Prikladám reakciu OZPŠaV na súčasnú situáciu na ZUŠ

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Združenie základného školstva
Vajnorská 1, 815 70 Bratislava

Reakcia na podnety zo základných umeleckých škôl

Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,

na základe viacerých podnetov zamestnancov a riaditeľov základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ), ktoré poukázali na možné porušenie legislatívy, si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosti s tým súvisiace.
V zmysle prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19, opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania, ako aj na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyučovanie na školách a školských zariadeniach prerušené. Toto v plnom rozsahu riaditelia ZUŠ ako zamestnávatelia rešpektovali, s pedagogickými zamestnancami sa dohodli na uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti formou tzv. home office. Zamestnanci svoju prácu reálne vykonávali (a dodnes vykonávajú), a to spôsobom, ktorý bol prijatý za účelom vyššie špecifikovaných opatrení z dôvodu trvania mimoriadnej situácie.
Upozorňujeme, že mesto/obec nie je v postavení zamestnávateľa k zamestnancom škôl s právnou subjektivitou, ktorých je zriaďovateľom. Zamestnávateľom zamestnancov je škola. V uvedenom prípade mesto/obec vo vzťahu k zamestnancom škôl s výnimkou riaditeľa školy nemá postavenie zamestnávateľa a z uvedeného nemá oprávnenie vydávať žiadne rozhodnutia týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov zamestnancov škôl. V súvislosti s ukončením výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov ZUŠ napriek neexistujúcemu usmerneniu, resp. opatreniu zo strany ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, považujeme za potrebné dať do pozornosti ustanovenie § 5 ods. 1, 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom prvý odsek uvádza, že školu a školské zariadenie riadi riaditeľ, ktorý je v zmysle platnej legislatívy oprávnený prijímať rozhodnutia za zamestnávateľa a tieto uplatňovať voči svojim zamestnancom. Z uvedeného zákona a ustanovení iných právnych noriem nevyplývajú zriaďovateľovi žiadne kompetencie, na základe ktorých je oprávnený rozhodovať a tým záväzne ukladať práva a povinnosti zamestnancom škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou.
V odseku 2 uvedeného zákona je uvedené, že riaditeľ školy zodpovedá za
a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,
e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.
Dňa 4. 4. 2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce č. 66/2020 (z. č. 311/2001 Z. z. ďalej ZP), ktorá priniesla osobitnú úpravu platnú počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní, teda aj za súčasnej výnimočnej situácie týkajúcej sa šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Uvedenou novelou ZP sa v § 250b ods. 2 zaviedlo právo zamestnávateľa určiť výkon práce formou „home office“ pre zamestnancov, u ktorých to povaha práce umožňuje, a zároveň právo zamestnanca vykonávať prácu z domu, ak to povaha jeho práce umožňuje a nebránia tomu vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povinný umožniť výkon práce formou „home office“ iba v prípadoch, ak to povaha práce zamestnanca neumožňuje alebo ak to jeho povaha práce umožňuje, ale bránia tomu vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa. O vážne prevádzkové dôvody nejde, ak je možné prácu vykonať iným spôsobom nevyžadujúcim si prítomnosť
zamestnanca na pracovisku (telefonicky alebo prostredníctvom internetu) alebo ide o veci, ktoré znesú odklad. Zdôrazňujeme, že v tomto prípade o vážne prevádzkové dôvody nejde, keďže je možné vykonávať prácu/úkony iným spôsobom, nevyžadujúcim si prítomnosť zamestnanca na pracovisku (telefonicky alebo prostredníctvom internetu).
V uvedenom prípade je potrebné poukázať aj na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.03.2020, v ktorom sa konštatuje, že riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že zamestnanci ZUŠ môžu vykonávať prácu pre zamestnávateľa formou „home office“ (na základe určenia zamestnávateľom alebo na základe žiadosti zamestnanca), a to prostredníctvom elektronickej, telefonickej komunikácie s rodičmi, za čo im patrí funkčný plat.
Zároveň poukazujeme na to, že doteraz zamestnanci škôl od rozhodnutia ministerky, resp. ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR mohli vykonávať prácu z domu. Je zarážajúce, že k prerušeniu výchovno-vzdelávacej činnosti dochádza napriek tomu, že ZUŠ poskytujú stupeň vzdelania, vydávajú vysvedčenia, plnia vzdelávací program. Z tohto pohľadu máme za to, že nenastali dôvody zmeny z výkonu práce home office na žiadnu prácu. Neklesol počet tried, žiakov, nedošlo k žiadnej organizačnej zmene.
Uvedené konanie zamestnávateľa by bolo konaním v rozpore s platnou legislatívou. Podľa ustanovení ZP zamestnávateľ nemôže zneužívať svoje postavenie tak, že za účelom úspory finančných prostriedkov formálne určí prekážku v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 80 % funkčného platu zamestnanca, ale zároveň vyžaduje od zamestnancov plnenie pracovných úloh. Ak zamestnanec nemôže prácu vykonávať z dôvodu, že mu účelovo zamestnávateľ prácu neprideľuje, nepôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 250b ods. 6 Zákonníka práce, ale pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce, za ktorú patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 100 % funkčného platu zamestnanca. Postup zamestnávateľa, ktorým by na jednej strane účelovo určil prekážku v práci na strane zamestnávateľa prípadne určil prekážku v práci na strane zamestnávateľa, ale zároveň by určoval povinnosti zamestnancom je v rozpore so základnou zásadou pracovného práva uvedenou v čl. 2 ZP, podľa ktorého: „Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na
škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.“ Vyššie popísaný postup nie je prijateľný ani vo vzťahu k úkonom, ktoré vykonáva podľa ustanovenia § 4 z. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov za zamestnávateľa zriaďovateľ voči riaditeľom škôl, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Opätovne upozorňujeme na skutočnosť, že počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa nie je možné zamestnancovi prideľovať prácu. Zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu na mieste výkonu práce alebo formou home office, nemajú prekážku v práci a sú odmeňovaní ako doposiaľ svojím funkčným platom.
Na záver podotýkame, že OZ PŠaV na Slovensku poskytne dotknutým zamestnancom v rámci bezplatnej právnej pomoci právne poradenstvo a prostredníctvom právnika Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy sa vykonajú právne kroky na odstránenie protiprávneho stavu.
S úctou
RNDr. Ingrid Gamčíková
predseda Združenia základného školstva

2Comment2

app-facebookAsociácia základných umeleckých škôl SRv piatok

Dnes na tlačovej besede sa minister školstva vyjadril, že má pripravené „opatrenie na záchranu pracovných miest učiteľov segmentu v rámci školstva“, o tomto opatrení bude vláda SR prijímať uznesenie v pondelok na svojom rokovaní.

Sobotné dialógy v sobotu 25. apríla o 12.10 h v Rádiu Slovensko.
Hostia: minister školstva Branislav Gröhling a podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák.
Témy: Situácia v oblasti vzdelávania v súvislosti s pand…See more

18Comment11

app-facebookAsociácia základných umeleckých škôl SRvo štvrtok

PROBLÉM V ZUŠ

OZ PŠaV na Slovensku vyjadruje nesúhlas s konaním niektorých zriaďovateľov a riaditeľov základných umeleckých škôl. Upozorňujeme, že zníženie platu zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku alebo z domu je protiprávne. Taktiež nie je možné žiadať od zamestnancov škôl vrátane riaditeľov vykonávať prácu počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa za náhradu platu vo výške 80 % funkčného platu. Poukazovať na neochotu riaditeľa alebo zamestnanca školy pracovať p…See more

92566

app-facebookAsociácia základných umeleckých škôl SRminulý utorok

Dištančné vzdelávanie – MS TEAMS 22.4. a 24.4.

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

Ďakujeme za Vašu podporu a pozitívnu spätnú väzbu na webináre, ktoré sme organizovali v predchádzajúcom týždni. Aj v nasledujúcom týždni sme pripravili webináre na podporu Dištančného vzdelávania k službe Microsoft Teams ktoré je centrom pre tímovú spoluprácu v službách Office 365. …See moreFORMS.OFFICE.COMMicrosoft Forms

1Comment3

app-facebookAsociácia základných umeleckých škôl SRpribližne pred týždňom

MŠVVaŠ potvrdilo otvorenie debaty o financovaní škôlok a školských zariadení
Bratislava 17. apríla (TASR) – Súčasná situácia aj verejný tlak ukazujú, že je potrebné otvoriť diskusiu o presunutí originálnych kompetencií a prehodnotiť prerozdeľovanie podielových daní. Taktiež aj preniesť financovanie materských škôl a školských zariadení, ktoré aktuálne financujú mestá a obce, pod ministerstvo školstva. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ…See more

36Comment14