Príspevok na špecifiká – Testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky

Školám a školským zariadeniam boli formou príspevku na špecifiká (§ 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) pridelené finančné prostriedky na účel testovania, zabezpečenia osobných ochranných pomôcok (rúška, ochranné štíty…) a dezinfekčných prostriedkov… v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19.

Pri výpočte výšky príspevku vychádzalo ministerstvo z počtu zamestnancov (fyzické osoby) k 30.9.2021 z výkazu Škol1-04. Suma pridelená na jedného zamestnanca školy a školského zariadenia je 30 €.

Do výpočtu boli zahrnutí zamestnanci škôl a školských zariadení financovaní zo štátneho rozpočtu zabezpečujúci prenesený výkon štátnej správy a tiež zamestnanci školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov, ktorí zabezpečujú činnosť na úseku školstva a sú financovaní z dane z príjmu fyzických osôb (školské kluby detí, centrá voľného času, ZUŠ, zariadenia školského stravovania…).

Finančné prostriedky je možné použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Súbory na stiahnutie