Rozhodnutie ministra školstva z 23.10.2020

https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
 2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
  a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
  c) stredných školách,
  d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  e) jazykových školách,
  f) základných umeleckých školách,
  riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
 3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
  a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,
  b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach;
  riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
 4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
  a) výlety a exkurzie,
  b) športové výcviky a školské športové súťaže,
  c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  d) kurzy na ochranu života a zdravia,
  e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
  f) saunovanie,
  g) dni otvorených dverí
  do odvolania.
 5. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.
  Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
  Odôvodnenie:
  Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu
  a pobytu.
  Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na
  prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii
  Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.
  Branislav Gröhling
  minister školstva, vedy, výskumu a športu