Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 19. 4. 2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

zlty region
oranzovy region
ružovy region
červeny region
bordovy region
cierny region

Nové informácie !

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

minister školstva Branislav Gröhling

Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa udržiavali otvorené za prísnych epidemiologických opatrení od začiatku februára. Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkovanosti zamestnancov v školách, rovnako ako aj na základe intenzívnych rokovaní s tímom epidemiológov a odborníkov, sa umožní plošné otvorenie materských škôl a prvých stupňov základných škôl. Práve na tých dochádza k najmenšiemu premiešavaniu skupín žiakov, sú na nich už dlhodobo zabehnuté prísne epidemiologické opatrenia a riziko nákazy je tam najmenšie.

Tím odborníkov preto odobril postupné otváranie už od najbližšieho pondelka, 12.4.2021. Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa plošne otvárajú pre deti všetkých rodičov. Otvorenie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov.

Otvorené sú tiež špeciálne školy, školy pri zdravotníckych zariadeniach, stredné zdravotnícke školy a stredné školy v posledných ročníkoch. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5 žiakov a jedného pedagóga.

Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu. Testuje sa tiež žiak, ktorý je vo veku druhého stupňa základnej školy alebo vyššie.

„Vraciame sa teda ku klasickému otvoreniu všetkých materských škôl a všetkých prvých stupňov základných škôl. Tie budú otvorené pre deti všetkých rodičov a ak bude situácia aj naďalej priaznivá, postupne bude nasledovať otvorenie ďalších ročníkov,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Automaticky sa tiež spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl z 12. 4. 2021, zverejneného na webovom sídle ministerstva školstva.

Otvorené je tiež individuálne vzdelávanie v základných umeleckých školách pre deti na prvom stupni základnej školy. Otvorené ostávajú aj školské kluby detí, školské jedálne, zariadenia výchovného poradenstva a prevencie pre individuálne poradenstvo, ako aj internáty pre špeciálne školy a internáty pre zdravotnícke školy. Vo všetkých prípadoch platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu, ako aj žiaka druhého stupňa základnej školy či stredoškoláka.

Ďalšie informácie budú prezentované v pondelok 12. apríla 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

A. S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021

 1. obnovuje školské vyučovanie v
  a) materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
  b) základných školách na prvom stupni,
  c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  d) základných školách pri zdravotníckych zariadeniach, 
  e) špeciálnych základných školách, 
  f) stredných zdravotníckych školách, 
  g) stredných školách v posledných ročníkoch, 
  h) stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  i) stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach a praktických školách,
 1. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
   
 2. obnovuje prevádzku
  a) školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti,
  b) školských klubov detí,
  c) školských internátov pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. a), e) a i),
  d) školských internátov pre žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. f) s tým, že ubytovanie bude zabezpečené pre jedného žiaka v samostatnej izbe,
  e) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode; pre žiakov škôl, ktorí sa naďalej vzdelávajú dištančne, sa umožňuje len výdaj jedál a nápojov.

B. S účinnosťou od 12. apríla 2021 zrušuje rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 a rozhodnutia č. 2021/10079:4-A1810 z 30. marca 2021, a zároveň 
a) v školách, v ktorých sa školské vyučovanie neobnovuje, zostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a riaditelia škôl naďalej zabezpečujú dištančné vzdelávanie,
b) v školských zariadeniach, ktorých prevádzka sa neobnovuje, zostáva prevádzka mimoriadne prerušená; prevádzka špeciálnych výchovných zariadení zostáva zachovaná podľa rozhodnutia zriaďovateľa s ohľadom na výkon rozhodnutia súdu.

C. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

Bod 2 rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 ostáva týmto rozhodnutím nedotknutý.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách bez ohľadu na prevádzkové podmienky, a súčasne školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni sa obnovuje pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa prevádzka školských internátov obnovuje naďalej len v obmedzenom rozsahu a za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

Súčasne sa týmto rozhodnutím ruší rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 a rozhodnutia č. 2021/10079:4-A1810 z 30. marca 2021, pričom školské vyučovanie v školách, v ktorých sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená prevádzka školských zariadení, ktorých prevádzka sa neobnovuje.

Súbory na stiahnutie

Návrh do škôl 2021 aktualizovaný k 6.4.2021

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-6-4-2021/

12 Základná umelecká škola
Základná umelecká škola má možnosť, ako je uvedené v tabuľke č. 1, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí
sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.

Oznam o zmene termínu

Vážení kolegovia,
vzhľadom na pandemickú situáciu, sme nútení presunúť termín 12. ročníka Rajeckej hudobnej jari z mája na 14. októbra 2021. Chceme, aby súťaž bola prezenčne a nie online. Radi by sme zachovali atmosféru súťaže. Ešte jedno upozornenie. Do kategórií zaraďte žiakov podľa ročníka, v ktorom sú v máji 2021. Predsa len celý školský rok je netradičný a nie každý sa mohol učiť plnohodnotne. Tešíme sa na Vás.
S pozdravom organizačný team RHJ


PaedDr. Marián Remeniusriaditeľ+421 911 928 881041/ 542 20 75ZUŠ Rajec
1. mája 412/1015 01 Rajecwww.mzusrajec.sk

Podpora udržania zamestnanosti ZUŠ – ďalšie informácie

https://www.minedu.sk/podpora-udrzania-zamestnanosti-v-zus/

Často kladené otázky v rámci národného projektu „Podpora udržania
zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej
situácie“ (8. 3. 2021)
Otázka č. 1:
Sme ZUŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na príjmový účet sme dostali od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky (FP) z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“. Ako máme postupovať ďalej s týmito finančnými prostriedkami?
V prípade týchto FP postupujete rovnako ako s ostatnými príjmami, ktoré ste dostali na príjmový účet. To znamená, postúpite ich svojmu zriaďovateľovi, ktorý Vám o ne navýši finančné prostriedky na výdavkovom účte.
Uvedené FP použijete na úhradu osobných nákladov. Ak Vám vďaka tomu zostanú zdroje, ktoré ste dostali od zriaďovateľa z podielových daní, môžete ich využiť (napr.na kúpu hygienických potrieb, na opravu toaliet, zatekajúcej strechy….).
Otázka č. 2:
Ako majú ZUŠ, resp. ich zriaďovateľ vykazovať finančné prostriedky (FP), ktoré im boli poskytnuté z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ vo výkaze Škol 1-04?
Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľovi v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ, použité na mzdy sa v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 vykážu na riadku 0232 Ostatné prostriedky EÚ.

Minister školstva vyrokoval s ministrom zdravotníctva ďalšie termíny na prednostné očkovanie zamestnancov škôl nad 56 rokov. Prihlasovací link nižšie

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-56-105.html?fbclid=IwAR3kDJnTo5HsQev_SPzs8943VJN6yYS63_uHh4d2arJ6C7Sf0PD5_jEZ3dM

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 2. 3. 2021

PREČÍTAJTE

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-2-3-2021/

Podpora zamestnanosti pre ZUŠ – manuál

https://www.pomahameludom.sk/#zakladne_umelecke_skoly

Dôležitý oznam!!

Zo strany ministerstva školstva prichádza pomoc. Po telefonickom rozhovore s ministerstvom školstva, ste nie všetci dostali dnes ráno mail, pretože ste nemali správne uvedené mailové kontakty. Prosím postupujte v zmysle nižšie uvedených informácií, je to dôležité pre získanie poskytnutia príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vážená pani riaditeľka,

vážený pán riaditeľ,

s blížiacim sa termínom spustenia predkladania Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ Vám zasielame informácie k technickému aspektu zasielania žiadosti. Tieto sa budú podávať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky školy. Niektoré školy si už zažiadali o elektronickú schránku dobrovoľne, alebo majú otvorenú schránku ako Orgán verejnej moci, ale mnohé ju ešte stále nemajú. Pre zjednodušenie, aby každá škola nemusela žiadať individuálne, je možnosť požiadať Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) ministerstvom aby zriadila schránky centrálne. Na to potrebujeme, aby ste aktualizovali údaje Vašej ZUŠ v Centrálnom registri škôl a školských zariadení a doplnili rodné číslo riaditeľa (toto nebude nikde zverejnené).

ČO MUSÍM UROBIŤ?

Prosím kontaktujte Odbor školstva Okresného úradu (OÚ) v sídle kraja. Vložte údaje na aktualizáciu do priloženého dokumentu priloženého v tomto maili a zašlite zodpovednej osobe podľa sídla Vášho kraja (uvedené nižšie). Ak máte v Centrálnom registri uvedeného nesprávne meno riaditeľa (môžete si skontrolovať na https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ v Registri škôl a školských zariadení) , priložte prosím aj scan dokumentu osvedčujúceho, že ste riaditeľom (napr. menovací dekrét). Prosím rovno oznámte aj OÚ aj prípadne zmenené kontaktné údaje Vašej školy, hlavne e-mail a tel. číslo.

Ak je vaša ZUŠ súčasťou Spojenej školy, žiadosť bude podávať riaditeľ Spojenej školy. Podľa informácií z NASESu, by všetky Spojené školy, ktorých sa to týka, mali mať aktivované elektronické schránky.

KEDY BUDEM MAŤ SCHRÁNKU AKTÍVNU?

Koordinujeme dodávateľov Centrálneho registra a NASES, aby sa schránky aktivovali dva krát do týždňa. Nevieme povedať presný dátum zriadenia pre Vašu školu, ale odhadom by mohli byť aktívne zriadené do týždňa od aktualizácie údajov Okresným úradom. Je našou snahou, aby ste mohli podať žiadosť čo najrýchlejšie.

KEDY MUSÍM ZASLAŤ ÚDAJE PRE AKTUALIZÁCIU?

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude možné zasielať do 30.júna, ale odporúčame kontaktovať OÚ v sídle kraja bezodkladne.

MUSÍM AKTUALIZOVAŤ ÚDAJE AJ AK UŽ MÁ MOJA ZUŠ AKTIVOVANÚ SCHRÁNKU

Áno, poprosíme Vás o aktualizáciu údajov. Pri budúcich zmenách, napr. riaditeľa, nebude potrebné zadávať písomnú papierovú žiadosť pre zmenu prístupu do schránky. Aktualizáciou údajov sa údaje vašej školy nahrajú aj do Registra právnických osôb, čím sa zjednoduší overovanie dokumentov o škole.

KAM SA OBRÁTIŤ O POMOC?

Pre pomoc s aktualizáciou údajov kontaktujte prosím zodpovednú osobu na OÚ v sídle kraja.

Pre pomoc s predkladaním samotnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku budú kontakty na podporu zverejnené vo Výzve na predkladanie žiadostí.

KONTAKTY NA OÚ V SÍDLE KRAJA

BA – lubomir.camek@minv.sk,

TT – martin.krivosik@minv.sk,

TN – daniel.divinsky@minv.sk,

NR – patricia.rosivalova2@minv.sk,

ZA – jan.polak3@minv.skemilia.berzakova@minv.sk,

BB – eva.licha@minv.sk,

PO – milos.krizan@minv.sk,

KE – klaudia.miklodova@minv.sk,

S pozdravom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Aktualizacia_udajov_riaditela-1Stiahnuť

Pozor – nové potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti COVID-19

https://www.minedu.sk/data/att/18798.pdf

Potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19
Škola:
potvrdzuje, že jej zamestnanec
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Je v školskom roku 2020/2021 vyznačiť
Pedagogický zamestnanec školy alebo školského zariadenia
Zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá
a liečebno-výchovné sanatóriá)
Toto potvrdenie sa vydáva pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivých údajov na potvrdení, najmä som si vedomý(á), že by som sa
dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V ………………………….dňa ………………… podpis riaditeľa