Rokovanie s predstaviteľmi pôsobiacich v regionálnom školstve dňa 20.05.2020


Dňa 20. 5. 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková , členka predsedníctva Asociácie centier voľného času
SR, Mgr. Alena Petáková , prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Mgr. Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska, Mgr. Zuzana Horváthová, predsedníčka Asociácia
základných umeleckých škôl, Ing. Felix Dömény, prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska a RNDr. Pavel Sadloň, člen Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska.
Boli prerokované požiadavky z Deklarácie 2020 s dôrazom na možnosti navýšenia platov a presunu minimálne osobných nákladov zamestnancov MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD a JŠ z originálnych kompetencií samosprávy do preneseného výkonu štátnej správy. Zástupcovia OZ PŠaV a asociácií sa zhodli na tom, že je potrebné naďalej presadzovať požiadavky z Deklarácie 2020 s dôrazom na priority, ktorými sú najmä zjednotenie financovania regionálneho školstva a výrazné navýšenie platov.
V ďalšej časti boli prerokované nariadenia hlavného hygienika a ministra školstva k otváraniu materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, školských jedální a školských klubov detí.
Otvorenie škôl od 1. júna 2020 vnímame pozitívne. Je potrebné zdôrazniť, že zodpovedným za otvorenie a dodržiavanie podmienok je riaditeľ školy, nie zriaďovateľ. Naďalej platí povinná školská dochádzka. Preto dobrovoľnosť rozhodnutia rodiča o nenastúpení dieťaťa do školy nie je vnímaná pozitívne. Pre niektorých rodičov je výhodnejšie nechať dieťa doma a poberať príspevok za OČR. V pracovno-právnych vzťahoch je dôležité, aby došlo k dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom pri preradení zamestnanca z II. stupňa na I. stupeň, aby nemuselo dôjsť k
jednostrannému rozhodnutiu riaditeľa. Je potrebné dopracovať v rámci BOZP právnu ochranu zamestnanca. Navrhujeme rozšíriť otvorenie škôl o ZUŠ a o letnú činnosť v CVČ.
Ďalšou časťou rokovania bola otázka dotácie štátu vo výške 90 miliónov eur na dofinancovanie prevádzok materských škôl. Mestá a obce majú problém s financovaním pretože je pokles podielových daní. Žiadame ministra školstva, aby daný proces dotácie urýchlil. Realizácia dotácie pre
materské školy pomôže aj základným umeleckým školám, jazykovým školám, centrám voľného času, školským klubom detí a školským jedálňam, pretože samospráva ušetrí na materských školách. Tu je jasný dôkaz toho, že mestá a obce nezvládajú financovanie. Preto je potrebné, aby osobné náklady zamestnancov spomínaných inštitúcií prevzal štát.
Zástupca asociácie stredných odborných škôl predstavil iniciatívu Prepojenie vzdelávania a praxe pre budúcnosť. Cieľom je zabezpečenie dostupnosti efektívnejšieho digitálneho vzdelávania pre každého
pedagogického a odborného zamestnanca, žiaka, študenta prostredníctvom digitálneho príspevku. Iniciatívu podporujeme a jej uplatnenie vnímame ako pomoc pre vzdelávanie žiakov a študentov.

Žiadame ministra školstva o spoluprácu pri riešení:

  • zjednotenia financovania školstva,
  • odmeňovania všetkých zamestnancov škôl,
  • profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov,
  • každej zmeny školskej legislatívy.

Účastníci:
Asociácia centier voľného času SR
PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka
Mgr. Helena Gáfriková, členka predsedníctva
Združenie základných škôl Slovenska
Mgr. Alena Petáková, prezidentka
Združenie katolíckych škôl Slovenska
Mgr. Daniel Masarovič, prezident
Asociácia základných umeleckých škôl
Mgr. Zuzana Horváthová, predsedníčka
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Ing. Félix Dömeny, prezident
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska
člen, RNDr. Pavel Sadloň
OZ PŠaV na Slovensku
Pavel Ondek, predseda
Ingrid Gamčíková, predsedníčka združenia ZŠ
Ivan Šóš, predseda združenia SŠ