Podpora udržania zamestnanosti ZUŠ – ďalšie informácie

https://www.minedu.sk/podpora-udrzania-zamestnanosti-v-zus/

Často kladené otázky v rámci národného projektu „Podpora udržania
zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej
situácie“ (8. 3. 2021)
Otázka č. 1:
Sme ZUŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na príjmový účet sme dostali od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky (FP) z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“. Ako máme postupovať ďalej s týmito finančnými prostriedkami?
V prípade týchto FP postupujete rovnako ako s ostatnými príjmami, ktoré ste dostali na príjmový účet. To znamená, postúpite ich svojmu zriaďovateľovi, ktorý Vám o ne navýši finančné prostriedky na výdavkovom účte.
Uvedené FP použijete na úhradu osobných nákladov. Ak Vám vďaka tomu zostanú zdroje, ktoré ste dostali od zriaďovateľa z podielových daní, môžete ich využiť (napr.na kúpu hygienických potrieb, na opravu toaliet, zatekajúcej strechy….).
Otázka č. 2:
Ako majú ZUŠ, resp. ich zriaďovateľ vykazovať finančné prostriedky (FP), ktoré im boli poskytnuté z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ vo výkaze Škol 1-04?
Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľovi v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ, použité na mzdy sa v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 vykážu na riadku 0232 Ostatné prostriedky EÚ.