RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

ktorá sa uskutoční dňa 14. októbra 2021. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách, 5. kategória je komorná hra v počte hráčov maximálne do 10. V kategóriách 1. – 4. súťažia sóloví hráči na všetkých hudobných nástrojoch a speváci.

V prípade, že budú školy zatvorené pre pandemickú situáciu, bude súťaž online.

12. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže

RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR

14. október 2021

Vyhlasovateľ súťaže:         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže:                       Základná umelecká škola Rajec

Súťažný poriadok:              Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Organizačný poriadok je prístupný na webovej stránke školy.

Súťažný repertoár:              Výhradne skladby slovenských autorov podľa vlastného výberu súťažiacich.

Počet skladieb je obmedzený časovým limitom!

Súťažné kategórie:             I. kategória:   1.- 2. roč. 1. časti I. stupňa základného štúdia (ďalej len „ZŠ“) (1.-2.roč. I. cyklu)

II. kategória:  3.- 4. roč. 1. časti I. st. ZŠ (3.-4.roč. I. cyklu)

III. kategória: 1.- 4.roč. 2. časti I. st. ZŠ (5.- 7.roč. I. cyklu)

IV. kategória:            1. – 4. roč. II. st. ZŠ (1.- 4. roč. II. cyklu)

V. kategória: komorné súbory do 10 členov

Zaradenie do kategórií je podľa ročníka k máju 2021

Časové limity:                      I.          kategória: do 3 minút

II.         kategória: 3-5 minút

III.        kategória: 5-6 minút

IV.       kategória: 6-7 minút

V.        kategória: 3-8 minút (podľa veku súťažiacich)

Porota a ocenenia:             Členmi odbornej poroty sú hudobní skladatelia.

Odborná porota udeľuje štyri ceny v každej kategórii.

Piata cena je Titul laureáta.

Hlavná cena:                       1. miesto: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (hlavná cena)

Ďalšie ceny:                         2. miesto: Cena Hudobného centra

3. miesto: Cena mesta Rajec

Cena New Music for Kids (Čestné uznanie)

Cena riaditeľa ZUŠ pre sláčikové nástroje

Cena Spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny

výkon

Titul laureáta(absolútny víťaz zo všetkých kategórií).

Okrem vecnej ceny a diplomu bude pre víťazov skomponovaná nová hudobná skladba, ktorá bude víťazmi premiérovaná na Koncerte víťazov v Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Medzinárodná porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Organizácia súťaže:           Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho, korepetítora,pedagóga i pozorovateľa je jednotný 10 €. V poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie a náklady spojené s organizáciou.

Cena ubytovania spolu s raňajkami je 10 €. Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Termín uzávierky prihlášok je 30. september 2021.

Prihlášku pošlite prosíme mailom.

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 2928881182/1100, VS 14102021

Stornovanie registrácie je možné do 5. októbra 2021. V prípade Vašej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Nocľah je z 13.10. na 14.10.2021. 

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľa školy alebo PaedDr. Katarínu Mackovú, PhD., zástupkyňu riaditeľa školy, na tel. čísle 041/542 20 75 alebo 0911928881.

      Skladby slovenských autorov 20. a 21. storočia môžete nájsť na stiahnutie na stránke www.newmusicforkids.org. Poprípade osloviť ZUŠ Rajec.

S pozdravom

                                                       PaedDr. Marián Remenius

                                                                  riaditeľ školy