Nová aktualizácia dokumentu ministerstva školstva „Návrat do škôl 2021“ aj voči ZUŠ

  1. Základná umelecká škola, jazyková škola, centrum voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
    Základné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie postupujú podľa platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu
    a športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, uznesení Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, a podľa
    pravidiel COVID AUTOMATU (ak bude spustený v tom čase)
https://www.minedu.sk/data/att/18554.pdf