Novela zákonov

Zákon 414/2021 Z. z.
Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dátum účinnosti: 01. 01. 2022
Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/414/vyhlasene_znenie.html

—-

Zákon 415/2021 Z. z.
Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dátum účinnosti: 19. 11. 2021
Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/415/vyhlasene_znenie.html

—-