PROBLÉM V ZUŠ

DÁTUM UVEREJNENIA: 23. 4. 2020ČAS: 18:37KATEGÓRIE: ZVÄZ

Problém v ZUŠ

OZ PŠaV na Slovensku vyjadruje nesúhlas s konaním niektorých zriaďovateľov a riaditeľov základných umeleckých škôl. Upozorňujeme, že zníženie platu zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku alebo z domu je protiprávne. Taktiež nie je možné žiadať od zamestnancov škôl vrátane riaditeľov vykonávať prácu počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa za náhradu platu vo výške 80 % funkčného platu. Poukazovať na neochotu riaditeľa alebo zamestnanca školy pracovať počas prekážky v práci považujeme za protiprávne a nezlučiteľné s dobrými mravmi. Takýto postup zriaďovateľa, resp. riaditeľa je v rozpore so základnou zásadou pracovného práva. Podľa článku 2 Zákonníka práce: „Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.“

Odborový zväz ponúka dotknutým zamestnancom právne poradenstvo a pomoc pri odstránení protiprávneho stavu.

O podnetoch zo škôl sme informovali ministra školstva, ktorý prisľúbil riešenie v najbližších dňoch.

V mene zamestnancov, ktorí sú takýmto konaním dotknutí, sme požiadali ministra školstva a ministra financií o dofinancovanie školských originálnych kompetencií v tomto neľahkom období.