Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1.9.2020

https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto:

 1. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakom
  jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.
 2. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa
  bodu 1, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského
  vyučovania v škole.
 3. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č.
  306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede
  alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa
  to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.
 4. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania
  ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z.
  o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou
  poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa
  nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni
  do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.
 5. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej
  situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
  COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe
  nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
 6. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/12836:1-A2110 zo 16. júna 2020.
  Odôvodnenie:
  Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia žiakov aj zamestnancov škôl, riaditeľom
  škôl sa umožňuje poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní. Súčasne sa predlžuje lehota na
  ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom.
  Branislav Gröhling
  minister školstva, vedy, výskumu a športu