Podpora udržania zamestnanosti ZUŠ – ďalšie informácie

https://www.minedu.sk/podpora-udrzania-zamestnanosti-v-zus/

Často kladené otázky v rámci národného projektu „Podpora udržania
zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej
situácie“ (8. 3. 2021)
Otázka č. 1:
Sme ZUŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na príjmový účet sme dostali od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky (FP) z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“. Ako máme postupovať ďalej s týmito finančnými prostriedkami?
V prípade týchto FP postupujete rovnako ako s ostatnými príjmami, ktoré ste dostali na príjmový účet. To znamená, postúpite ich svojmu zriaďovateľovi, ktorý Vám o ne navýši finančné prostriedky na výdavkovom účte.
Uvedené FP použijete na úhradu osobných nákladov. Ak Vám vďaka tomu zostanú zdroje, ktoré ste dostali od zriaďovateľa z podielových daní, môžete ich využiť (napr.na kúpu hygienických potrieb, na opravu toaliet, zatekajúcej strechy….).
Otázka č. 2:
Ako majú ZUŠ, resp. ich zriaďovateľ vykazovať finančné prostriedky (FP), ktoré im boli poskytnuté z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ vo výkaze Škol 1-04?
Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľovi v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ, použité na mzdy sa v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 vykážu na riadku 0232 Ostatné prostriedky EÚ.

Minister školstva vyrokoval s ministrom zdravotníctva ďalšie termíny na prednostné očkovanie zamestnancov škôl nad 56 rokov. Prihlasovací link nižšie

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-56-105.html?fbclid=IwAR3kDJnTo5HsQev_SPzs8943VJN6yYS63_uHh4d2arJ6C7Sf0PD5_jEZ3dM

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 2. 3. 2021

PREČÍTAJTE

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-2-3-2021/

Podpora zamestnanosti pre ZUŠ – manuál

https://www.pomahameludom.sk/#zakladne_umelecke_skoly

Dôležitý oznam!!

Zo strany ministerstva školstva prichádza pomoc. Po telefonickom rozhovore s ministerstvom školstva, ste nie všetci dostali dnes ráno mail, pretože ste nemali správne uvedené mailové kontakty. Prosím postupujte v zmysle nižšie uvedených informácií, je to dôležité pre získanie poskytnutia príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vážená pani riaditeľka,

vážený pán riaditeľ,

s blížiacim sa termínom spustenia predkladania Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ Vám zasielame informácie k technickému aspektu zasielania žiadosti. Tieto sa budú podávať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky školy. Niektoré školy si už zažiadali o elektronickú schránku dobrovoľne, alebo majú otvorenú schránku ako Orgán verejnej moci, ale mnohé ju ešte stále nemajú. Pre zjednodušenie, aby každá škola nemusela žiadať individuálne, je možnosť požiadať Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) ministerstvom aby zriadila schránky centrálne. Na to potrebujeme, aby ste aktualizovali údaje Vašej ZUŠ v Centrálnom registri škôl a školských zariadení a doplnili rodné číslo riaditeľa (toto nebude nikde zverejnené).

ČO MUSÍM UROBIŤ?

Prosím kontaktujte Odbor školstva Okresného úradu (OÚ) v sídle kraja. Vložte údaje na aktualizáciu do priloženého dokumentu priloženého v tomto maili a zašlite zodpovednej osobe podľa sídla Vášho kraja (uvedené nižšie). Ak máte v Centrálnom registri uvedeného nesprávne meno riaditeľa (môžete si skontrolovať na https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ v Registri škôl a školských zariadení) , priložte prosím aj scan dokumentu osvedčujúceho, že ste riaditeľom (napr. menovací dekrét). Prosím rovno oznámte aj OÚ aj prípadne zmenené kontaktné údaje Vašej školy, hlavne e-mail a tel. číslo.

Ak je vaša ZUŠ súčasťou Spojenej školy, žiadosť bude podávať riaditeľ Spojenej školy. Podľa informácií z NASESu, by všetky Spojené školy, ktorých sa to týka, mali mať aktivované elektronické schránky.

KEDY BUDEM MAŤ SCHRÁNKU AKTÍVNU?

Koordinujeme dodávateľov Centrálneho registra a NASES, aby sa schránky aktivovali dva krát do týždňa. Nevieme povedať presný dátum zriadenia pre Vašu školu, ale odhadom by mohli byť aktívne zriadené do týždňa od aktualizácie údajov Okresným úradom. Je našou snahou, aby ste mohli podať žiadosť čo najrýchlejšie.

KEDY MUSÍM ZASLAŤ ÚDAJE PRE AKTUALIZÁCIU?

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude možné zasielať do 30.júna, ale odporúčame kontaktovať OÚ v sídle kraja bezodkladne.

MUSÍM AKTUALIZOVAŤ ÚDAJE AJ AK UŽ MÁ MOJA ZUŠ AKTIVOVANÚ SCHRÁNKU

Áno, poprosíme Vás o aktualizáciu údajov. Pri budúcich zmenách, napr. riaditeľa, nebude potrebné zadávať písomnú papierovú žiadosť pre zmenu prístupu do schránky. Aktualizáciou údajov sa údaje vašej školy nahrajú aj do Registra právnických osôb, čím sa zjednoduší overovanie dokumentov o škole.

KAM SA OBRÁTIŤ O POMOC?

Pre pomoc s aktualizáciou údajov kontaktujte prosím zodpovednú osobu na OÚ v sídle kraja.

Pre pomoc s predkladaním samotnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku budú kontakty na podporu zverejnené vo Výzve na predkladanie žiadostí.

KONTAKTY NA OÚ V SÍDLE KRAJA

BA – lubomir.camek@minv.sk,

TT – martin.krivosik@minv.sk,

TN – daniel.divinsky@minv.sk,

NR – patricia.rosivalova2@minv.sk,

ZA – jan.polak3@minv.skemilia.berzakova@minv.sk,

BB – eva.licha@minv.sk,

PO – milos.krizan@minv.sk,

KE – klaudia.miklodova@minv.sk,

S pozdravom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Aktualizacia_udajov_riaditela-1Stiahnuť

Pozor – nové potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti COVID-19

https://www.minedu.sk/data/att/18798.pdf

Potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19
Škola:
potvrdzuje, že jej zamestnanec
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Je v školskom roku 2020/2021 vyznačiť
Pedagogický zamestnanec školy alebo školského zariadenia
Zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá
a liečebno-výchovné sanatóriá)
Toto potvrdenie sa vydáva pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivých údajov na potvrdení, najmä som si vedomý(á), že by som sa
dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V ………………………….dňa ………………… podpis riaditeľa

Ďalšie info o očkovaní zamestnancov aj ZUŠ

https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení

Na tomto mieste bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR postupne zverejňovať informácie o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom je, s pribúdajúcim počtom vakcín, pozývať na očkovanie postupne všetky skupiny pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Dovoľujeme si požiadať zamestnancov škôl, aby sa prihlasovali na očkovanie vtedy, keď dostanú od svojho riaditeľa link na prihlasovanie, zaslaný z ministerstva školstva.

Aktualita 23. 2. 2021: Dnešným dňom boli zverejnené ďalšie termíny na očkovanie všetkých pedagogických zamestnancov vo veku do 55 rokov (vrátane). Prihlásiť sa môžu na webstránke http://old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html.

V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sa na očkovanie už mohli prihlásiť všetci pedagogickí zamestnanci, vrátane pedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl, jazykových škôl, centier voľného času a ďalších školských zariadení. Zároveň sme požiadali ministerstvo zdravotníctva o novelu vyhlášky č. 58/2021 Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, ktorá by umožnila prednostné očkovanie aj odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Na dni 27. 2. 2021 až 5. 3. 2021 boli zverejnené termíny v očkovacích centrách v mestách – Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Ilava, Komárno, Košice, Levice, Michalovce, Myjava, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Žilina. Budeme radi preto radi, ak túto informáciu posuniete Vašim kolegom, aby sa mohli prihlásiť.

Je nám to ľúto, ale v tejto chvíli ministerstvo zdravotníctva čaká na dodávky vakcín, a preto v najbližších dňoch nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov nad 56 rokov.

Aktualita 21. 2. 2021: Pedagogickí zamestnanci MŠ, ZŠ, ŠŠ a SŠ a ich zariadení vo veku do 55 rokov (vrátane) sa budú môcť v niektorých mestách očkovať aj počas týždňa. Na pondelok až piatok sú ešte voľné miesta v Dunajskej Strede, Košiciach, Leviciach, Rimavskej sobote, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Svidníku, Trebišove, Vranove nad Topľou a Žiari nad Hronom.
S Ministerstvom zdravotníctva sme zároveň začali rokovať o príprave ďalšej fázy, ktorá možnosť očkovania rozšíri aj na ďalšie skupiny zamestnancov v školstve, všetko sa však odvíja od dostupnosti vakcín. Takže kolegyne a kolegov nad 55 rokov, ako aj zo ZUŠ, CVČ, VŠ, ale aj odborných a nepedagogických zamestnancov poprosíme o trpezlivosť.

Prostredníctvom formulára https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html môžu na konkrétny termín očkovania prihlásiť:

Do kategórie pedagogický zamestnanec, samozrejme, spadajú aj vychovávatelia, pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a pedagogickí zamestnanci internátov na školách.

Na dni 21.2.2021 až 26.2.2021 sú ešte voľné termíny v očkovacích centrách Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Myjava, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom. Budeme radi preto radi, ak túto informáciu posuniete Vašim kolegom, aby sa mohli prihlásiť.

Zoznam prihlásených náhradníkov vo veku do 55 rokov (vrátane) je vždy v daný deň nahlásený očkovaciemu centru, aby ich v prípade voľných kapacít mohli kontaktovať. Kolegovia, ktorí sa prihlásili ako náhradníci, však majú zároveň od dnes možnosť sa objednať prostredníctvom formulára https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html.

V tejto chvíli nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov nad 56 rokov. O možnosti registrácie zamestnancov nad 56 rokov budeme opätovne informovať na web stránke ministerstva https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/.

Vzor potvrdenia zamestnávateľa nájdete na https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/ a zároveň v ŠIS. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Vystavte ho, prosím, všetkým tým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie. V očkovacom centre budú akceptovať aj podpísanú a naskenovanú verziu potvrdenia. Pri vystavovaní potvrdenia si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov na potvrdení sa dopúšťate priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Súčasná fáza by mala trvať najbližší týždeň, v tejto chvíli už v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR intenzívne robíme na tom, aby sa zoznam oprávnených osôb rozšíril aj na ďalších pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Súbory na stiahnutie

Očkovanie zamestnancov ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ,

opäť som žiadala ministerstvo školstva o usmernenie k očkovaniu zamestnancov ZUŠ a k obnoveniu prevádzky skupinového vyučovania a v individuálnom štúdiu v predmetoch hra na dychových nástrojoch a spev, nižšie uvádzam odpoveď na mail:

Dobrý deň,

čo sa týka očkovania, momentálne veľmi intenzívne pracujeme na systéme evidovania zamestnancov ZUŠ tak, aby sa mohli prihlásiť na očkovanie.

Žiaľ,  z minulosti tu máme problém, kedy práve ZUŠ neboli registrovaní v systéme RIS, čo značne komplikuje túto možnosť prihlasovania sa na očkovanie, ale od piatku riešime práve to, akým spôsobom sa ZUŠ budú prihlasovať. Preto Vás prosíme ešte o trpezlivosť.

Vyučovanie ostatných predmetov, tak ako navrhujete, závisí od nariadení UVZ a rozhodnutí epidem. komisie.

S pozdravom

PaedDr. Anna Chlupíková

riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl

cid:image001.png@01D1C33C.54B61C10

Rezorty školstva a práce podporia základné umelecké školy 20 miliónmi eur

V dôsledku koronakrízy sa v mimoriadne zložitej situácii ocitli aj mestá a obce. Tie sú najväčšími zriaďovateľmi základných umeleckých škôl, ktoré taktiež zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozhodli spoločne vyčleniť 20 miliónov eur. Príspevok pochádza zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020.

minister školstva Branislav Gröhling

Po podpore udržania zamestnanosti v materských školách tak bude podporená aj udržateľnosť zamestnanosti pedagogických a nepedagogických zamestnancov v základných umeleckých školách. „Minulý rok sme na udržanie miest v materských školách vyčlenili finančný balík 60 miliónov eur. Už vtedy sme hľadali cesty, ako pomôcť aj základným umeleckým školám. Na udržanie miest sme v spolupráci s rezortom práce dokázali nájsť 20 miliónov eur,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Zároveň, dodal, že považuje za dôležité, aby sa okrem klasického vzdelávania žiakov, podporoval aj rozvoj záujmov, nadania a talentu mladých ľudí. „Na to by sme nemali zabúdať ani v čase koronakrízy. Nechceme, aby koronakríza a s ňou spojený pokles podielových daní ohrozili rozvoj talentu mladých ľudí, a preto sme presadili tento projekt,“ doplnil.

Táto finančná pomoc bude realizovaná formou národného projektu Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách. V gescii ho má rezort práce. Cieľom projektu je úhrada príspevku časti mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy. Jeho maximálna výška predstavuje 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac. Táto kompenzácia je za obdobie trvania mimoriadnej situácie od 13. marca do 30. júna 2020. Čiže odo dňa zákazu prevádzky zariadení, vrátane zariadení pre deti, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2576/2020, v záujme ochrany života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov škôl.

Podporených bude môcť byť až 6 192 zamestnancov a 716 základných umeleckých škôl (vrátane elokovaných pracovísk). O finančnú pomoc budú môcť žiadať základné umelecké školy s právnou subjektivitou a zriaďovatelia, ak ZUŠ nemá právnu subjektivitu, od 1. marca 2021 do 30. júna 2021 výhradne cez slovensko.sk.

Finančný príspevok bude poskytovať miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zriaďovateľ a zamestnávateľ udrží pracovné miesta alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

OČKOVANIE učiteľov ZUŠ

Ako predsedníčka AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ som sa 10.2.2021 (ráno) obrátila na ministra školstva s otázkou očkovania učiteľov ZUŠ, nakoľko sa od 8.2.2021 na možnosť otvoriť ZUŠ, niektoré ZUŠ otvorili a postupne sa budú otvárať v závislosti od priaznivej situácie v jednotlivých mestách a obciach.

Nižšie uvádzam odpoveď:

Dobrý deň,

Ďakujeme za podnet.

Na zabezpečení očkovania sa pracuje. O všetkom budeme včas informovať.

S pozdravom,

Mgr. Martin Tokár

|vedúci sekretariátu kancelárie ministra |

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“