Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

1. Hodnotenie

1.1 Základné princípy hodnotenia žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadneho prerušenia školského  vyučovania v školách:

 • zabezpečenie spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
 • sústredenie pozornosti na poskytovanie spätnej väzby,
 • motivácia a povzbudzovanie jednotlivých výkonov žiakov individuálnym prístupom,
 • akceptácia jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie.

1.2 Zásady hodnotenia

 • Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas procesu učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať socioekonomické prostredie, v ktorom žiak vyrastá, jeho vekové a individuálne osobitosti a prihliadať na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka.
 • Pri priebežnom hodnotení a záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu žiaka počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.
 • Riaditeľ základnej umeleckej školy do 15. mája 2020 oznámi plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, ktoré z vyučovacích predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri, práca v súbore).
 • Pri priebežnom hodnotení a záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
 • O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie rozhodne riaditeľ základnej umeleckej školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronickou formou (napr. per rollam), v súlade s vyššie uvedenými bodmi.
 • Po obnovení školského vyučovania v školách základná umelecká škola vypracuje stručnú písomnú správu o realizácií školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Správa bude obsahovať opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie, vrátane informácií o organizácii vzdelávania a o spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch. So správou následne oboznámi Radu školy. Správa bude priložená k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

1.3 Získavanie podkladov k hodnoteniu

 • Podklady k priebežnému hodnoteniu a záverečnému hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase mimoriadného prerušenia školského vyučovania v školách najmä prostredníctvom online vyučovania, portfólií žiackych prác, rozhovorov so žiakmi, príp. konzultácií  so zákonnými zástupcami. Podkladmi môžu byť prezentácie, projekty, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
 • Počas mimoriadného prerušenia školského vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe písomných skúšok.
 • V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať písomné práce vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy.
 • Po obnovení školského vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do základnej umeleckej školy.
2. Pedagogická rada

2.1 Zasadnutie pedagogickej rady, ktoré sa spravidla koná do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada) sa počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách nekoná.

2.2 Ak termín zasadnutia pedagogickej rady, zameranej na záverečné hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná pedagogická rada), pripadne na obdobie mimoriadneho  prerušenia školského  vyučovania v školách, zasadnutie pedagogickej rady sa uskutoční najneskôr do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách. Ak sa školské vyučovanie v školách neobnoví do 15. júna 2020, riaditeľ základnej umeleckej školy zabezpečí zasadnutie pedagogickej rady prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti a jej hlasovanie elektronickou formou (napr. per rollam) tak, aby žiaci základnej umeleckej školy mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.

3. Ukončenie stupňa vzdelania

3.1 V školskom roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne.

3.2 Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

 • Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.
 • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
 • Riaditeľ základnej umeleckej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných vyučovacích predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky.
 • Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej  skúšky kontrolujú dvaja členovia komisie a schvaľuje ho predseda komisie do 29. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
 • Riaditeľ základnej umeleckej školy vymenuje členov komisie pre záverečnú skúšku do 7. mája 2020.
4. Postup do vyššieho ročníka

4.1 V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený stupňom prospechu neuspokojivý, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 4.2.

4.2 V čase mimoriadnej situácie žiaci prvého stupňa základného štúdia, druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých, ktorí v prvom polroku dostali známku neuspokojivý  z dvoch alebo viacerých vyučovacích predmetov alebo boli nehodnotení, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. augusta 2020.

5. Prijímacie skúšky

5.1 Riaditeľ základnej umeleckej školy do 30. apríla 2020 zverejní na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste termín, dokedy je potrebné doručiť vyplnenú prihlášku príslušnej základnej umeleckej škole buď elektronicky alebo poštou.

5.2 Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej  školy a verejne dostupnom mieste.
                                                                                                                                                          Mgr. Branislav Gröhling