Zápisnica zo 14. snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 12. a 13.03.2019, Banská Bystrica

Z Á P I S N I C A

zo 14. snemu AZUŠ SR „EMU Slovakia“

12. a 13. marca 2019, Kongres Hotel DIXON,  Banská Bystrica

 Prítomní:  zástupcovia  107 ZUŠ Slovenska

12. marca 2019

PROGRAM:

 1. Prezentácia účastníkov.
 2. Privítanie a otvorenie snemu.
 3. Vystúpenie zástupcov MŠVVaŠ SR, riaditeľky odboru Ingrid Kováčovej a štátneho  zástupcu Jána Palkoviča.
 4. Vystúpenie podpredsedníčky OZPŠaV  Ingrid Gamčíkovej.
 5. Vystúpenie zástupcu MPC Banská Bystrica Mariána Valenta.
 6. Vystúpenie zástupcu ŠPÚ Lenky Kaščákovej.
 7. Vystúpenie hostí z Českej republiky – prezidentky AZUŠ ČR Jindřišky Kudrlovej a výkonného riaditeľa AZUŠ ČR Tomáša Kolafu.
 8. Vystúpenie:

 a) zástupcu vydavateľstva RAABE Jany Šajgalíkovej,

b) zástupcu ŠEVT Martina Koreňa,

c) prezentácia  „Hudebních obalov“ – Jiří Prudký,

d)prezentácia programu „IZUŠ“ –  Andrej Valúch.

 • Prijatie nových členov ZUŠ do AZUŠ SR „ EMU Slovakia“.
 • Správa o hospodárení EZUŠ za rok 2018 – Miriam Trgová.
 • Správa dozornej rady – Irena Sücsová.
 • Rôzne, diskusia.

K bodu 1:

Prítomných privítala a 14. snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ otvorila predsedníčka Asociácie Mgr. Zuzana Horváthová.

K bodu 2:

Zároveň  predsedníčka AZUŠ SR Mgr. Zuzana Horváthová oznámila organizačné pokyny, uskutočnila voľbu zapisovateľov a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľov boli zvolené Mgr. Eva Čarnoká /ZUŠ Rimavská Sobota/ a PaedDr. Lívia Hrušková /ZUŠ Modrý Kameň/. Za overovateľov zápisnice boli zvolené Mgr. Alica Hancková /ZUŠ Sliač/ a Mgr. Andrea Ľalíková /ZUŠ Detva/

Prítomní v hlasovaní jednohlasne schválili program 14. snemu AZUŠ SR „EMU Slovakia“, zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

K bodu 3:

Ingrid Kováčová

 • informácia o legislatívnych zmenách  – návrh úpravy Zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní a doplnení niektorých zákonov, a Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 v znení Zákona č. 245/2011,
 • vyzdvihnutie pozitívneho postavenia ZUŠ v systéme školstva SR,
 • podpora prechodu financovania ZUŠ z originálnych na prenesené kompetencie /dlhodobá požiadavka ZUŠ, MŠVVaŠ SR ju podporuje/,
 • informácia o aktuálnom počte ZUŠ na Slovensku /365 ZUŠ, z toho 200 štátnych,  154 súkromných a 11 cirkevných/ a počte žiakov ZUŠ SR –  171.000 žiakov,
 • požiadavka na dotlač, príp. vznik nových učebníc pre ZUŠ,
 • potreba dofinancovania hlavných predmetov v jednotlivých odboroch ZUŠ,
 • potreba odmeňovania pedagogických pracovníkov za mimoriadne úspechy žiakov na súťažiach,
 • potreba zriadenia ústrednej umeleckej rady pri ŠPÚ v Bratislave,
 • zavedenie elektronizácie ŠVP pre ZUŠ ako pomôcky pre vytváranie ŠkVP ZUŠ.

                             (Poznámka: prípadné otázky a dotazy na adrese  ingrid.kovacova@minedu.sk.)

Ján Palkovič

 • doplňujúca informácia o počte žiakov ZUŠ SR a koeficiente nápočtu pre financovanie ZUŠ na rok 2019 /93,78/, t.j. na žiaka v individuálnom vyučovaní  1.378 €, na žiaka v skupinovom vyučovaní 450 €,
 • absencia a nedostatočná kontrola súkromných ZUŠ zo strany ŠŠI /nedostatky v materiálno-technickom zabezpečení, kvalifikovanosti učiteľov a i./,
 • nutnosť kontroly novovznikajúcich súkromných ZUŠ na Slovensku,
 • potreba včasného zasielania hodnotiacich správ zo súťaží žiakov ZUŠ vyhlasovaných MŠVVaŠ SR,
 • potreba započítania 4 a 5-ročných detí do výkazu 40-1 k 15. septembru na financovanie.

Zuzana Horváthová

 • návrh na vyhlásenie celoslovenského „Dňa ZUŠ“  – 30. apríl na návrh riaditeľa ZUŠ Giraltovce Petra Zajaca – podpora zo strany zástupcov MŠVVaŠ SR

K bodu 4:

Ingrid Gamčíková

 • informácia o vládnom návrhu zmeny Zákona  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,ktorý by mal byť platný od 1.9.2019,                                                                                                                                                                      
 • návrh novej platovej tabuľky,
 • ruší sa príplatok za kredity a nastavuje sa príplatok za profesijný rozvoj,
 • ukončenie pracovného pomeru po uplynutí školského roka, v ktorom  dovŕšil 65 rokov veku.   Zamestnávateľ môže s týmto pracovníkom uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú v zmysle Zákonníka práce,
 • pracovný pomer riaditeľa sa končí až  uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku,    
 • aktualizačné vzdelávanie môže poskytovať aj štatutárny zástupca – riaditeľ školy bez akreditácie, alebo učiteľ s 2. atestáciou. Garantom v tom prípade je riaditeľ,
 • funkčné vzdelávanie musí absolvovať uchádzač o funkciu riaditeľa pred nástupom do funkcie. Po 5 rokoch od nástupu do funkcie musí riaditeľ absolvovať inovačné funkčné vzdelávanie, ktoré už nebude musieť ešte následne absolvovať. Riaditelia,  ktorí majú absolvované funkčné inovačné vzdelávanie, nemusia absolvovať ešte ďalšie od 1.9.2019,
 • k vykonaniu atestácie už nebudú potrebné kredity, ale prezentácia a obhajoba „atestačného portfólia“  – vyplácanie kreditových príplatkov končí v r. 2026 /Novela Zákona č. 553/2003 Z.z./.

K bodu 5:

Marián Valent – MPC Banská Bystrica

 • informácia o aktuálnych ponukách MPC Banská Bystrica pre vzdelávanie učiteľov ZUŠ,
 • ponuka nie je ideálna z dôvodu nedostatku odborných garantov pre vzdelávanie pedagógov ZUŠ.

K bodu 6:

Lenka Kaščáková – ŠPÚ

 • príprava manuálu pre tvorbu ŠkVP pre ZUŠ, ktorý bude dostupný na stránke MŠVVaŠ SR,
 • perspektívne vytvorenie „umeleckej rady“ pri ŠPÚ, ktorá bude nápomocná v spolupráci medzi

ŠPÚ, MŠVVaŠ SR a AZUŠ SR.

K bodu 7:

Jindřiška Kudrlová – AZUŠ ČR

 • nová reforma financovanie ZUŠ v Česku kvôli vyrovnaniu rozdielov medzi krajmi. Od 1.1.2020 budú rovnaké normatívy pre všetky školy,
 • Únia „ČEŠA“ zastrešuje asociáciu v Česku – pripomienkovanie zákonov,
 • rámcový vzdelávací program pre ZUŠ vstúpi do platnosti 1.9.2019,
 • AZUŠ ČR je členom rady pre vysielanie rozhlasu a televízie ČR – vstupy do správ, programov, možnosť diskusie,
 • chcú otvoriť otázku kvality ZUŠ – každá škola má inú predstavu o kvalite, preferuje iné,
 • postavenie riaditeľa – je zodpovedný za všetko a aj učí – chcú to zmeniť,
 • funkčné obdobie riaditeľa ZUŠ v ČR je 6 rokov – malo by to byť dlhšie.

Tomáš Kolafa – AZUŠ ČR

 • multimediálna technika :

1. ako nástroj

2. spôsob umeleckého vyjadrovania prostredníctvom médií

3. ako marketing pre školu

4. pre administratívu

 • EMU zastrešuje umelecké školy 13 štátov Európy,
  • implementovať vzdelávanie ZUŠ do konzervatórií a VŠ,
  • v Taline bude ďalšie rokovanie EMU o kurikulu, kvalite.

K bodu 8:

Jana Šajgalíková – RAABE

 • informácie o vydavateľstve – časopisy, lístkovnice, pracovné zošity, právne poradenstvo, konferencie, e-dokumenty,
  • „ZUŠ v praxi“ – prestal vychádzať,
  • „ZUŠ a jej riadenie 1“ – práve vychádza, akceptuje zmeny zákonov, bude vydaná v apríli 2019,
  • „Praktická personalistika v školstve“ – nová publikácia,
  • „Zákony v školskej praxi.

Martin Koreň – ŠEVT

 • produkty a služby,
  • možnosť vlastného návrhu na obal žiackej knižky,
  • projekt „Hľadáme výtvarné talenty“.

Jiří Prudký – Hudební obaly

 • ponuka obalov na hudobné nástroje, tašky, peračníky, obaly a i.

Andrej Valúch – IZUŠ

 • informácia o programe špeciále pre ZUŠ „IZUŠ“ – jeho prednosti.

K bodu 9:

 • predstavenie a  prezentácia novoprijatých ZUŠ za členov AZUŠ SR,
  • ZUŠ Jesenské – riad. Roland Horváth,
  • ZUŠ Smižany – riad. Marcela Maniaková,
  • na základe hlasovania prítomných jednohlasne prijaté za členov AZUŠ SR.

K bodu 10:

Miriam Trgová – pokladníčka AZUŠ SR

 • správa o hospodárení AZUŠ SR k 31.12.2018 /viď správu o hospodárení/.

K bodu 11:

Irena Sücsová – kontrolórka

 • správa dozornej rady, kontrola hospodárenia AZUŠ SR za rok 2018
 • správy boli schválené a odsúhlasené členmi AZUŠ SR

K bodu 12:

 • návrh uzavretia novej dohody medzi AZUŠ SR a SOZA – potreba jej obnovenia /kapacita divákov na podujatiach v pôvodnej dohode nepostačuje, zvýšiť kapacitu na 400 osôb/ – hlasovaním prijaté.

13. marca 2019

PROGRAM:

 1. NASES, e-Government – Michal Belohorec
 2. Uznesenie z 14. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU Slovakia“
 3. Správa o činnosti AZUŠ SR za rok 2018 – Mária Slaninová
 4. Diskusia
 5. Záver

K bodu 1:

 • oboznámenie s novou legislatívou:

Zákon č. 305/3013 Z.z. o e-Governmente

Zákon č. 272/2016 Z.z. o dôverných službách

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zameraný z pohľadu e-Governmentu

Zákon č. 177/2018 z.z. o byrokracii

 • podrobná prezentácie a pokyny /viď zaslanú prílohu/.

K bodu 2:

 • návrh uznesení z riadneho snemu AZUŠ SR „EMU Slovakia“ predniesli predsedovia jednotlivých krajov.

K bodu 3:

Mária Slaninová – bývalá tajomníčka AZUŠ SR

 • správa o činnosti AZUŠ za rok 2018,
 • informácia o zahraničných aktivitách AZUŠ,
 • plán a rozpočet pre nasledujúce obdobie,
 • zmena vo vedení AZUŠ SR – Annu Gondášovú nahradila Zuzana Horváthová /predsedkyňa AZUŠ SR/ a Máriu Slaninovú nahradila Miriam Trgová /tajomníčka/,
 • AZUŠ SR vstúpila do asociácie umeleckých škôl skôr ako Slovensko do EÚ,
 • informácia o voľbe nového prezídia: novým prezidentom EMU sa stal Philip Delarén z Francúzska,
 • nasledujúca konferencia v r. 2019 bude v Sofii /Bulharsko,
 • informácia o medzinárodnom hudobnom festivale, ktorý sa konal v r. 2018 v Holandsku: medzi 6.000 účastníkmi – žiakmi umeleckých škôl Európy bolo 160 zo Slovenska.

Miriam Trgová – tajomníčka AZUŠ SR

 • pracovné stretnutie zástupcov umeleckých škôl Česka, Slovenska, Poľska, Maďarska a Estónska sa uskutoční 8.9.2019 v Bratislave /vyšegrádska skupina AZUŠ/,
 • ďalší snem EMU sa uskutoční v Estónsku,
 • informácia o letných táboroch /v Poľsku/,
 • príklad spolupráce žiakov umeleckých škôl s profesionálnymi umelcami a s Českou filharmóniu v Česku  – príklad pre nás,
 • výmenné medzinárodné, cezhraničné pobyty  žiakov ZUŠ,
 • 44. generálny snem EMU bude v tento rok v Sofii /Bulharsko/ tentoraz bez účasti Slovenska.

K bodu 4:

Zuzana Horváthová

 • snem AZUŠ SR bude v r. 2020 organizovať Trenčiansky kraj,
 • organizátori snemu sa stretnú na mieste snemu deň vopred kvôli príprave,
 • členský príspevok do AZUŠ SR v r. 2020 sa mení na 60.- € – bol jednoznačne hlasovaním odsúhlasený, jeho platbu je potrebné uskutočniť prevodom na účet AZUŠ SR do konca marca daného roka,
 • vydavateľstvo RAABE vytvára priestor na vydávanie nových učebníc pre ZUŠ, 
 • informácia o pripravovanom stretnutí žiakov dychového oddelenia v Bratislave.

K bodu 5:

Na záver sa prítomným poďakovala za účasť  a rokovanie 14. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU Slovakia“ ukončila predsedníčka AZUŠ SR  Zuzana Horváthová.

POZNÁMKA:

Rokovanie 14. riadneho snemu AZUŠ  SR „EMU Slovakia“ spestrili svojím vystúpením žiaci ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, ZUŠ Slovenská Ľupča, ZUŠ Poltár, ZUŠ Sliač, ZUŠ Detva, ZUŠ Zvolen, ZUŠ Brezno, ZUŠ Nová Baňa a ZUŠ Modrý Kameň.

Zapísali: Mgr. Eva Čarnoká, v.r./ZUŠ Rimavská Sobota/                   …………………………………………….

                PaedDr. Lívia Hrušková, v.r. /ZUŠ Modrý Kameň/              …………………………………………….

Overili: Mgr. Alica Hancková, v.r. /ZUŠ Sliač/                                      …………………………………………….

             Mgr. Andrea Ľalíková, v.r. /ZUŠ Detva/                                  ……………………………………………. V Banskej Bystrici, 13.03.2019