Obnovený dokument „Učíme na diaľku“ pod hlavičkou ŠPÚ v Bratislave

ABUčíme na diaľku

Návrh dištančných zdrojov a aktivít pre žiakov Základných umeleckých škôl

Princípy: má to zmysel

                 dá sa to

                 má to pridanú hodnotu, napr.

 • zasahuje to do oblastí alebo činností, na ktoré nie je počas bežného vzdelávacieho procesu dostatok času a pritom sú dôležité (nadväznosť na kľúčové kompetencie a vzdelávacie oblasti v RUP ŠVP pre ZUŠ)
 • vytvára to alternatívny potenciál do budúcnosti (otvárame sa novým možnostiam vyučovacích metód v rámci umeleckého vzdelávania)
 • pomáhame deťom striedať činnosti a predchádzať stereotypu, aby sa dokázali na základe  svojich schopností za podpory nás pedagógov sami zabaviť a pritom sa niečo naučiť

Hudobný odbor:

 • Konverzačná forma – konzultácie prostredníctvom telefónu – ako napreduje nácvik zadanej skladby, s čím potrebuje žiak poradiť, návrh ďalšieho postupu pri nácviku skladby
 • Interaktívna komunikácia – vyučovanie prostredníctvom sociálnych sietí Skype, WhatsApp, ZOOM, Microsoft Teams a iné – prenos audio alebo video – žiak hrá na nástroji, učiteľ má možnosť okamžitej spätnej väzby, ukážky na vlastnom nástroji, umožňuje okamžitú konverzáciu
 • Krátke náučné videá učiteľa pre žiakov (napr. Whats App, YouTube)
 • Ukážka pedagóga, nahrávka skladby v rôznych tempách, rôznom frázovaní… (napr. audiotrack e-mailom)
 • Nahrávka „podkladov“ – sprievody pre sólovú hru, sólový spev, zborový spev
 • Nahrávka žiaka odoslaná učiteľovi (audiotrack e-mailom, WhatsApp video, úložisko atď.) – spätná väzba zo strany pedagóga (telefón, e-mail, soc. siete…) – vhodné pre sebareflexiu žiaka, vypočuje si čo skutočne zahrá
 • Hudobná náuka: Posielanie prezentácií, pracovných listov, kvízov, odporúčaní na počúvanie hudby (využitie e-mailu, Skype, telefónnych aplikácií, webstránky), spätná väzba k vypracovaným zadaniam prostredníctvom rovnakých kanálov, ak je to možné, čo v najväčšej miere prepojiť teóriu s praxou (hra na nástroji + hudobná náuka)
 • Zadanie štúdia partov pre komornú, súborovú či orchestrálnu hru (e-mailom), prípadne zaslanie ostatných partov/hlasov pre prípadné rodinné muzicírovanie
https://dennikn.sk/blog/1850675/pozerajte-s-detmi-hudbu-i/
https://dennikn.sk/blog/1860355/pozerajte-s-detmi-hudbu-ii/
 • Leonard Bernstein o hudbe I., II., III., IV.:
 • ZUŠ Bojnice ponúka: 48 ľudových piesní pre 32 zväčša dychových hudobných nástrojov + akordeón, spev, ale už aj v úprave huslistov, violončelistov, klaviristov,

gitaristov…Pokiaľ by mal niekto záujem, noty vedia obratom poslať emailom v PDF formáte. 

Výtvarný odbor:

Tanečný odbor:

 • Zadanie pohybových cvičení e-mailom, cez Skype, Facebook a pod. 
 • Zadanie tvorby vlastnej choreografie na určenú hudbu
 • Ďalšie zadanie k vlastnej tvorbe: scénografické návrhy žiakov, improvizácia na zadanú či vlastnú tému (inšpirácia YouTube), vyhľadávanie vhodnej hudby k danej téme, príprava pohybových a tanečných etúd
 • Individuálna spätná väzba k interpretácii alebo tvorbe žiaka (ktorú zdieľal s učiteľom prostredníctvom dostupných kanálov)

Literárno-dramatický odbor:

 • Zadanie hlasových cvičení (e-mailom, telefonicky, WhatApp, Skype)
 • Výber vhodnej literatúry na čítanie, interpretáciu (poézia, próza, monológ)
 • Výber témy pre vlastnú tvorbu
 • Návod na vytvorenie vlastného námetu a vytvorenie vlastného literárneho alebo  dramatického útvaru, podnety k improvizácií
 • Zadanie k tvorbe scény, kulís, kostýmov a k výberu hudby
 • Odporučiť vhodný výber filmov, divadelných predstavení, scénok, reklám pre budovanie  vlastného názoru, jeho formuláciu a schopnosť argumentácie
 • Zadanie domácej výroby rekvizít, kostýmov, doplnkov a pod.
 • Individuálna spätná väzba k tvorbe alebo interpretácii žiaka (ktorú zdieľal s učiteľom prostredníctvom dostupných kanálov)
 • Informácie a podklady k téme, ktorú žiaci spracovávajú
http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/02/Moje-umenie-2019_PREDNES_AKO_CESTA_03.pdf?fbclid=IwAR3hXhQAQHtqRk7i1VXurC3DxieFJ5C7HoRvfmd3P_AlzQEGUsh922l9FWM
 • 60 rozhovorov s filmármi – Peter Konečný – starší žiaci (vhodné k príprave na umelecké VŠ):
http://www.kinema.sk/filmova-novinka/236118/60-rozhovorov-so-slovenskymi-reziserkami-rezisermi-hereckami-hercami.htm?fbclid=IwAR0V8Tne-Vtc3mhVvG73pRBGWVAg83YAHtsE-sZMRYBERAxyWQNBt_xjTQo
 • Nový seriál RTVS Hlavule o rôznych historických osobnostiach (od 5. apríla) – mladší žiaci:
http://www.kinema.sk/filmova-novinka/237701/pribehy-historickych-osobnosti-v-babkovom-seriali-v-rezii-gejzu-dezorza.htm?fbclid=IwAR3KO49l1JGUX-htSy_NmWGeUAd4YuD-O4oaXOaZL7ryAfR9VxrhbTJEtY4
 • Zábavné kreslené prednášky Petra Ludviga o KRITICKOM MYSLENÍ:
 • Václav Havel ako politik a dramatik – pre stredoškolákov:
 • Rozprávky spod rúška: Čítanie rozprávok hercov Bratislavského bábkového divadla pre deti: https://www.facebook.com/bratislavskebabkovedivadlo/
 • Divadelné hry a adaptácie v rozhlase: starší a dospelí žiaci – rozhlasová adaptácia Majster a Margaréta:
https://www.mujrozhlas.cz/tip-mujrozhlas/mistr-marketka?fbclid=IwAR3XSZ_7laOLbNT8M4P_v5Gd-V6SPWIFVLVqgUbOXZNZ0FA7Q_Obpuf92ag
 • YouTube – SND doma

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:

 • Využívanie elektronickej formy komunikácie
 • Online vyučovanie zvyšuje nároky na samostatnosť žiaka a jeho technické zručnosti
 • Príprava učiteľa na online vyučovanie je náročnejšia ako pri klasickom vyučovaní

Princíp výberu úloh pre žiaka:

 • Téma na spracovanie musí vychádzať z technického vybavenia žiaka
 • Téma musí rešpektovať možnosti pohybu žiaka, obmedzeného získavania výpovedí respondentov a ilustračných záberov
 • Pri výbere témy je potrebné preferovať jednoduchšiu formu jej spracovania a výber jednoduchších žánrov
 • Obmedzené prostredie zvyšuje nároky na tvorivosť žiaka

Príklady výberu úloh:

Príprava novej relácie s využitím teoretických vedomostí:

 • Nápad = zámer, ideový náčrt, stručná informácia o hlavnej myšlienke a o zámere
 • Témy pri tvorbe nápadu: originalita, oslovenie diváka, možnosť vysielania v TV, reálnosť spracovania do námetu
 • Námet – sformulované myšlienky z nápadu. Vysvetlenie nápadu, objasnenie ústrednej myšlienky, dejovej zápletky a pod.
 • Úloha námetu: zaujať redaktora, dramaturga
 • Obsah námetu: určenie cieľovej skupiny, zámeru a cieľa autora, t. z. aké idey chce autor podporovať a aké potláčať, čo chce svojim dielom autor podporovať, návrh na vysielací čas
 • (Vačíčková, 2002; Tušer a kol., Praktikum mediálnej tvorby)
 • Scenár: písomne formulovaný scénosled s detailne rozpracovanou tzv. obrazovou a zvukovou stranou
 • dôležitý pre spoluprácu autora a realizátora

Individuálne zadanie a spracovanie témy s využitím špecifík TV spravodajstva:

 • Jednoduchosť a zrozumiteľnosť
 • Hovorový charakter
 • Krátke a jednoduché vety
 • Vety, ktoré diváka privádzajú k zmätočnému pochopeniu informácie
 • Obrátený slovosled
 • Jednoduchý jazyk
 • Formát jednoduchého počúvania a pozerania správ
 • Jednoduchý slovník a presnosť vyjadrovania
 • Konkrétnosť

Práca so žiakmi mimo praktickej výroby:

 • Analýza aktuálneho spravodajstva – rozoberanie situácie, kvôli ktorej bola zavedená izolácia
 • Rozoznávanie poplašných správ
 • Zadanie pre analýzu vybraných filmov
 • Analýza vybraných filmov
 • Dejiny filmu – vybrané kapitoly z diela: Príbeh filmu – Odysea

Motivácia žiakov v izolácii:

 • Informácie o celoslovenskej súťaži Mobilfest (https://www.mobilfest.eu/video-pre-mobilfest-2019)
 • Príprava témy do súťaže Zlatá klapka
 • Príprava príspevkov do novovzniknutej relácie z produkcie vlastnej triedy
 • Striedanie moderátora vlastnej relácie

Webové zdroje pre dištančné vzdelávanie – všeobecné: