POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXV. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI

VRÁBLE 

22. – 26. apríl 2024

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny,

súťažný poriadok, program, 

prihlášku

a ďalšie informácie nájdete na stránke

www.iuventuscanti.com

POZVÁNKA

pre členov AZUŠ SR „EMU Slovakia“,

v dňoch 19. až 21. marec 2024 v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.

Program:

19.03.2024 (utorok)

15:00 hod.                              Stretnutie predsedníctva AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

17:00 hod.                              Stretnutie krajov (podľa pokynov predsedov)

20.03.2024 (streda)

8:00 – 9:20 hod.                     Registrácia                              .

9:30 – 12:00 hod.                   Rokovanie

12:00 – 13:20 hod.                 Obed  

13:30 – 15:30 hod.                 Rokovanie

15:30 – 16:00 hod.                 Coffee break

16:00 – 17:30 hod.                 Rokovanie

17:30 – 18:30 hod.                 Diskusia

18:30 hod.                              Večera                                    .

21.03.2024 (štvrtok)

8:00 – 9:00 hod.                     Raňajky                                 

9:00 – 10:30 hod.                   Rokovanie

            Témy riaditeľov a diskusia

Správa o hospodárení AZUŠ za rok 2023

                                               Správa dozornej rady

                                               Návrh termínu a miesta konania ďalšieho snemu

10:30 – 10:50 hod                  Coffee break                          

10:50 – 12:00 hod                  Rokovanie: návrhová komisia – návrh uznesenia

                                               Uznesenie z 16. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

12:00 hod.                              Obed

Pozvaní hostia:

MŠVVaŠ SR, OZPŠaV, Únia miest Slovenska, ZMOS, NIVAM, predstavitelia stredných a vysokých škôl, prezident AZUŠ ČR a iní hostia

Organizačné pokyny:

Záväznú prihlášku prosíme vyplniť v nasledujúcom formulári do 29.02.2024

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-tih5oDb7DU9j2sJx7n8DIkRTFxTxjHW6cSGxSsRGtbGJsA/viewform?usp=sf_link

Ubytovanie, stravovanie a rokovanie prebieha v hoteli SOREA Regia Bratislava,  Kráľovské údolie 6.

Prenájom kongresovej sály a stravovanie účastníkov dňa 20.03.2024 a 21.03.2024 bude hradené jednému účastníkovi z jednej školy z prostriedkov AZUŠ SR. 

Pokiaľ sa snemu zúčastnia viacerí účastníci z jednej školy, každý ďalší účastník si náklady na stravu hradí sám podľa prihlášky vo formulári. Prihláška bude zaregistrovaná po vložení dokladu o úhrade stravy.

Stravu je možné stornovať do 7.3.2024 s vrátením poplatku. Pri odhlásení stravy po uvedenom termíne sa poplatok nevracia.

Stravu prosíme uhradiť na číslo účtu: SK73 0200 0000 0019 5573 7659  

Variabilný symbol: IČO školy

Informácia pre prijímateľa: Strava snem meno účastníka

Cena stravy:

raňajky: 10,-€

obed: 22,- €

večera: 22,-€

Ubytovanie si každý účastník hradí sám. V prípade preukázania  sa na recepcii preukazom o členstve  Odborového zväzu školstva vzniká nárok na 20% zľavu z ubytovania.

osoba v jednolôžkovej izbe 99,- € – 20 % = 79,

osoba v dvojlôžkovej izbe 104,-€ – 20% = 83,20 € / 2 = 41,60 €

daň z ubytovania 3,50 €/osoba/noc

K dispozícií je bezplatne 50 parkovacích miest na stráženom parkovisku.

Ubytovanie si účastníci snemu rezervujú individuálne najneskôr do 29.2.2024 na tel. čísle +421 2 3211 2870 alebo E-mail regia@sorea.sk. Pri rezervácií je potrebné uviesť, že sa jedná o účasť na sneme AZUŠ SR. Kapacity hotela sú rezervované pre tento účel do 29.2.2024 Bližšie informácie: https://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia

Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadenia v Slovenskej republike

Už aj ZUŠ sú opravené čerpať z plány obnovy finančné prostriedky na vzdelávanie.

https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c3/?fbclid=IwAR1JwcSkH4FM8q7LKxx8x1Hd36xZoNdVEbrOTX_Rosl_Qwl2yJ-N4NMCRdw

POZOR ZMENA TERMÍNU

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“,

snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ sa uskutoční v dňoch:

19.3.2024 (utorok) – o 15.00 hod. stretnutie predsedníctva, o cca 17.00 hod. stretnutie jednotlivých krajov

20.3.2024 (streda) – od 9.30 hod. – 18.00 hod. – rokovanie

21.3.2024 (štvrtok) – od 9.00 hod. do 11.30 hod. – rokovanie

Hotel SOREA REGIA, Bratislava

Tešíme sa na Vás

Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

 Základná umelecká škola Rajec

1. mája 412/1, 015 01 Rajec

Tel./fax 041 542 20 75

e-mail: mzusrajec@gmail.com

www.mzusrajec.sk

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2024. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 6. kategória je komorná hra v počte maximálne do 10 hráčov. V kategóriách 1. – 5. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci.

15. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

16. máj 2024

Vyhlasovateľ súťaže:          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže:            Základná umelecká škola Rajec

Súťažný poriadok:               Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy.

Súťažný repertoár:              Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.

Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!

Súťažné kategórie:             I. kategória:   1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“), vek do 10 rokov

II. kategória:  3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ, vek do 12 rokov

III. kategória: 1.- 2. roč. 2. časti I. st. ZŠ, vek do 15 rokov

IV. kategória: 3.- 4. roč. 2. časti I. st. ZŠ, vek do 17 rokov

V. kategória: 1. – 4. roč. II. st. ZŠ, vek nad 17 rokov

VI. kategória:            komorné súbory do 10 členov

Časové limity:                      I.          kategória: do 3 minút

II.         kategória: 3-5 minút

III.        kategória: 5-6 minút

IV.       kategória: 6-7 minút

V.        kategória: 3-8 minút

VI.      kategória: 7-8 minút (podľa veku súťažiacich)

Porota a ocenenia:             Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.

Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.

Piata cena je Titul laureáta.

Hlavná cena:                        1. miesto: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)

Ďalšie ceny:                         2. miesto: Cena Hudobného centra

3. miesto: Cena mesta Rajec

Cena New Music for Kids (Čestné uznanie)

Cena Spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny

výkon

Titul laureáta (absolútny víťaz zo všetkých kategórií).

Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Dvorane VŠMU v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Organizácia súťaže:           Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora, pedagóga i pozorovateľa je jednotný 15. V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou.

Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Termín uzávierky prihlášok je 30. apríl 2024.

Prihlášku zadajte prosím elektronicky na :

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 16052024

Stornovanie registrácie je možné do 10. mája 2024. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.  

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75 alebo 0911928881.

      Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.

S pozdravom

                                                       PaedDr. Marián Remenius

                                                                  riaditeľ školy

Festival Ivana Ballu

Koncert víťazov členských súťaží EMCY Slovakia 2023

Pozývame Vás na koncert víťazov členských súťaží EMCY Slovakia 2023, ktorý sa uskutoční 18.10.2023 o 17:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

ZUŠ a OZPŠaV SR

ROKOVANIE S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI – DEKLARÁCIA 2023

DÁTUM UVEREJNENIA: 13. 9. 2023ČAS: 13:45KATEGÓRIE: ZVÄZ

Rokovanie s partnerskými organizáciami – Deklarácia 2023

Dňa 12.9. sa na pôde Odborového zväzu školstva uskutočnilo rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve.

Naše pozvanie prijali zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Klubu dekanov fakúlt VŠ SR, Združenia základných škôl Slovenska, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska, Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Asociácie základných umeleckých škôl SR a Asociácie centier voľného času SR.

Výsledkom stretnutia bola dohoda na texte Deklarácie 2023, ktorá je adresovaná politickým subjektom kandidujúcim v nadchádzajúcich voľbách do NRSR. Deklarácia obsahuje požiadavky pre oblasť školstva, ktorých naplnenie je predpokladom pre úspešný spoločenský, hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska.

Požiadavky v Deklarácii 2023 sú rozdelené do troch častí:

Všeobecné

– zvýšenie podielu z HDP na školstvo a vedu najmenej na úroveň 6 % (bez štrukturálnych fondov a plánu obnovy),

– zvýšenie atraktivity učiteľského povolania,

– každoročné zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov regionálneho školstva, vysokých škôl a zamestnancov vo vede a výskume,

– vybudovanie systému školských bytov,

– zavedenie rekondičných pobytov

– zvýšenie príspevku na DDS pre všetkých zamestnancov školstva na 6%

– poskytovanie príspevku na rekreácie bez ohľadu na počet zamestnancov,

– rešpektovanie návrhov odbornej verejnosti pri zásadných zmenách legislatívy

V oblasti regionálneho školstva

1.  Zjednotenie financovania regionálneho školstva

–    prechod osobných nákladov z tzv. originálnych kompetencií samosprávy v regionálnom školstve pod prenesené kompetencie,

–    transparentnosť a efektívnosť toku finančných prostriedkov určených na platy zamestnancov,

2.    Prehodnotenie systému z normatívneho financovania na žiaka na normatívne financovanie na triedu tak, aby finančné prostriedky pokrývali reálne potreby škôl a školských zariadení v súlade s platnou legislatívou

–    zabezpečenie dostatočného financovania prevádzkových nákladov, materiálneho a technického vybavenia škôl a školských zariadení v súlade s platnou legislatívou,

3.    Vzdelávanie zamestnancov

–    zvýšenie atraktivity povolania umožnením skoršieho vykonania atestácie a preplácaním rozširujúceho štúdia,

–    odstránenie diskriminácie učiteľov materských škôl pri inovačnom vzdelávaní,

–    zavedenie odmeňovania vzdelávania nepedagogických zamestnancov.

4.    Riešenie vzťahu riaditeľ – zriaďovateľ

–     zvýšenie ochrany riaditeľov pred neodborným zasahovaním do riadenia zo strany zriaďovateľa,

–    zvýšenie ochrany riaditeľov pred zasahovaním do ich kompetencií zo strany MŠVVaŠ SR.

5.    Prehodnotiť kurikulárnu reformu v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.

6.    Aktívna podpora a rozvoj odborného školstva

–    systémová motivácia k spolupráci zamestnávateľov a vysokých škôl so strednými odbornými školami pre nové formy vzdelávania študentov a pedagogických zamestnancov.    

7.    Zvýšenie ochrany zamestnancov školstva pred sociálno-patologickými javmi

–     zvýšenie reálnej ochrany zamestnancov pred všetkými formami zasahovania do výkonu pracovnej činnosti zo strany rodinných príslušníkov detí a žiakov a tretích osôb.

 V oblasti vysokých škôl

1.  Každoročné zvýšenie financovania verejných vysokých škôl minimálne o 100 mil. € (mimo sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd),

–     aby podiel z HDP na vysoké školy bol do konca nastávajúceho volebného obdobia porovnateľný s priemerom krajín OECD,

–     zmena financovania vysokých škôl tak, aby rozhodujúcim kritériom bola kvalita vzdelávania a vedy.           

2.    Významné posilnenie infraštruktúry vysokých škôl pre zvýšenie kvality vzdelávania a výskumu,

–    v záujme dosiahnutia konkurencieschopnosti s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom,

–     dofinancovanie infraštruktúry vysokých škôl, osobitne v regiónoch s obmedzeným prístupom k zdrojom EÚ.

3.    Realizácia opatrení na zvýšenie motivácie mladých ľudí pre štúdium a výskum na Slovensku a zamedzenie ich odchodu do zahraničia,

–     zvýšiť kvalitu ubytovania a služieb,

–     zlepšiť podmienky pre kultúrne a spoločenské vyžitie,

–     ďalšia podpora systému doktorandských a postdoktorandských miest,

–     zachovať absolventom štatút študenta do konca akademického roka.

4.    Zabezpečenie pozitívnej propagácie slovenských vysokých škôl doma i v zahraničí

–     v spolupráci s vysokoškolskými reprezentáciami vytvoriť funkčný systém popularizácie vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku,

–     zvýšenie atraktivity a spoločenskej hodnoty vysokoškolského vzdelávania,

–     zlepšenie podmienok pre internacionalizáciu vysokých škôl vrátane zníženia byrokratickej záťaže pri prijímaní zahraničných študentov aj z tretích krajín.

5.    Výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum

–     podpora prepojenia podnikateľského a vysokoškolského prostredia,

–     podpora základného a osobitne excelentného výskumu,

–     zjednodušenie administratívnej náročnosti podávania a riešenia projektov, vrátane verejného obstarávania pre účely výskumu,

–     presadenie výraznejšieho daňového zvýhodnenia pre autorov učebníc, učebných textov, monografií, odborných a vedeckých publikácií.

6.    Podporiť zriaďovanie centier podpory pedagogiky pre poskytovanie služieb učiteľom vysokých škôl, mentoringu, prechodu na moderné a inkluzívne vzdelávanie.

7.    Prehodnotiť extrémnu prekarizáciu práce, ktorá je v rozpore s Európskou smernicou (1999/70/ES).

Deklarácia bude po jej podpísaní všetkými účastníkmi stretnutia zaslaná politickým stranám a prezentovaná novej vláde, ktorá vzíde z parlamentných volieb.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

Súťaže hudobného a výtvarného odboru 2023/2024

Zverejňujeme kalendár súťaží organizovaných základnými umeleckými školami na Slovensku.

Kalendár súťaží hudobný odbor

Kalendár súťaží výtvarný odbor