List riaditeľom ZUŠ na Slovensku – noví členovia

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl na Slovensku

Asociácia základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia  je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. 

Dovoľte mi predstaviť Vám Asociáciu ZUŠ SR a jej hlavné oblasti pôsobnosti.

 • Od roku 1990 sa v podobe sekcie Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS) postupne formovala organizácia združujúca ZUŠ.
 • 10.10.1999 získala členstvo v Európskej únii hudobných škôl (EMU).
 • 12.1.2005 sa na MV SR zaregistrovala ako samostatná organizácia pod názvom Asociácia ZUŠ SR – „EMU Slovakia“.
 • V súčasnosti jej členskú základňu tvorí 180 základných umeleckých škôl (verejné, súkromné, aj cirkevné školy).

Cieľom AZUŠ „EMU-Slovakia“ je:

 • Starostlivosť o rozvoj a zvyšovanie kvality základného umeleckého školstva na Slovensku.
 • Sprostredkovanie a rozvíjanie zahraničných kontaktov slovenských základných umeleckých škôl (s využitím projektov medzinárodnej spolupráce financovaných EÚ).
 • Prezentácia kvality ZUŠ Slovenskej republiky (účasť na medzinárodných festivaloch, organizovanými EMU, účasť na medzinárodných súťažiach, organizovanie družobných koncertov, seminárov pre riaditeľov ZUŠ atď).
 • Propagácia praxou overeného úspešného modelu umeleckého vzdelávania detí a mládeže na Slovensku.

Z činnosti AZUŠ EMU Slovakia za posledné obdobie:

 • AZUŠ EMU Slovakia každoročne organizuje snem Asociácie ZUŠ, kde prizýva na rokovanie s riaditeľmi ZUŠ poslancov NR SR, predstaviteľov MŠVVaŠ SR, ŠŠI, odborovej organizácie, MPC, ŠPÚ, Združenia miest a obcí, atď. 
 • Vysiela svojho zástupcu na generálne snemy EMU.
 • Sprostredkuje účasť svojich členov na medzinárodných konferenciách a seminároch EMU o perspektívach umeleckého vzdelávania v krajinách EÚ, o rozvíjaní medzinárodnej spolupráce a možnostiach využívania  projektov medzinárodnej spolupráce škôl financovaných EU.
 • vysiela reprezentantov  na Európske mládežnícke hudobné festivaly, ktoré pravidelne organizuje EMU. Na festivale sa prezentujú  hudobné a hudobno-tanečné súbory pôsobiace pri ZUS. V období nášho členstva v EMU od roku 2000 sa uskutočnilo 9 veľkolepých festivalov v rôznych krajinách Európy. Zo Slovenska sa ich zúčastnilo spolu okolo 780 mladých hudobníkov a tanečníkov. Posledný v roku 2019 bol realizovaný regionálne a to bol aj dôvod, prečo sa ho nezúčastnili mladí začínajúci umelci zo Slovenska.
 • Prostredníctvom  predsedníčky Asociácie, resp. členov výboru sa aktívne vyjadruje k tvorbe legislatívnych noriem, spolupracuje s MŠVVaŠ SR, aktívne spolupracuje s OZPŠaV, spolupracuje pri tvorbe Štátneho vzdelávacieho programu, spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickým centrom.
 • Medzi AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ a SOZA je uzatvorená hromadná licenčná zmluva o spôsobe vysporiadania autorských práv k hudobným dielam používaných verejným nedivadelným predvádzaním. SOZA touto zmluvou udeľuje členom AZUŠ súhlas na používanie chránených hudobných diel predvádzaných výkonnými umelcami na verejných podujatiach usporiadaných vo vlastnom mene a na vlastné náklady. AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ každoročne uhrádza paušálny poplatok pre SOZA v mene všetkých svojich členských škôl.
 • V pravidelných intervaloch sa podieľa na spracovaní štatistického dotazníka Európskej únie hudobných škôl o situácii ZUŠ na Slovensku.

Ak by Vás vyššie uvedený text zaujal a mali by ste záujem stať sa členom  AZUŠ SR „EMU-Slovakia“, prečítajte si stanovy http://emu-slovakia.sk/nasa-organizacia/stanovy/, vypíšte si prihlášku na www.emu-slovakia.sk, vytlačte a pošlite ju na mailovú adresu: zuzanahorvath70@gmail.com

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“