Zákon 245/2008 Z.z. (Školský zákon) na pripomienkovanie


Dávame Vám do pozornosti na pripomienkovanie materiál „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“

Materiál sa nachádza na stránke:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562