Učíme na diaľku

Návrh dištančných zdrojov a aktivít pre žiakov Základných umeleckých škôl

U

Princípy:  má to zmysel

                 dá sa to

                 má to pridanú hodnotu, napr.

 • zasahuje to do oblastí alebo činností na ktoré nie je počas  bežného vzdelávacieho procesu dostatok času a pritom sú dôležité (nadväznosť na kľúčové kompetencie a vzdelávacie oblasti v RUP ŠVP)
 • vytvára to alternatívny potenciál do budúcnosti (otvárame sa novým možnostiam vyučovacích metód v rámci umeleckého vzdelávania)
 • pomáhame deťom striedať činnosti, predchádzať stereotypu aby sa dokázali na základe  svojich schopností za podpory nás pedagógov sami zabaviť a pritom sa niečo naučiť

Hudobný odbor:

 • Konverzačná forma – konzultácie prostredníctvom telefónu – ako napreduje nácvik zadanej skladby, s čím potrebuje žiak poradiť, návrh ďalšieho postupu pri nácviku skladby
 • Interaktívna komunikácia – vyučovanie prostredníctvom sociálnych sietí Skype, WhatsApp – prenos audio- video – žiak hrá na nástroji, učiteľ má možnosť okamžitej spätnej väzby, ukážky na vlastnom nástroji, umožňuje okamžitú konverzáciu
 • Krátke náučné videá učiteľa pre žiakov ( napr. Whats App,  YouTube)
 • Ukážka pedagóga, nahrávka skladby v rôznych tempách, rôznom frázovaní…(napr. audiotrack e-mailom)
 • Nahrávka „podkladov“ – sprievody pre sólovú hru, sólový spev, zborový spev
 • Nahrávka žiaka odoslaná učiteľovi (audiotrack e-mailom, WhatsApp video, úložisko atď.) – spätná väzba zo strany pedagóga (telefón, e.mail, soc. siete…) – vhodné pre sebareflexiu žiaka, vypočuje si čo skutočne zahrá
 • HN: Posielanie prezentácií, pracovných listov, kvízov, odporúčaní na počúvanie hudby, e-mial, skype, telefón, webstránka, spätná väzba k vypracovaným zadaniam prostredníctvom rovnakých kanálov
 • Zadanie štúdia partov pre komornú, súborovú či orchestrálnu hru (e-mailom), prípadne zaslanie ostatných partov/hlasov pre prípadné rodinné muzicírovanie
 • Inšpirácia od učiteľov pre vypočutie študovaných skladieb youtube, komentáre, výmena názorov k jednotlivým interpretáciám e-mailom, telefónom, WhatsApp…
 • Žiaci môžu experimentovať, interpretovať známe skladby z filmu, reklamy podľa sluchu…
 • Zápis v jednoduchom notačnom systéme https://musescore.org/, https://www.instaluj.sk/program/sibelius-first/
 •  Violončelová YouTube ladička (podľa sluchu) so zvukom jednotlivých strún https://www.youtube.com/watch?v=r5Ksaf2D0uc
 •  Gitarová YouTube ladička (podľa sluchu) so zvukom jednotlivých strún: https://www.youtube.com/watch?v=DktOSfJPA4o
 •  Online metronómy a ladičky „podľa zraku“: mnoho aplikácií pre mobilní telefóny dostupných na  Google Play apod.

Výtvarný odbor:

Tanečný odbor:

 • Zadanie pohybových cvičení e-mailom, skype, facebook a.p. 
 • Zadanie tvorby vlastnej choreografie na určenú hudbu
 • Ďalšie zadanie k vlastnej tvorbe: scénografické návrhy žiakov, improvizácia na zadanú či vlastnú tému, (inšpirácia YouTube), vyhľadávanie vhodnej hudbe k danej téme, príprava pohybových a tanečných etúd
 • Individuálna spätná väzba k interpretácií alebo tvorbe žiaka (ktorú zdieľal s učiteľom prostredníctvom dostupných kanálov)

Literárno-dramatický odbor

 • Zadanie hlasových cvičení (e-mailom, telefonicky, WhatApp, Skype )
 • Výber vhodnej literatúry na čítanie, interpretáciu (poézia, próza, monológ)
 • Výber témy pre vlastnú tvorbu
 • Návod na vytvorenie vlastného námetu a vytvorenie vlastného literárneho alebo  dramatického útvaru, k improvizácií
 • Zadanie k tvorbe scény, kulís, kostýmov, výberu hudby
 • Odporučiť vhodný výber filmov, divadelných predstavení, scénok, reklám pre budovanie  vlastného názoru jeho formuláciu a schopnosť argumentácie
 • Zadanie  domácej výroby rekvizít, kostýmov, doplnkov, a.p.
 • Individuálna spätná väzba k tvorbe alebo interpretácií žiaka (ktorú zdieľal s učiteľom prostredníctvom dostupných kanálov)
 • Informácie a podklady k téme ktorú žiaci spracúvajú
http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/02/Moje-umenie-2019_PREDNES_AKO_CESTA_03.pdf?fbclid=IwAR3hXhQAQHtqRk7i1VXurC3DxieFJ5C7HoRvfmd3P_AlzQEGUsh922l9FWM
 • 60 rozhovorov s filmármi- Peter Konečný – starší žiaci, vhodné k príprave na umelecké VŠ
http://www.kinema.sk/filmova-novinka/236118/60-rozhovorov-so-slovenskymi-reziserkami-rezisermi-hereckami-hercami.htm?fbclid=IwAR0V8Tne-Vtc3mhVvG73pRBGWVAg83YAHtsE-sZMRYBERAxyWQNBt_xjTQo

On-line vyučovanie v odbore AMT

 • Využívanie elektronickej formy komunikácie
 • On -line vyučovanie zvyšuje nároky na samostatnosť žiaka a jeho technické zručnosti.
 • Príprava učiteľa na on -line vyučovanie je náročnejšia ako pri klasickom vyučovaní
 • Princíp výberu úloh pre žiaka:
 • Téma na spracovanie musí vychádzať z technického vybavenia žiaka
 • Téma musí rešpektovať možnosti pohybu žiaka, obmedzeného získavania výpovedí respondentov a ilustračných záberov
 • Pri výbere témy je potrebné preferovať jednoduchšiu formu jej spracovania a výber jednoduchších žánrov
 • Obmedzené prostredie  zvyšuje nároky na tvorivosť žiaka
 • Príklady výberu úloh:

Príprava novej relácie  pri využití teoretických vedomostí:

 • Nápad = zámer, ideový náčr, stručná informácia o hlavnej myšlienke a o zámere.
 • Témy pri tvorbe nápadu: originalita, oslovenie diváka, možnosť vysielania v TV, reálnosť spracovania do námetu
 • Námet – sformulované myšlienky z nápadu. Vysvetlenie nápadu, objasnenie ústrednej myšlienky, dejovej zápletky a pod.
 • Úloha námetu: zaujať redaktora, dramaturga
 • Obsah námetu: určenie cieľovej skupiny, zámer a cieľ autora, aké idey chce autor podporovať a ako potláčať, čo chce svojim dielom autor podporovať, návrh na vysielací čas
 • ( Vačíčková, 2002; Tušer a kol, Praktikum mediálnej tvorby)
 • Scenár: písomne formulovaný scénosled a detailne rozpracovanou tzv. obrazovou a zvukovou stranou stranou
 • dôležitý pre spoluprácu autora a realizátora
 • Individuálne zadanie a spracovanie témy s využitím špecifík TV spravodajstva:
 • Jednoduchosť a zrozumiteľnosť
 • Hovorový charakter
 • Krátke a jednoduché vety
 • Vety, ktoré diváka privádzajú k zmätočnému pochopeniu informácie
 • Obrátený slovosled.
 • Jednoduchý jazyk
 • Formát jednoduchého počúvania a pozerania správ
 • Jednoduchý slovník a presnosť vyjadrovania
 • Konkrétnosť
 • Práca so žiakmi mimo praktickej výroby:
 • Analýza aktuálneho spravodajstva – rozoberanie situácie, pre ktorú bola zavedená izolácia
 • Rozoznávanie poplašných správ
 • Zadanie pre analýzu vybraných filmov
 • Analýza vybraných filmov
 • Dejiny filmu – vybrané kapitoly z diela: Príbeh filmu – Odysea
 • Motivácia žiakov v izolácii:
 • Informácie o celoslovenskej súťaži Mobilfest
 • (https://www.mobilfest.eu/video-pre-mobilfest-2019)
 • Príprava témy do súťaže Zlatá klapka
 • Príprava príspevkov do novovzniknutej relácie z produkcie vlastnej triedy
 • Striedanie moderátora vlastnej relácie

Webové zdroje pre dištančné vzdelávanie všeobecné: