Naša organizácia

Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky AZUŠ SR „EMU-Slovakia“
je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike
bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. Jej cieľom je hájiť
postavenie ZUŠ na Slovensku a starať sa o ich rozvoj. Vznikla na pôde Asociácie učiteľov
hudby Slovenska (AUHS) ako sekcia združujúca ZUŠ. V roku 1999 sekcia ZUŠ pri AUHS
požiadala o členstvo v Európskej únii hudobných škôl (EMU) so sídlom v Utrechte. Od
tohto roku je členom EMU napriek tomu, že stanovy AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ boli kvôli
legislatívnym prekážkam zaregistrované na Ministerstve vnútra SR až 12. januára 2005.