Medzinárodné aktivity Asociácie ZUŠ SR v roku 2018 a stretnutie Vyšehradskej skupiny v Bratislave

Medzinárodné aktivity Asociácie ZUŠ SR v roku 2018.

Na 43. generálnom sneme EMU, ktorý sa konal 8. mája 2018 a na nasledujúcom Európskom mládežníckom hudobnom festivale v holandskom meste Sneek, zastupovala Asociáciu ZUŠ SR ešte bývalá tajomníčka AZUŠ, Mária Slaninová.

Z programu generálneho snemu:

 • Prečítal sa plán aktivít EMU za uplynulý rok 2017.
 • Predostrel sa plán aktivít a rozpočet EMU pre nastávajúce obdobie.
 • Vymenovala sa aktívna účasť predstaviteľov EMU na pracovných stretnutiach  EMC (Európska hudobná rada) a AEC (Asociácia európskych konzervatórií).
 • Zaznela prezentácia aktivít niektorých členských organizácií EMU za uplynulý rok. V rámci nej som oznámila zmenu vo vedení AZUŠ SR, keď sa po odchode z funkcie zakladateľky a dlhoročnej predsedníčky Anny Gondášovej stala po voľbách novou predsedníčkou Zuzana Horváthová. Zmena nastala aj vo funkcii tajomníčky. Funkciu a s tým aj povinnosti tajomníčky po Márii Slaninovej postupne do konca kalendárneho roka preberie nová tajomníčka Miriam Trgová.
 • Voľba nového prezídia EMU. Vo voľbách sa zvolilo nové prezídium EMU. Novým prezidentom stal Philippe Dalarun (Francúzsko).
 • Príprava 44. generálneho snemu EMU a v rámci neho aj konferencie „European Music School forum 2019“, ktoré bude v Sofii.

Účastníci generálneho snemu sa po jeho ukončení zúčastnili slávnostného otvorenia

13. ročníka Európskeho mládežníckeho hudobného festivalu „At the Watergate 2019“ v historickom centre mesta Sneek a v nasledujúcich dňoch 9.- 11. mája 2019 mali možnosť vidieť niektoré z množstva vystúpení zúčastnených mládežníckych hudobných a tanečných súborov z celej Európy. Medzi 6000 účinkujúcimi na festivale bolo viac ako 160 mladých hudobníkov a tanečníkov zo Slovenska v nasledujúcich súboroch:

 • Jazz band, ZUŠ Exnárova Bratislava
 • Roc Kids, ZUŠ Exnárova Bratislava
 • Detský folklórny súbor Čečinka, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava
 • Komorný sláčikový orchester JUNIOR, ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava
 • Folklórny súbor Hronka, ZUŠ Brezno
 • Folklórny súbor Ostrvka, ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná
 • Spevácky zbor, ZUŠ Senica
 • Popová skupina Soulsens, ZUŠ Štefana Németha – Šamorínskeho, Šamorín
 • Zvolenský bigband, SZUŠ Zvolen

Dovoľte mi ešte raz úprimne poďakovať všetkým za krásnu a úspešnú reprezentáciu našej krajiny na takomto významnom celoeurópskom fóre. Osobne som veľmi rada, že vo spätných písomných hodnoteniach účastníkov sa až na malé výnimky objavili pozitívne vyjadrenia. V konečnom dôsledku všetci zhodne konštatovali, že malé nedostatky, ktoré sa vyskytli, nemohli ohroziť konečný výborný dojem a silné zážitky z festivalu. Viaceré súbory by na podobný festival s veľkou radosťou vycestovali znova.

Celkom na záver mi dovoľte ešte raz sa Vám poďakovať  za 20 ročnú spoluprácu a zaželať novej tajomníčke, aj Vám všetkým peknú a plodnú spoluprácu na pôde Asociácie ZUŠ SR a veľa radosti z dosiahnutých úspechov.

v Bratislave, 6. marec 2019

Mária Slaninová

Členovia EMU sa pravidelne ročne stretávajú v jednej z členských krajín na pracovnom zasadnutí. 8. a 9. októbra 2018 bolo hostiteľskou krajinou Slovensko.

Stretnutie Vyšehradskej skupiny, ktorého sme súčasťou, sa konalo v Bratislave v priestoroch Archy – Centra súčasnej architektúry a dizajnu v Primaciálnom paláci.

Na stretnutí sa zúčastnili predsedovia Asociácií Českej republiky, Poľska, Maďarska a Estónska.

Na stretnutí sa prerokovávali okruhy tém:

 • možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov
 • využívanie finančnej podpory z fondov Európskej únie
 • aktivity umeleckých škôl v období prázdnin
 • spolupráca s profesionálnymi umelcami
 • možnosti organizácie výmenných pobytov, festivalov členských krajín Vyšehradskej 4 a Estónska
 • využitie fondu V4

Ďalšie stretnutie skupiny je naplánované na jeseň v roku 2019 v Estónsku.

44. generálny snem EMU a v rámci neho aj konferencia „European Music School forum 2019“

sa koná 30. mája – 1. júna v Sofií v Bulharsku. Následne sa koná  Európsky mládežnícky hudobný festival „ The Power of the Song“ v Kamachia, tento krát na regionálnej úrovni.

Stretnutia sa zúčastnia predsedníčka Asociácie ZUŠ SR Mgr. Zuzana Horváthová a tajomníčka Miriam Trgová.

V Bratislave, 10. marec 2019                                                          

Mgr. Miriam Trgová

                                                                                                         

tajomníčka AZUŠ SR