Uznesenia snemu 2016

U Z N E S E N I A

 

XI. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR – „EMU-Slovakia“

konaného dňa 14. 10. 2016 v Bratislave

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

ž i a d a:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

 

 1. pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach so ZMOS presadzovať požiadavku AZUŠ SR o preradenie ZUŠ do preneseného výkonu štátnej správy – teda zmenu financovania základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií, realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR;

 1. v spolupráci s MPC urýchlene riešiť mimoriadnu situáciu niektorých riaditeľov a zástupcov riaditeľa ZUŠ, ktorá vznikla tým, že im MPC z kapacitných a finančných dôvodov neumožnili v požadovanom termíne vykonať atestačnú skúšku, ktorá je jednou z podmienok na výkon ich funkcie. Pokiaľ nebude možné atestačné skúšky uskutočniť do 31. 12. 2016, žiadame uvedený termín predĺžiť o jeden kalendárny rok;

 

 1. aby aj ZUŠ, ktoré sú súčasťou regionálneho školstva, boli ako oprávnení žiadatelia zapojené do projektu digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020, ktorého tézy sú rozpracované v materiáli „Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020“, nakoľko sa v nich vyučujú aj odbory, pri ktorých je nevyhnutné používať informačné technológie;

 

 1. aby sa aj ZUŠ mohli zapájať do projektov COMENIUS;

 

 1. aby ZUŠ mali rovnaké práva na čerpanie finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, v projektoch a medzinárodných programoch, prostriedky na ďalšie vzdelávanie učiteľov a pod. ako základné školy;

 

 1. akceptovať Ústrednú umeleckú radu, ktorú zvolil snem AZUŠ SR v roku 2015 a ponúkol ministerstvu ako poradný orgán pri tvorbe odborných a metodických materiálov pre ZUŠ;

 

 1. o preradenie učiteľov ZUŠ s VOV (absolventi konzervatórií s vyšším odborným vzdelaním) z 8. platovej triedy späť do 9. platovej triedy;

 

 1. ponechať pôvodné kompetencie rady školy pri voľbe riaditeľa školy neobmedzovať funkčné obdobia riaditeľov škôl na dve volebné obdobia;

 

 1. riešiť situáciu absolútneho nedostatku učebníc hudobnej náuky v hudobnom odbore;

 

 1. zrušiť spôsob financovania na žiaka, nakoľko sa v praxi neosvedčil.

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

s c h v a ľ u j e:

 

 1. Správu o činnosti AZUŠ SR v roku 2015.
 2. Správu o hospodárení AZUŠ SR za rok 2015.

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR  „EMU-Slovakia“

b e r i e    n a   v e d o m i e:

 

 1. Správu dozornej rady AZUŠ SR.
 2. Zmenu člena predsedníctva AZUŠ SR v Žilinskom kraji –Ladislava Holenku nahradil Mgr. Marián Remenius, MZUŠ Rajec.

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“

u k l a d á

členom AZUŠ:

 

 1. pripomienkovať Štátny vzdelávací program, najmä časť Povinné materiálno-technické a priestorové vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu, kde sú uvedené aj požiadavky, ktoré autori ŠtVP nenavrhovali. Pripomienky treba posielať na ŠPÚ pani Mgr. Lenke Kaščákovej a na MŠVVaŠ SR pánovi PaedDr. Jánovi Palkovičovi, termín do konca novembra 2016.

 

 1. naďalej posielať pripomienky k tlačivám ZUŠ PaedDr. Jánovi Palkovičovi na MŠVVaŠ SR a žiadať urýchlenú realizáciu ich zmien;

 

 1. informovať svojho zriaďovateľa o záveroch a uzneseniach snemu AZUŠ.

 

 

Zuzana Horváthová –

ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava

 Mgr. Erika Matulová – ZUŠ Myjava

 Jana Fričová – ZUŠ Márie Hemerkovej, Košice