Triedne knihy v ZUŠ na portáli www.ucimenadialku.sk pod hlavičkou MŠVVaŠ SR a Štátneho pedagogického ústavu

Vážení riaditelia, riaditeľky ZUŠ, nižšie uvádzam usmernenie k vedeniu triednych kníh, ktoré sa objavilo na www.učimenadialku.sk. Je to skvelé, že nás spojili so základnými a strednými školami. Aj to predchádzajúce usmernenie v prípade „home office“ je pre nás ušité na mieru, t.j. text použiteľný pre vedenie triednej knihy.

Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vedenie triednej knihy v základnej škole, základnej umeleckej škole, špeciálnej základnej škole a strednej škole

Termín od 16.marca 2020 do 29. marca 2020 sa navrhuje zapisovať nasledovný text:
„Prerušenie vyučovania od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020.“

Termín od 30. marca 2020 do odvolania sa navrhuje zapisovať nasledovný text:
„Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania.“

Odporúčame do triednej knihy v časti Poznámka uviesť, že vyučovanie prebiehalo podľa správy jednotlivých predmetových komisií alebo správy metodického združenia. Následne každé PK a MZ urobí stručnú správu o priebehu vyučovania v jednotlivých triedach alebo predmetoch.

ASC Agenda v týchto dňoch bude posielať bližšie informácie pre školy a snažiť sa nastaviť veci tak, aby maximálne školám zjednodušili prácu. Zároveň pripravujeme krátku ukážku, ako spracovať správu v PK a MZ. V zásade pôjde o dokument, ktorý sa vypracuje až po skončení stavu, príp. na konci šk. roka, takže nie je potrebné túto vec aktuálne v školách riešiť.

predchádzajúce usmernenie:

MŠVVaŠ SR odporúča v triednej knihe pre skupinové vyučovanie v ZUŠ a v triednej knihe pre individuálne vyučovanie v ZUŠ v čase od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 uviesť text „Prerušenie vyučovania na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR z 12. 3. 2020“. Pokiaľ sa vyučovanie uskutočňovalo prostredníctvom elektronickej komunikácie, odporúča uviesť text „Samoštúdium a štúdium s pedagogickým zamestnancom sa uskutočňovalo prostredníctvom elektronickej komunikácie“. Stručne uviesť obsah.

V čase od 30. 3. 2020 do odvolania odporúča uviesť text „Prerušenie vyučovania na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. 3. 2020“. Pokiaľ sa vyučovanie uskutočňovalo prostredníctvom elektronickej komunikácie, odporúča uviesť text „Samoštúdium a štúdium s pedagogickým zamestnancom sa uskutočňovalo prostredníctvom elektronickej komunikácie“. Stručne uviesť obsah.

Navrhovaný text možno upraviť tak, aby sa zmestil do príslušných riadkov v triednych knihách.