Usmernenie MŠVVaŠ SR k ZUŠ vysvedčenia

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-zakladne-skoly-a-zus-k-vysvedceniam-pre-skolsky-rok-20192020-aktualizovane-22-6-2020/