Uznesenia zo snemu AZUŠ „EMU Slovakia“, Banská Bystrica

Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

žiada

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:

 1. naďalej presadzovať pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach so ZMOS  zmenu financovania základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií, realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • vypracovať úpravu legislatívnych predpisov, najmä zákonov 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v príslušných ustanoveniach tak, aby po ich novelizácii ZUŠ:
 • získali právo na vydávanie schválených učebníc, učebných textov a pracovných zošitov ktoré už dlhodobo nie sú dostupné na trhu,
 • ZUŠ považovať za sústavnú prípravu na povolanie a zaradiť ich v zákone                    č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 27 ods. (3) nasledovne: „Vzdelávanie v školách podľa odseku 2 písmeno b) až g) sa považujú za sústavnú prípravu na povolanie“ (v súčasnosti sa v zákone považujú za sústavnú prípravu na povolanie písmená b) až f),
 • odstrániť povinnosť spracovávať byrokratickú agendu „čestných vyhlásení pre zber údajov“,“ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ďalších úprav § 7 ods. (5) z dôvodu nevykonateľnosti tohto ustanovenia v podmienkach ZUŠ
 • poskytovať dotáciu cez podielové dane na žiaka pri výbere najviac dvoch ľubovoľných foriem štúdia, zmeniť v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ďalších úprav § 7 ods. (1) písm. (a) obmedzenie možnosti štúdia žiakov v ZUŠ jeden krát v individuálnej forme a jeden krát v skupinovej forme štúdia  – dať možnosť ľubovoľného výberu žiakov v ZUŠ podľa ich záujmu,
 • na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam započítať v zmysle § 7 a) ods. 1, písm a) do zberu údajov  žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od štyroch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, aby vek žiaka základnej umeleckej školy na započítanie do zberu údajov bol v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre základné umelecké školy,
 • poskytovať ZUŠ finančné prostriedky  za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach  v zmysle § 4 b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
 • začleniť ZUŠ do národného projektu Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva a na portáli Digiškola sprístupniť aplikáciu školských vzdelávacích programov pre ZUŠ,
 • koordinovať v spolupráci s ŠPÚ a AZUŠ kreovanie, revíziu a tvorbu kurikula a vytvorenie novej Ústrednej umeleckej rady,
 • podporiť 30.apríl „Deň ZUŠ na Slovensku“, ktorý by bol dňom prezentácie všetkých základných umeleckých škôl na Slovensku.

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

berie na vedomie:

 1. informácie Ingrid Kováčovej, riaditeľky Odboru základných škôl a PaedDr. Jána Palkoviča, štátneho radcu MŠVVaŠ SR k problematike ZUŠ(súčasný stav, pripravovaná úprava legislatívy, spracovávanie pripomienok a návrhov ZUŠ, ich podpora a riešenia),
 2. informácie podpredsedníčky OZPŠaV Ingrid Gamčíkovej k pripravovanej novele zákona č. 317/2009 o PZ a OZ,
 3. informácie Mariána Valenta zástupcu riaditeľa RP za MPC o aktuálnej ponuke vzdelávacích programov a zámeroch MPC v oblasti kontinuálneho vzdelávania v súvislosti s pripravovanou novelizáciou zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch,
 4. informácie PaedDr. Lenky Kaščákovej, PhD z Úseku pre tvorbu a rozvoj ŠVP zo  ŠPÚ Bratislava k revízii ŠVP a pripravovanom kreovaní novej Ústrednej umeleckej rady,
 5. informácie hostí Jindřišky Kudrlovej a Tomáša Kolafu z AZUŠ ČR o jej činnosti a aktivitách a o súčasnej situácii a problematike českých ZUŠ,
 6. informácie Márie Slaninovej o činnosti a aktivitách EMU Slovakia v uplynulom roku,
 7. informácie Mgr. Belohorca z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby o povinnostiach ZUŠ vyplývajúcich zo zákona o eGovermente.

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

schvaľuje:

 1. správu o činnosti AZUŠ SR za rok 2019,
 2. správu o hospodárení AZUŠ SR za rok 2019,
 3. správu Dozornej rady AZUŠ SR za rok 2019,
 4. úpravu výšky členského príspevku od roku 2020 na sumu 60,-€,
 5. žiadosti ZUŠ Jesenské a ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch o prijatie za člena AZUŠ,
 6. uznesenia XIV. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR – „EMU-Slovakia,
 7. mandát pre Mgr. Zuzanu Horváthovú a Mgr. Vladimíra Dianišku na vyjednávanie o novej zmluve medzi AZUŠ a SOZA.

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

ukladá:

 1. predsedom krajských sekcií AZUŠ:
 2. oboznámiť členov s rokovaním a závermi snemu,
 3. informovať členské školy v príslušných krajoch o požiadavke ŠPÚ na návrhy do Ústrednej umeleckej rady a komisií pre tvorbu ŠVP pre skupinové odbory ZUŠ,
 4. intenzívnejšie spolupracovať s členskými školami a zvolávať stretnutia na úrovni krajov aj mimo snemu,
 5. aktualizovať kontakty a zabezpečovať pravidelný prenos dôležitých a aktuálnych informácií ku všetkým členom,
 6. rozšíriť členov AZUŠ SR v jednotlivých krajoch,
 7. pripomienkovať všetky návrhy zákonov a legislatívy týkajúcich sa činnosti ZUŠ a zúčastňovať sa stretnutí pracovných skupín organizovaných MŠVVaŠ SR.
 8. všetkým členom AZUŠ
 9. navrhovať vhodných odborníkov na spoluprácu s ŠPÚ a ich mená a kontakty hlásiť priamo predsedníčke AZUŠ,
 10. spolupracovať pri vyhľadávaní autorov učebníc vhodných pre ZUŠ,
 11. navrhnúť možnosti a tipy na hotelové, resp. kongresové zariadenia vhodné pre konanie snemu v roku 2020  vrátane finančných a priestorových podmienok,
 12. pravidelne písomne informovať predsedníctvo AZUŠ SR o problémoch týkajúcich sa ZUŠ so zriaďovateľom.

Banská Bystrica, dňa 13.03.2019                             

Zapísali predsedovia jednotlivých krajov AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Mgr. Zuzana Horváthová

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

Mgr. Michal Janiga

Mgr. Mária Csontosová

Mgr. Katarína Kočišová

PaedDr. Gabriel Kalapoš

Mgr. Anna Fintová, PhD.

Mgr. art. Silvester Lavrík