Odôvodnenie návrhu na úpravu koeficientov

Odôvodnenie návrhu na úpravu hodnôt koeficientov na žiaka základnej umeleckej školy v novele nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje upraviť hodnoty koeficientov na žiaka základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“) v novele nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, a to nasledovne:
• na žiaka ZUŠ vzdelávajúceho sa
o v individuálnom vyučovaní zo súčasného 11,4 na hodnotu 14,7
o v skupinovej vyučovaní zo súčasného 7,0 na hodnotu 4,9.

V návrhu sa vychádza z nasledujúcich hľadísk:
– v súčasnosti sa financovanie ZUŠ realizuje v rámci originálnych kompetencií obcí formou financovania na žiaka,
– rozhodujúca časť, cca. 80 % z poskytnutého objemu finančných prostriedkov, sa v ZUŠ použije na osobné náklady,
– personálne podmienky na zabezpečenie vyučovania v jednotlivých študijných zameraniach v príslušných umeleckých odboroch ZUŠ sú veľmi rozdielne,
– podmienkou na spravodlivé rozdelenie finančných prostriedkov na úrovni zriaďovateľov ZUŠ je určenie počtu žiakov pripadajúcich na jeden úväzok učiteľa ZUŠ (23 hodín týždenne) v príslušnom umeleckom odbore.
Ak to zjednodušíme, možno stanoviť pomer počtu žiakov na jeden úväzok (23 hodín týždenne – jeden učiteľ) v rámci individuálneho vyučovania, ktoré je prevažujúcou organizačnou formou vyučovania v hudobnom odbore a počtu žiakov na jeden úväzok v rámci skupinového vyučovania, ktoré je prevažujúcou organizačnou formou vyučovania vo výtvarnom odbore, v tanečnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 3 : 1.
Súčasné koeficienty: 11,4 – individuálne vyučovanie,
7 – skupinové vyučovanie,
nezodpovedajú tomuto pomeru (1,63 : 1).
Na základe vyššie uvedeného možno nové koeficienty pre nasledujúce roky, ktoré rešpektujú pomer žiakov pripadajúcich na jeden úväzok v individuálnom vyučovaní a jeden úväzok v skupinovom vyučovaní (3 : 1) a zároveň pri nezmenených podmienkach zabezpečujú rovnaký objem finančných prostriedkov na prevádzku základných umeleckých škôl v Slovenskej republike v budúcnosti, stanoviť nasledovne:

14,7 – individuálne vyučovanie,
4,9 – skupinové vyučovanie.

Navrhovaná zmena koeficientov pre individuálne a skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole, spolu so schválením nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy, ktorý okrem iného obsahuje aj požiadavky na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie vyučovania v jednotlivých umeleckých odboroch ZUŠ, obmedzí v strednodobom horizonte neprimeraný nárast počtu žiakov v umeleckých odboroch s prevládajúcim skupinovým vyučovaním (výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby) a vytvorí podmienky na zvýšenie úrovne umeleckého vzdelávania v hudobnom odbore ZUŠ.
V nasledujúcich tabuľkách je uvedený objem finančných prostriedkov, ktorý by mal zriaďovateľ ZUŠ dostať na jeden úväzok v základnej umeleckej škole pri individuálnom vyučovaní a pri skupinovom vyučovaní pri platných koeficientoch (11,4 – 7) a pri individuálnom vyučovaní a pri skupinovom vyučovaní pri navrhovaných koeficientoch (14,7 – 4,9). V rámci skupinového vyučovania sú v nasledujúcich dvoch tabuľkách uvedené počty žiakov potenciálne pripadajúcich na jedného učiteľa v rozsahu od 50 do 20 žiakov a adekvátna suma finančných prostriedkov.
Objem finančných prostriedkov na jeden úväzok v základnej umeleckej škole pri individuálnom vyučovaní a pri skupinovom vyučovaní pri platných koeficientoch (11,4 – 7)
Jednotkový koeficient Normatív pre individuálne vyučovanie Normatív pre skupinové vyučovanie Počet žiakov na jeden úväzok Suma na jeden úväzok
v eurách Organizačná forma vyučovania
60,51 11,4 – 12 8 277,7 € Individuálne vyučovanie
60,51 – 7 50 21 178,5 € Skupinové vyučovanie
60,51 – 7 40 16 942,8 € Skupinové vyučovanie
60,51 – 7 30 12 707,1 € Skupinové vyučovanie
60,51 – 7 20 8 471,4 € Skupinové vyučovanie

Objem finančných prostriedkov na jeden úväzok v základnej umeleckej škole pri individuálnom vyučovaní a pri skupinovom vyučovaní pri navrhovaných koeficientoch (14,7 – 4,9)
Jednotkový koeficient Normatív pre individuálne vyučovanie Normatív pre skupinové vyučovanie Počet žiakov na jeden úväzok Suma na jeden úväzok
v eurách Organizačná forma vyučovania
60,51 14,7 – 12 10 674 € Individuálne vyučovanie
60,51 – 4,9 50 14 825 € Skupinové vyučovanie
60,51 – 4,9 40 11 860 € Skupinové vyučovanie
60,51 – 4,9 30 8 895 € Skupinové vyučovanie
60,51 – 4,9 20 5 930 € Skupinové vyučovanie

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené úväzky učiteľov v jednotlivých umeleckých odboroch ZUŠ s prislúchajúcim počtom žiakov:
Vzor – úväzok učiteľa v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore – 12 žiakov
Počet žiakov v hudobnom odbore v SR k 15. 9. 2013 63 333 cca. 41,96 %
Predmet Hodinová dotácia Počet žiakov Spolu
Hlavný predmet 1,5 11 16,5 hod.
Hlavný predmet – rozšírené štúdium 2,5 1 2,5 hod.
Súhra alebo komorná hra alebo štvorručná hra alebo hra v orchestri alebo hra v súbore 1,5 x 2 – dve alebo tri skupiny žiakov cca. z polovice vyššie uvedených dvanástich žiakov 2 x 3 alebo 3 x 2 3,0 hod.
Korepetícia – základné štúdium 1,5 x 2 – započítava sa do úväzku učiteľa hlavného predmetu aj korepetítora 11 žiakov základného štúdia 3,0 hod.
Korepetícia – rozšírené štúdium 0,5 x 2 – započítava sa do úväzku učiteľa hlavného predmetu aj korepetítora 1 – žiak s rozšíreným štúdiom 1,0 hod.
Spolu 26,0 hod. 12 26,0 hod.

Vzor 1 – úväzok učiteľa v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore
Počet žiakov vo výtvarnom odbore k 15. 9. 2013 45 372 cca. 30,06 %
Druh štúdia Počet skupín Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Hodinová dotácia
Prípravné štúdium 2 skupiny 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10 2 x 2 = 4 hod.
Prvá časť I. stupňa základného štúdia 3 skupiny 6 x 3 = 18 8 x 3 = 24 10 x 3 = 30 3 x 3 = 9 hod.
Druhá časť I. stupňa základného štúdia 2 skupiny 6 x 2 = 12 8 x 2 = 16 10 x 2 = 20 2 x 3 = 6 hod.
II. stupeň základného štúdia 1 skupina 3 x 1 = 3 5 x 1 = 5 6 x 1 = 6 3 x 1 = 3 hod.
spolu 8 skupín 39 53 66 22 hod.

Vzor 2 – úväzok učiteľa v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore
Druh štúdia Počet skupín Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Hodinová dotácia
Prípravné štúdium 2 skupiny 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10 2 x 2 = 4 hod.
Prvá časť I. stupňa základného štúdia 3 skupiny 6 x 3 = 18 8 x 3 = 24 10 x 3 = 30 3 x 3 = 9 hod.
Druhá časť I. stupňa základného štúdia 2 skupiny 6 x 2 = 12 8 x 2 = 16 10 x 2 = 20 2 x 3 = 6 hod.
Rozšírené štúdium 1 skupina 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5 6 x 1 = 6 hod.
spolu 8 skupín 39 52 65 25 hod.

Organizácia vyučovania:

Prípravné štúdium – počet žiakov v skupine 3 – 5
Hodinová dotácia – 2 hodiny

Prvá časť I. stupňa základného štúdia – počet žiakov v skupine 6 – 10
Hodinová dotácia – 3 hodiny

Druhá časť I. stupňa základného štúdia – počet žiakov v skupine 6 – 10
Hodinová dotácia – 3 hodiny

II. stupeň základného štúdia – počet žiakov v skupine 3 – 6
Hodinová dotácia – 3 hodiny

Rozšírené štúdium – počet žiakov v skupine 3 – 5
Hodinová dotácia – 6 hodín

Vzor 1 – úväzok učiteľa v skupinovom vyučovaní v tanečnom odbore
Počet žiakov vo výtvarnom odbore k 15. 9. 2013 34 958 cca. 23,16 %
Druh štúdia Počet skupín Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Hodinová dotácia
Prípravné štúdium 2 skupiny 5 x 2 = 10 10 x 2 = 20 15 x 2 = 30 20 x 2 = 40 2 x 2 = 4 hod.
Prvá časť I. stupňa základného štúdia 2 skupiny 5 x 2 = 10 10 x 2 = 20 15 x 2 = 30 20 x 2 = 40 2 x 4,5 = 9 hod.
Druhá časť I. stupňa základného štúdia 1 skupina 5 x 2 = 10 8 x 2 = 14 13 x 2 = 26 15 x 2 = 30 1 x 5 = 5 hod.
II. stupeň základného štúdia 1 skupina 5 x 1 = 5 8 x 1 = 8 10 x 1 = 10 15 x 1 = 15 1 x 6 = 6 hod.
spolu 6 skupín 35 62 96 125 24 hod.
Po prepočte aj s korepetítorom ( celkový počet žiakov : 1,75) 20 35 55 71

Organizácia vyučovania:

– v prípravnom štúdiu a v 1. časti I. stupňa základného štúdia – v skupine 5 až 15 žiakov (pri dostatočných priestorových podmienkach a vo výnimočných prípadoch až 20 žiakov)
Hodinová dotácia v prípravnom štúdiu- 2 hodiny
Hodinová dotácia v 1. časti I. stupňa základného štúdia – cca. 4,5 hodiny

– v 2. časti I. stupňa základného štúdia – v skupine 5 až 15 žiakov
Hodinová dotácia v 2. časti I. stupňa základného štúdia – 5 hodín

– na II. stupni základného štúdia – v skupine 5 až 10 žiakov (pri dostatočných priestorových podmienkach a vo výnimočných prípadoch až 15 žiakov).
Hodinová dotácia na II. stupni základného štúdia – 6 hodín

– v skupine 5 až 20 žiakov pri využívaní voliteľných vyučovacích predmetov – rozšírené vyučovanie

Vzor 1 – úväzok učiteľa v skupinovom vyučovaní v literárno-dramatickom odbore
Počet žiakov v literárno-dramatickom odbore k 15. 9. 2013 6 889 cca. 4,56 %
Druh štúdia Počet skupín Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Hodinová dotácia Počet žiakov v skupine Hodinová dotácia
Prípravné štúdium 2 skupiny 5 x 2 = 10 10 x 2 = 20 2 x 1 = 2 h. 15 x 2 = 30 (prípravná dramatická výchova)
2 x 1 = 2 hod.
Prvá časť I. stupňa základného štúdia 1. roč. 1 skupina 5 x 1 = 5

(5 x 1 = 5) 7 x 1 = 7

(7 x 1 = 7)
Dramatická príprava
1 x 2 = 2 h.

Prednes
1 x 1 = 1 h. 10 x 1 = 10

(10 x 1 = 10)
Dramatická príprava
1 x 2 = 2 hod.

Prednes
1 x 1 = 1 hod.
Prvá časť I. stupňa základného štúdia 4. roč. 1 skupina 5 x 1 = 5

(5 x 1 = 5)

(5 x 1 = 5)

(5 x 1 = 5) 7 x 1 = 7

(7 x 1 = 7)

(7 x 1 = 7)

(7 x 1 = 7)
Dramatika a slovesnosť
1 x 1,5 =1,5 h.

Prednes tri skupiny
3 x 1 = 3 hod.

Pohyb 1 skupina
1 x 1 = 1 hod.
S korepetíciou = 2 hod.

Práca v súbore 1 skupina žiakov
1 hod. 10 x 1 = 10

(10 x 1 = 10)

(10 x 1 = 10)

10 x 1 = 10
Dramatika a slovesnosť
1 x 1,5 =1,5 h.

Prednes- štyri skupiny
4 x 1 = 4 hod.

Pohyb 1 skupina
1 x 1 = 1 hod.
S korepetíciou = 2 hod.

Práca v súbore 1 skupina žiakov
1 hod.
Druhá časť I. stupňa základného štúdia 1 skupina 5 x 1 = 5

(5 x 1 = 5)

(5 x 1 = 5)

(5 x 1 = 5)
7 x 1 = 7

(7 x 1 = 7)

(7 x 1 = 7)

(7 x 1 = 7)
Dramatika a slovesnosť
1 x 1,5 =1,5 h.

Prednes tri skupiny
3 x 1 = 3 hod.

Pohyb 1 skupina
1 x 1 = 1 hod.
S korepetíciou = 2 hod.

Práca v súbore 1 skupina žiakov
1 hod. 10 x 1 = 10

(10 x 1 =10)

(10 x 1 = 0)

(10 x 1 = 10)
Dramatika a slovesnosť
1 x 1,5 = 1,5 hod.

Prednes- štyri skupiny
4 x 1 = 4 hod.

Pohyb 1 skupina
1 x 1 = 1 hod.
S korepetíciou = 2 hod.

Práca v súbore 1 skupina žiakov
1 hod.
Spolu 5 25 žiakov 41 žiakov 20,0 hod. 60 žiakov 22,0 hod

Vzor 2 – úväzok učiteľa v skupinovom vyučovaní v literárno-dramatickom odbore
Druh štúdia Počet skupín Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Hodinová dotácia Počet žiakov v skupine Hodinová dotácia
Prípravné štúdium 2 skupiny 5 x 2 = 10 10 x 2 = 20 2 x 1 = 2 h. 15 x 2 = 30 (prípravná dramatická výchova
2 x 1 = 2 hod.)
Prvá časť I. stupňa základného štúdia 1. roč. 1 skupina 5 x 1 = 5

(5 x 1 = 5) 7 x 1 = 7

(7 x 1 = 7)
Dramatická príprava
1 x 2 = 2 h.

Prednes
1 x 1 = 1 h. 10 x 1 = 10

(10 x 1 = 10)
Dramatická príprava
1 x 2 = 2 hod.

Prednes
1 x 1 = 1 hod.
Druhá časť I. stupňa základného štúdia 1 skupina 5 x 1 = 5

(5 x 1 = 5)

(5 x 1 = 5)

(5 x 1 = 5)
7 x 1 = 7

(7 x 1 = 7)

(7 x 1 = 7)

(7 x 1 = 7)
Dramatika a slovesnosť
1 x 1,5 =1,5 h.

Prednes tri skupiny
3 x 1 = 3 hod.

Pohyb cca 1,5 skupiny
1 x 1 = 1 hod.
S korepetíciou = 1,5 hod.

Práca v súbore jedna skupina žiakov
1 hod. 10 x 1 = 10

(10 x 1 =10)

(10 x 1 = 0)

(10 x 1 = 10)
Dramatika a slovesnosť
1 x 1,5 = 1,5 hod.

Prednes- štyri skupiny
4 x 1 = 4 hod.

Pohyb
1 x 1 = 1 hod.
S korepetíciou = 2 hod.

Práca v súbore jedna skupina žiakov
1 hod.
II. stupeň základného štúdia 1 skupina 5 x 1 = 5

(5 x 1 = 5)

(5 x 1 = 5)

(5 x 1 = 5)
7 x 1 = 7

(7 x 1 = 7)

(7 x 1 = 7)

(7 x 1 = 7)
Základy dramatickej tvorby
1 x 1,5 = 1,5 hod.

Štúdium rolí a umelecký prednes – 4 skupiny žiakov
4 x 0,5 hod.
– individuálne 7 x 0,5 = 3,5 hod
Spolu – 2 h.
alebo – 3,5 h.

Práca v súbore 1 skupina žiakov
1 hod.

Hudobná a hlasová príprava
1 x 1 =1 hod. + 0,5 hod. korepetícia
Spolu 1,5 hod. 10 x 1 = 10

(10 x 1 = 10)

(10 x 1 = 10)

(10 x 1 = 10)

Základy dramatickej tvorby
1 x 1,5 = 1,5 hod.

Štúdium rolí a umelecký prednes – 5 skupín žiakov
5 x 0,5 hod.
-individuálne 10 x 0,5 = 5 hod.
Spolu – 2,5 h.
alebo – 5 h.

Práca v súbore 1 skupina žiakov
1 hod.

Hudobná a hlasová príprava
1 x 1 = 1 hod. + 0,5 hod. korepetícia
Spolu 1,5 h.
Spolu 5 25 žiakov 41 žiakov 18,0 hod.
alebo 19,5 h. 60 žiakov 20,5 hod.
alebo 23 hod.

Organizácia štúdia:
– V prípravnom štúdiu sa vyučuje v skupine 5 až 15 žiakov,
– v základnom štúdiu I. a II. stupňa sa vyučuje v skupine 5 až 10 žiakov, pokiaľ nie je uvedené inak,
– vyučovací predmet prednes v 1. a 2. ročníku prvej časti I. stupňa základného štúdia (prvé dva roky primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje v skupine 5 – 10 žiakov, prípadne týždenne sa striedajú skupiny žiakov po 2 až 3 podľa potreby,
– vo vyučovacom predmete prednes od 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia v dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje v skupine 2 až 3 žiakov,
– práca v súbore sa vyučuje v skupine od 5 žiakov,
– v základnom štúdiu II. stupňa sa vyučovací predmet štúdium rolí a umelecký prednes (0,5 vyučovacej hodiny týždenne) vyučuje individuálne, prípadne 1 vyučovacia hodina týždenne sa vyučuje v skupine 2 žiakov,
– v základnom štúdiu II. stupňa – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa vyučovací predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine 2 žiakov. Predmet môžu navštevovať aj iní záujemcovia z príslušného ročníka,
– na vyučovaní predmetu pohyb sa využíva sprievod v rozsahu 1 hodiny týždenne,
– vo vyučovacom predmete hudobná a hlasová príprava sa využíva sprievod 0,5 hodiny týždenne podľa potrieb a podmienok školy.

Vzor – úväzok učiteľa v skupinovom vyučovaní v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
Počet žiakov v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby k 15. 9. 2013 382 cca. 0,25 %
Druh štúdia Počet skupín Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Počet žiakov v skupine Hodinová dotácia
Druhá časť I. stupňa základného štúdia 4 skupiny 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20 6 x 4 = 24 4 x 4 = 16 hod.
II. stupeň základného štúdia 2 skupiny 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 2 x 4 = 8 hod.
Spolu 6 skupín 24 30 36 24 hod.