Mgr. art. Gabriel Škriečka

Všetkých Vás pozdravuje a nižšie zverejňujeme jeho poďakovanie:

Milé kolegyne, kolegovia!

Nadišiel čas, aby som odovzdal „svoju ZUŠ“ do rúk mladšej generácii. Na ZUŠ
v Senci som pôsobil vo vedení 34 rokov, z toho štyri roky ako zástupca riaditeľa a 30 rokov som bol jej riaditeľom. Boli to pekné roky, na ktoré budem s láskou spomínať. 31. augusta 2021 som oficiálne odišiel do riaditeľského dôchodku. Rád by som sa poďakoval všetkým,
ktorí ma poznali, za spoluprácu a priateľstvo.
Mgr.art. Gabriel Škriečka
P.S.: Telefónny kontakt mi ostáva.

PONUKA PRE ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ.

Radi by sme podporili digitálnu tvorbu pre deti a mládež na Slovensku a v rámci našej akcie poskytujeme licencie nášho maliarskeho softvéru Rebelle pre 20 počítačov zadarmo pre každú školu, ktorá má záujem.

Rebelle je digitálny kresliarsky a maliarsky softvér s hyper-realistickými vodovými, olejovými, akrylovými farbami a ďalšími technikami ako je pastel, ceruzky, či farebné tuše. V zahraničí sa stal známym a obľúbeným medzi digitálnymi umelcami predovšetkým tým, že to bol prvý softvér na svete, ktorý realisticky napodobňoval maľbu vodovými farbami pomocou simulácie kvapalín. Za inovatívne riešenia v počítačovej grafike sme dostali rôzne medzinárodné ocenenia a na Slovensku sme boli nominovaní na ocenenie IT Firma roka 2016.

Ako získať Rebelle pre vašu školu?

1. Navštívte náš web: https://www.escapemotions.com/products/rebelle/education/pre-skoly

2. Vyplňte kontaktný formulár, kde uvediete meno, priezvisko a oficiálnu emailovú adresu vašej ZUŠ.

V sekcií „Typ školy“ zvoľte „Základná umelecká škola“
Vyplňte názov školy a mesto, v ktorom škola sídli.
V sekcií „Mám záujem o“ zvoľte „Multilicencia“ a vyberte, či pri výučbe používate grafické tablety.
Do správy môžete napísať prípadné otázky.
Formulár odošlite kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

Ozveme sa vám s informáciou, ako ďalej postupovať.

Viac informácií o Rebelle pre školy nájdete na stránke https://www.escapemotions.com/products/rebelle/education/pre-skoly

S pozdravom,
Ing. arch. Peter Blaškovič
Escape Motions


RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

ktorá sa uskutoční dňa 14. októbra 2021. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 5. kategória je komorná hra v počte hráčov maximálne do 10. V kategóriách 1. – 4. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci.

V prípade, že budú školy zatvorené pre pandemickú situáciu, bude súťaž online.

12. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

14. október 2021

Vyhlasovateľ súťaže:         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže:                       Základná umelecká škola Rajec

Súťažný poriadok:              Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy.

Súťažný repertoár:              Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.

Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!

Súťažné kategórie:             I. kategória:   1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“) (1.-2.roč. I. cyklu)

II. kategória:  3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ (3.-4.roč. I. cyklu)

III. kategória: 1.- 4.roč. 2. časti I. st. ZŠ (5.- 7.roč. I. cyklu)

IV. kategória:            1. – 4. roč. II. st. ZŠ (1.- 4. roč. II. cyklu)

V. kategória: komorné súbory do 10 členov

Zaradenie do kategórií je podľa ročníka k máju 2021

Časové limity:                      I.          kategória: do 3 minút

II.         kategória: 3-5 minút

III.        kategória: 5-6 minút

IV.       kategória: 6-7 minút

V.        kategória: 3-8 minút (podľa veku súťažiacich)

Porota a ocenenia:             Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.

Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.

Piata cena je Titul laureáta.

Hlavná cena:                       1. miesto: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)

Ďalšie ceny:                         2. miesto: Cena Hudobného centra

3. miesto: Cena mesta Rajec

Cena New Music for Kids (Čestné uznanie)

Cena riaditeľa ZUŠ pre sláčikové nástroje

Cena Spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny

výkon

Titul laureáta(absolútny víťaz zo všetkých kategórií).

Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Organizácia súťaže:           Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora,pedagóga i pozorovateľa je jednotný 10 €. V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou.

Cena ubytovania spolu s raňajkami je 10 €. Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Termín uzávierky prihlášok je 30. september 2021.

Prihlášku pošlite prosíme mailom.

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 14102021

Stornovanie registrácie je možné do 5. októbra 2021. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Nocľah je z 13.10. na 14.10.2021. 

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75 alebo 0911928881.

      Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.

S pozdravom

                                                       PaedDr. Marián Remenius

                                                                  riaditeľ školy

Otvorená výzva „Dajme prednosť školám a aktivitám pre deti a mládež“

https://www.mojapeticia.sk/campaign/dajme-prednost-skolam-a-aktivitam-pre-deti/aa8dee47-6a12-40d3-adbf-06f90000b8d3

link na zdielanie je tu:
https://cutt.ly/deti-maju-prednost

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE ZÁUJEMCOV O SPOLUPRÁCU V ÚSTREDNEJ KOMISII PRE UMELECKÉ VZDELÁVANIE V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách (KUV). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách (KUV). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

SPOLUPRÁCA

Pri tvorbe obsahových výstupov by sme radi spolupracovali s pedagógmi a odborníkmi z praxe, ale aj s výskumníkmi alebo ďalšími relevantnými aktérmi. Vašu participáciu považujeme za nevyhnutný prvok, aby zmeny vo výchove a vzdelávaní boli úspešné. V prípade záujmu prosíme o vyplnenie online formulára Charakteristika kandidátov na členov KUV, a to najneskôr  do 15. septembra 2021. Cieľom online formulára je vytvoriť databázu členov ústredných kurikulárnych komisií a ich profesijných profilov.
 

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/vyzva-prihlasovanie-zaujemcov-spolupracu-ustrednej-komisii-umelecke-vzdelavanie-zakladnych-umeleckych-skolach.html

Dávame do pozornosti. Aj ZUŠ budú mať miesto na tomto webe.

https://vzdelavanie21.statpedu.sk/

Prajeme úspešný začiatok školského roka 2021/2022

predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Prajeme úspešný začiatok školského roka 2021/2022

predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

školský rok 2021/2022

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K 18. 8. 2021

20. 8. 2021 o 14:00 – LIVE stream na facebookovej stránke ministerstva k otvoreniu školského roka 2021/2022

17. 8. 2021 – Zverejnenie manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR


ZVEREJNENÉ 17. 8. 2021

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

Ministerstvo za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach a minimalizovania rizika zatvárania tried získava informácie od riaditeľov škôl o vývoji epidemiologickej situácie pravidelne pomocou online formulára, ktorý je zverejnený na webstránke https://covid2021.iedu.sk/.

Tento formulár obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie v školách a triedach. Riaditeľ školy je povinný nahlasovať aktuálne informácie:

 1. každý pondelok, a zároveň
 2. bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.

Presné údaje umožnia ministerstvu rýchlo reagovať na situáciu v školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

Informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.

 

V prípade otázok k prevádzkovým podmienkam školy a školských zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk

Súbory na stiahnutie

Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna):
Škola alebo školské zariadenie si pred konaním aktivity overí na https://automat.gov.sk/ (je potrebné použiť iný prehliadač ako Internet Explorer) možnosti jeho konania. Ak sa aktivity konajú v inom okrese,
ako je sídlo školy alebo školského zariadenia, zohľadňujú sa oba okresy.

 1. Školy v prírode – v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 13.5.2021 nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.
 2. Školské výlety jednodňové – možno uskutočniť pri zachovaní protiepidemických opatrení. Odporúčame nevyužívať hromadnú dopravu, pri väčších vzdialenostiach si zabezpečiť zmluvnú
  prepravu. Odporúčame výlety organizovať tak, aby sa deti a žiaci nepremiešavali s osobami, ktoré nie sú z príslušnej školy alebo školského zariadenia. Odporúčame výlety orientovať na aktivity v prírode, obmedziť návštevy múzeí, hradov a iných uzavretých priestorov. Výlety do zahraničia odporúčame neuskutočňovať.
 3. Školské výlety viacdňové – napriek možnosti konať viacdňové výlety podľa § 7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole ministerstvo školstva ich v tomto školskom roku neodporúča. V prípade ich konania sa škola riadi COVID – automatom, čo
  znamená, že okres, kde by boli žiaci ubytovaní, musí byť v stupni Monitoring, v I. stupni ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti. Výlety do zahraničia odporúčame neuskutočňovať.
 4. Mobility v rámci projektu Erasmus+ – ide o školskú aktivitu uskutočňovanú v zahraničí so súhlasom riaditeľa školy a teda zodpovednosť za zamestnancov (služobná cesta) a žiakov
  (písomný súhlas zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka) preberá škola, ktorá súhlasila s uvedenou aktivitou. Pri vycestovaní do zahraničia je potrebné postupovať podľa aktuálnych podmienok vstupu na územie štátu, do ktorého cestujú, a následne podľa aktuálnych
  podmienok v čase návratu na Slovensko. Je na riaditeľovi školy, aby zvážil všetky okolnosti pred odsúhlasením mobility.
 5. Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenia v stredných školách – odporúčame realizovať len v exteriéri v rámci okresu sídla školy ako jednodňové aktivity bez ubytovania.
 6. Besiedky, rozlúčky s deťmi v materskej škole, rozlúčky s deviatakmi, koncerty, vystúpenia, slávnostné ukončovania šk. roka a pod. – pokiaľ je to možné, odporúčame konanie takýchto podujatí v exteriéri. V interiéri sa podujatia riadia „kultúrnym“ COVID automatom
  zverejnenom na webe Ministerstva kultúry SR: https://www.culture.gov.sk/wpcontent/uploads/2021/05/Semafor_Kultura_12.05.2021.pdf. V stupni Monitoring, v I. stupni
  ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti sa môžu konať podujatia s obmedzenou kapacitou podľa https://automat.gov.sk/.
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám a školským zariadeniam, aby starostlivo zvážili konanie vyššie uvedených aktivít, dodržiavali platné vyhlášky Úradu verejného
  zdravotníctva SR a dbali na protiepidemické opatrenia.
  V Bratislave 2.6.2021