Rozhodnutie ministra školstva od 8.2.2021

ROZHODNUTIE


Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
A. S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú

 1. obnovuje školské vyučovanie v
  a) materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
  b) základných školách na prvom stupni,
  c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  d) základných školách pri zdravotníckych zariadeniach,
  e) špeciálnych základných školách,
  f) stredných zdravotníckych školách,
  g) stredných školách v posledných ročníkoch,
  h) stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  i) stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach a praktických školách,
 2. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
 3. obnovuje prevádzku
  a) školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti,
  b) školských klubov detí,
  c) školských internátov pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. a), e) a i),
  d) školských internátov pre žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. f) s tým, že ubytovanie bude zabezpečené pre jedného žiaka v samostatnej izbe,
  e) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode; pre žiakov škôl, ktorí sa naďalej vzdelávajú dištančne, sa umožňuje len výdaj jedál a nápojov.
  B. S účinnosťou od 8. februára 2021 zrušuje rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021, pričom
  a) v školách, v ktorých sa školské vyučovanie neobnovuje podľa písmena A. prvého bodu a druhého bodu, ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a riaditelia škôl naďalej zabezpečujú dištančné vzdelávanie,
  b) v školských zariadeniach, ktorých prevádzka sa neobnovuje podľa písmena A. tretieho bodu, ostáva prevádzka mimoriadne prerušená; prevádzka špeciálnych výchovných zariadení zostáva zachovaná podľa rozhodnutia zriaďovateľa s ohľadom na výkon rozhodnutia súdu.
  C. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19,
  považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.
  Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.
  Odôvodnenie:
  V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa rozširuje týmto okruh škôl, v ktorých sa obnovuje školské vyučovanie
  a okruh školských zariadení, v ktorých sa obnovuje ich prevádzka.
  Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa prevádzka školských internátov obnovuje len v obmedzenom rozsahu a za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.
  Súčasne sa týmto rozhodnutím, vzhľadom na zmenu podmienok školského vyučovania a prevádzky školských zariadení, ruší rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021, pričom školské
  vyučovanie v školách, v ktorých sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená
  prevádzka školských zariadení, ktorých prevádzka sa neobnovuje.
  Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu