Členský poplatok do Asociácie ZUŠ

Členský poplatok do Asociácie ZUŠ SR je 50,- € za kalendárny rok

 

Spôsob úhrady:

  • prevodom na bankový účet Asociácie.

číslo účtu v tvare IBAN: SK73 0200 0000 0019 5573 7659

ako variabilný symbol treba uviesť IČO školy

 

  • alebo úhrada v hotovosti počas snemu Asociácie ZUŠ SR