti na vysokých školách mali zabezpečené čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie. Aby školstvo
prosperovalo a bolo kvalitné musia mať dobre vytvorené podmienky pedagogickí a odborní zamestnanci, učitelia vysokých škôl, zamestnanci vo vede, ale aj nepedagogickí zamestnanci, bez ktorých školy nemôžu existovať.
Predpokladám, že na týchto slovách a argumentoch sa zhodneme, zhodneme sa aj na tom, že školstvo potrebuje viac financií.
Ak sa rozhodnete podporiť protestné zhromaždenie zamestnancov školstva odporúčame vám poskytnúť zamestnancom na účel účasti na protestnom zhromaždení pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písmeno b/ Zákonníka práce.


Ďakujem za spoluprácu

Ing. Pavel Ondek
predseda OZ PŠaV na Slovensku

Nové znenie 163/2022 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/163/vyhlasene_znenie.html

POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXIII. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha GodinaIUVENTUS CANTI VRÁBLE 13. – 17. jún 2022

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny, súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com

Tlačová správa

https://www.ta3.com/clanok/234926/asociacia-zakladnych-umeleckych-skol-chce-presadit-zmenu-financovania-zus

https://www.tasr.sk/ots/ots-uznesenie-z-xv-riadneho-snemu-azu/30281-clanok.html

XX. medzinárodný festival akordeonistov

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

26.-27.mája 2022 Rajecké Teplice

informácie o festivale na tento rok, sú na tomto linku

https://sites.google.com/site/euromusette/

Vyhláška o pedagogickej dokumentácii s účinnosťou od 15.03.2022

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/68/vyhlasene_znenie.html

POZVÁNKA

pre riaditeľov ZUŠ na snem AZUŠ SR „EMU Slovakia,

v dňoch 25. až 27. apríl 2022 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.

Návrh programu:

Hudobný program – ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Poznámka: program je otvorený, doplniť ho možno do 25.03.2022 na adrese snem.azussr@gmail.com.

25.04.2022 (pondelok)                                             

Stretnutie jednotlivých krajov podľa záujmu     14.00 – 16.00

Stretnutie predsedníctva                                         16.30 – 18.00

26.04.2022 (utorok)                                     

Prezentácia:                                                                 8.45 –  9.45    

Otvorenie a rokovanie:                                     10.00 – 12.30

Obed:                                                                          12.30 – 13.30 

Rokovanie s prestávkou:                                         13.30 – 18.00                        

Večera:                                                                       18.30 

27.04.2022 (streda)

Raňajky:                                                                      07.00 – 09.00

Pokračovanie rokovania s prestávkou:             09.00 – 12.00

Obed:                                                                          12.00

Poznámka: časy sú orientačné, môže prísť k časovej zmene počas rokovania

Pozvaní hostia:

Predstavitelia MŠVVaŠ SR, OZPŠaV, ŠPÚ, MPC, ŠŠI, RAABE  a iní.

Organizačné pokyny:

Ubytovanie, stravovanie a rokovanie bude v hoteli DIXON v Banskej Bystrici, Švermova 32.

Prenájom kongresovej sály a stravovanie účastníkov dňa 26.04.2022 a 27.04.2022 bude hradené z prostriedkov AZUŠ SR. Pokiaľ sa snemu zúčastnia viacerí účastníci z jednej školy, stravné uhradí AZUŠ iba jednému účastníkovi – ďalší účastník uhradí náklady na stravu  (64,00 €) na mieste pani Miriam Trgovej. Stravu 25.04.2022 si každý účastník hradí sám.

Záväzné prihlášky na stravovanie prosím vyplniť v nasledujúcom formulári najneskôr do 01.04.2022  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6tflG6B3Hi0ZcCBY_0OmmdZKMGmcGzlbC7H8AoAfZ7WfiOQ/viewform

Ubytovanie s raňajkami si účastníci uhradia sami  v hoteli – hotel poskytuje zľavu cca 20%.

Hotelový trakt bez výťahu
Dvojlôžková izba EXECUTIVE obsadená 1 osobou 61,00 €
Dvojlôžková izba EXECUTIVE 78,00 €
Hotelový trakt s výťahom
Dvojlôžková izba COMFORT obsadená 1 osobou 69,00 €
Dvojlôžková izba COMFORT 88,00 €
Suita COMFORT trojlôžková 126,00 €

Miestny ubytovací poplatok – 1,-€ na osobu a noc.

Parkovanie (200 miest) je bezplatné. K dispozícii je široká ponuka voľno-časových aktivít (wellness, masáže, bowling….)

Ubytovanie si účastníci SNEM AZUŠ rezervujú individuálne podľa dostupnosti izieb

na tel. čísle recepcia Hotela Dixon : 048/471 78 00 a rezerváciu potvrdia mailom: recepcia@dixon.sk

info o izbách je možné si pozrieť na hotelovej stránke https://dixonresort.sk/izby-a-ceny/

Ďakujem za Vašu účasť a zároveň aj podporu Základných umeleckých škôl na Slovensku.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Srdečne ste pozvaní

ASPUŠ – Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl

organizovaná pod záštitou ZAS – Združenie akordeonistov Slovenska

Združenie akordeonistov Slovenska v spolupráci s hosťujúcou školou/mestom organizuje každoročne akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl (ASPUŠ). Súťažná prehliadka je putovná, a preto sa každý rok organizuje na inom mieste v rámci Slovenskej republiky. Nosným cieľom interpretačnej súťažnej prehliadky je podporiť rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne.

ASPUŠ každoročne zastrešuje účastníkov zo všetkých typov umeleckého školstva na Slovensku. V prípade základných umeleckých škôl je súťaž určená pre žiakov navštevujúcich výlučne slovenské základné umelecké školy. Študenti konzervatórií súťažia v kategóriách, ktoré sú otvorené okrem slovenských študentov aj pre študentov z Českej republiky. V najvyšších sólových kategóriách, ktoré sú určené pre poslucháčov vysokých škôl, môžu súťažiť aj študenti zo zahraničných vysokých škôl. Vďaka tomuto pravidlu je súťaž vysokoškolákov súťažou s medzinárodnou účasťou.

V rámci kategórií ASPUŠ realizujeme aj súťaž komornej hry. V kategóriách komornej hry nezohľadňujeme, aký typ umeleckej školy účastník navštevuje. Zaradenie do príslušnej kategórie je stanovené vekom najstaršieho člena komorného zoskupenia. Všetky kategórie komornej hry sú otvorené pre žiakov a študentov umeleckých škôl zo Slovenskej a Českej republiky. Poplatok za účasť v súťaži komornej hry neplatia súťažiaci, ktorí súťažia v kategóriách sólovej hry. Ostatní účastníci sú povinní uhradiť pravidlami určený poplatok.

V kategóriách komornej hry môžu súťažiť zoskupenia s rozmanitým počtom členov ako aj rozmanitého inštrumentálneho obsadenia, avšak akordeón musí tvoriť nosnú zložku predvádzaného súťažného repertoáru. V prípade nedodržania tohto pravidla má porota právo komorné zoskupenie nehodnotiť.

VI. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl

sa uskutoční v dňoch od 19. do 21. mája 2022 v BRATISLAVE

·        Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl je určená pre sólistov a komorné zoskupenia.

·         Súťažné kategórie 0. až VII. sú určené sólistom a môžu sa ich zúčastniť žiaci/študenti, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu alebo pedagogickú školu na území Slovenska.

·         Súťažné kategórie VIII.A a VIII.B sú určené konzervatoristom študujúcim na Slovensku alebo v Českej republike.

·         Súťaž vo vysokoškolských kategóriách IX.A a IX.B je medzinárodná.

·         Súťažné kategórie komornej hudby X.A, X.B a X.C sú určené pre zoskupenia pôsobiace v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Hlavné pravidlá súťaže:

PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIE – SÓLOVÁ HRA NA AKORDEÓNE

Súťažné kategórie a minutáž pre ZUŠ a pedagogické školy:

Súťažné kategórie a minutáž pre konzervatóriá:

Súťažné kategórie a minutáž pre vysoké školy s koncertným zameraním:

PRAVIDLÁ – KOMORNÁ HRA

Pravidlá bodovania pre kategórie 0., I., II., III., IV., V., VI., VII.:

Pravidlá bodovania pre kategórie VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, X.A, X. B, X. C.:

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov (bodovým priemerom) v kategóriách I. až. X.C získava ocenenie „LAUREÁT SÚŤAŽE“

Pravidlá prihlasovania súťažiacich na ASPUŠ:

V záväznej prihláške je potrebné, aby mali súťažiaci vyplnené všetky požadované polia (celé meno súťažiaceho, meno pedagóga, škola, súťažná kategória, vek, atď.). V časti prihlášky určenej pre súťažný repertoár je potrebné uvádzať celé mená autorov skladieb, ako aj celý názov interpretovaného diela. V prípade nedodania úplných údajov si organizátor vyhradzuje právo nezaradiť súťažiaceho do oficiálneho bulletinu podujatia.

Pravidlá prihlasovania pedagógov a pozorovateľov na ASPUŠ:

V prihláške pre pedagógov a pozorovateľov je potrebné uviesť kategóriu (pozorovateľ, pedagóg) meno, školu/mesto a kontaktné údaje . Vďaka registrácii na podujatie takýto účastník získava nárok na občerstvenie, bulletin, ako aj ďalšie služby súvisiace s priebehom podujatia ASPUŠ.

Registrovaní účastníci budú mať prístup do súťažných priestorov a rovnako budú mať možnosť zúčastniť sa sprievodných aktivít (koncert, majstrovské kurzy, atď.).

Záväznú prihlášku môžete vyplniť on-line na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcAqovGPIfcqsaaM-bKtM_fDQHplIBgpfn3vBa4QLBtaoclA/viewform

v prípade, že vám takýto spôsob prihlasovania nevyhovuje, môžete na prihlásenie využiť e-mailovú adresu. Pri tomto spôsobe prihlasovania prosím nezabudnite rovnako ako pri elektronickom formuláre kompletne vyplniť všetky požadované polia

E-mail:                                                 akordeonisti@gmail.com 

Prihlášky na Akordeónovú súťažnú prehliadku pošlite najneskôr do 8.apríla 2022.

Súčasťou prihlášky na ASPUŠ je doklad o zaplatení poplatku (alebo jeho kópia). Poplatok je potrebné organizátorovi uhradiť na bankový účet najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom podujatia ASPUŠ. V prípade, že platíte za viacerých žiakov, je potrebné vykonať každú platbu osobitne, pričom do správy pre prijímateľa uvediete meno súťažiaceho (názov súboru). Ak platíte poplatok za pedagóga, pozorovateľa, komorné zoskupenie, uveďte k menu účastníka poznámku (pedagóg/pozorovateľ/komorná hra).

Výška poplatku v sólových kategóriách:

·         17 € – žiak/študent

·         8 € – pedagóg a pozorovateľ

Výška poplatku v kategóriách komornej hudby:

·         0 EUR – žiak/ študent ktorý súťaží aj v sólovej kategórii

·         10 EUR – žiak/študent ktorý súťaží len v kategóriách komornej hudby

·         70 EUR – paušálny poplatok pre zoskupenie ôsmich a viacerých členov súboru

Do správy pre adresáta uveďte prosím „MENO SÚŤAŽIACEHO“ alebo „MENO PEDAGÓGA“.

Súťažný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom:

číslo účtu IBAN: SK13 8360 5207 0042 0276 6467

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže (prenájom priestorov, prenájom techniky, tlač bulletinov, diplomov, atď.), občerstvenie (okrem obedov) a ceny pre súťažiacich.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom

e-mailu akordeonisti@gmail.com

alebo telefonicky na číslach: +421 908 477 401, + 421 915 532 3215 príloh

Rajecká hudobná jar 2022

srdečne ste pozvaní, všetky informácie na

aktualizovaný školský semafor od 04.02.2022

https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf