Činnosť AZUŠ v roku 2015

 

Činnosť Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

 

v roku 2015.

 

 

 

Návrh na zmenu koeficientov na žiakov ZUŠ v prospech individuálneho vzdelávania bol hlavným bodom rokovania Predsedníctva a Dozornej rady AZUŠ SR, ktoré sa konalo 6. februára 2015 v Bratislave. Predsedníctvo sa venovalo tiež príprave snemu a Dozorná rada vykovala kontrolu hospodárenia AZUŠ SR.

 

Jubilejný 10. riadny snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU -Slovakia“ sa konal v dňoch 15. až 17. apríla 2015 v hoteli Crocus na Štrbskom plese. Hlavnou témou snemu bol nový Štátny vzdelávací program ZUŠ platný od 1. 9. 2015 a hlavne povinné materiálno technické vybavenie škôl. Veľkej kritike podrobila nový ŠtVP inšpektorka ŠŠI pre ZUŠ Mgr. Eva Poláková, ktorá zároveň upozornila na nedostatky, s ktorými sa najčastejšie stretáva pri inšpekčnej činnosti na ZUŠ. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy zastúpený svojim predsedom Pavlom Ondekom okrem iného upozornil na spustenie petície za zjednotenie riadenia a financovania regionálneho školstva.

 

Uznesenia snemu AZUŠ SR boli doručené novému ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi a ďalším predstaviteľom ministerstva školstva.

 

Dňa 22. mája 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie štátnej tajomníčky Romany Kanovskej so zástupcami AZUŠ SR Annou Gondášovou a Vladimírom Dianiškom. Spolu prešli všetky uznesenia snemu AZUŠ a z reakcií štátnej tajomníčky vyplývala nádej, že konečne sa „ľady pohnú“ k lepšiemu aj v oblasti umeleckého vzdelávania. Nestalo sa tak, preto sa predsedníčka AZUŠ SR obrátila listom zo dňa 29. 8. 2015 na štátnu tajomníčku so žiadosťou o riešenie problémov ZUŠ na Slovensku. V odpovedi štátna tajomníčka uviedla ako dôvod neriešenia situácie zo strany MŠVVaŠ SR to, že ZUŠ sú originálne kompetencie obcí a problémy majú riešiť oni.

 

V priebehu roku 2015 zorganizoval minister školstva Juraj Draxler dva okrúhle stoly o problémoch slovenského školstva v kontexte s jeho vývojom a problémami v posledných rokoch (28.3.2016 a 28.11.2016). V priestoroch bratislavského Divadla Aréna sa stretli poslanci NR SR, zástupcovia školských asociácií, zamestnávateľov, zriaďovateľov, Štátnej školskej inšpekcie, komory učiteľov, rektori a dekani vysokých škôl, zástupcovia akreditačnej komisie,  odborári ako zástupcovia zamestnancov, zástupcovia učiteľských organizácií a spolkov, zamestnávateľské združenia, ale aj viacerí bývalí ministri školstva. Oboch sa zúčastnila predsedníčka AZUŠ Anna Gondášová, ktorá ministrovi odovzdala v písomnej podobe aj okruh najvypuklejších a dlhodobo neriešených problémov umeleckého školstva.

 

Na podnet ZMOS-u sa rozhodla Národná rada SR posilniť pozíciu zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa školy. Predsedníčka AZUŠ SR oslovila otvoreným listom z 18. 5. 2015 všetkých 150 poslancov NR SR, napriek tomu sa novele zákona nepodarilo zabrániť a snaha zriaďovateľov škôl zmeniť charakter voľby riaditeľov sa stala realitou.

 

Ďalší Okrúhly stôl o obsahu, formách, prevádzkovom a finančnom zabezpečení vzdelávania v ZUŠ sa konal dňa 22. 5. 2015 v IUVENTE na Búdkovej ceste v Bratislave. Diskusie sa zúčastnili zástupcovia MŠVVaŠ SR, ŠŠI, MPC, OZPŠaV,  ŠPÚ a zástupcovia všetkých zriaďovateľov a všetkých umeleckých odborov ZUŠ. Na tomto pracovnom stretnutí požiadala hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová predsedníčku AZUŠ SR o poskytnutie najkvalitnejších pedagógov z jednotlivých odborov ZUŠ na spoluprácu pri výkone inšpekčnej činnosti. Najlepšie sa tejto úlohy zhostil Bratislavský, Trenčiansky a Trnavský kraj. Niekoľko záujemcov o takúto spoluprácu sa prihlásilo aj z Prešovského a Košického kraja. Považujem túto úlohu za stále aktuálnu a otvorenú pre ďalších záujemcov.

 

Jedným z mála splnených uznesení snemu AZUŠ SR bolo vytvorenie pracovnej pozície (aj keď iba na čiastočný úväzok) pre zástupcu ZUŠ na Štátnom pedagogickom ústave. Na toto miesto nastúpila pani Stanislava Mintálová (neskôr ju nahradila p. Kaščáková).

 

Vyhodnotenie projektu „Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – EduArt“ sa uskutočnilo v dňoch 24. 25. 11. 2015 v Banskej Bystrici. AZUŠ na konferencii zastupovala jej predsedníčka Anna Gondášová. Hlavným koordinátorom a garantom projektu bolo MPC, kde ZUŠ nemajú svojich metodikov, preto jediným aktívnym a oceneným zástupcom ZUŠ v tomto projekte bol pedagóg výtvarného odboru PaedDr. Štefan Pondelík.

 

 

 

Rada by som vyzdvihla aj aktivity v jednotlivých krajoch. Viaceré kraje pravidelne organizujú svoje stretnutia, kde riešia aktuálne problémy umeleckého školstva. Na jednom z takýchto krajských stretnutí na ZUŠ v Nitre sa zúčastnila aj predsedníčka AZUŠ SR Anna Gondášová a zástupca Ministerstva školstva PaedDr. Ján Palkovič. Aktívnym krajom chcem aj touto cestou poďakovať za ich zodpovednú prácu bez nároku na odmenu, snahu vzájomne si pomáhať a hľadať riešenia. Verím, že aj tie, zatiaľ menej aktívne kraje, sa v krátkom čase zaktivizujú.

 

Všetkým členom Predsedníctva AZUŠ SR a Dozornej rady ďakujem za celoročnú spoluprácu.

 

 

 

                                                                                                          Anna Gondášová

 

predsedníčka AZUŠ SR

 

V Bratislave 10. 1. 2016